Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
23. schôdza výboru
Číslo: CRD-2429/2020
83
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 29. apríla 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 367)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 367);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 367);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 367) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru Peter D O B E Š, v. r.
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 83 tlač 367
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 367)
1.K čl. I, bodu 16 (§ 80ah)
V čl. I, bode 16 (§ 80ah) sa slovo „činnosť“ nahrádza slovom „činnosti“.
Jazyková úprava vzhľadom na skutočnosť, že Galvanizácia kovov a Smaltovanie samostatnými činnosťami uvedenými v samostatných riadkoch Prílohy č. 1 k živnostenskému zákonu.
2.K čl. I, bodu 16 (§ 80ah)
V čl. I, bode 16 sa text „§ 80ag“ nahrádza textom „§ 80ai“ a text „§ 80ah“ sa nahrádza textom „§ 80aj“.
Legislatívno-technická úprava reagujúca na novelu živnostenského zákona č. 75/2021 Z. z., ktorou sa doplnili § 80ah a 80ai.
3.K čl. I, bodu 18 (prílohe č. 2 skupine 202)
V čl. I, bode 18 (prílohe č. 2 skupine 202) sa slovo „živnosti“ nahrádza slovom „živnostiach“.
Jazyková úprava - použitie množného čísla, nakoľko ide o dve samostatné živnosti (obdobná formulácia je použitá aj v čl. I, bode 21).