Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
54. schôdza výboru
Číslo: CRD - 325/2021 - VHZ
163
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 29. apríla 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 435)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 435);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 435) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
Rastislav Jílek
Maroš Kondrót
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
54. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 163
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 435)
1.K čl. I, 106. bodu
V čl. I, 106. bode sa pod označenie § 173zf vkladá nadpis, ktorý znie: „Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 26. júna 2021“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky koriguje novelizované ustanovenie doplnením vhodného nadpisu v zmysle úvodnej vety.
2.K čl. II, 3. bodu
V čl. II, 3. bode, § 2 ods. 16 sa slová „jeho preklad“ nahrádzajú slovami „jeho cudzojazyčný preklad“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky precizuje navrhované znenie v zmysle znenia § 4 ods. 1 platného znenia zákona.