Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
30. schôdza výboru
K č. CRD - 640/2021
101
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
z 29. apríla 2021
o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
A. k o n š t a t u j e ,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 523 z 19. apríla 2021 v súlade s § 71 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov navrhol určiť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá pri rokovaní o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra POLLÁKA, Vladimíry MARCINKOVEJ, Ondreja DOSTÁLA, Jána HERÁKA a Romana FOLTINA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 507) za gestorský výbor;
B. u r č u j e
v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslankyňu Moniku Kozelovú za spravodajkyňu k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní;
C. u k l a d á predsedovi výboru
informovať o prijatom uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Jozef Pročko, v. r.Kristián Čekovský, v. r.
overovateľ výborupredseda výboru