Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
33. schôdza výboru
Číslo: CRD-651/2021
96
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 29. apríla 2021
o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 498)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A. u r č u j e
podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
poslankyňu Evu Horváthovú, členku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní;
B. u k l a d á
predsedníčke výboru
informovať o uznesení výboru predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Jana Bittó C i g á n i k o v á
predsedníčka výboru
Zuzana Š e b o v á
overovateľka výboru