Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
33. schôdza výboru
Číslo: CRD-371/2021
98
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 29. apríla 2021
k Spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 460)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A.p r e r o k o v a l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 460);
B. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C. p o v e r u j e
spoločného spravodajcu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Š e f č í k a, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom zákone predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Jana Bittó C i g á n i k o v á
predsedníčka výboru
Zuzana Š e b o v á
overovateľ výboru