Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
23. schôdza výboru
Číslo: CRD-355/2021
86
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 29. apríla 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450);
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu predsedovi Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru Peter D O B E Š, v. r.
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 86 tlač 450
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I v § 3 ods. 3 sa slová „k odkazu 10“ nahrádzajú slovami „k odkazu 9a“.
Oprava nesprávneho odkazu na poznámku pod čiarou 9a.
2.V čl. I v bode 6 v § 21a ods. 1 písm. c) sa slová „rozhodnúť o uložení poskytovanie
dopravných služieb“ nahrádzajú slovami „rozhodnúť o uložení povinnosti poskytovať dopravné služby“.
Oprava dikcie ustanovenia tak, aby bolo zrejmé, že predmetným rozhodnutím sa dopravcovi ukladajú povinnosti.
3.V čl. I v bode 11 v § 48 ods. 3 písm. c) sa slová „pokuta sa uloží za každý spoj“
nahrádzajú slovami „pokuta sa uloží za každý spoj samostatne“.
Zjednotenie spôsobu ukladania pokút za neposkytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme podobne ako je to navrhované v čl. I v bode 13 v § 48 ods. 8.