Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
33. schôdza výboru
Číslo: CRD-633/2021
97
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 29. apríla 2021
o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka ŠEFČÍKA, Evy HORVÁTHOVEJ, Tomáša LOHOTSKÉHO a Zuzany ŠEBOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 504)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A. u r č u j e
podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
poslankyňu Annu Záborskú, členku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní;
B. u k l a d á
predsedníčke výboru
informovať o uznesení výboru predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Jana Bittó C i g á n i k o v á
predsedníčka výboru
Zuzana Š e b o v á
overovateľka výboru