Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
33. schôdza výboru
Číslo: CRD-346/2021
92
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 29. apríla 2021
k vládnemu návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 438) a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
prerokoval vládny návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 438);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 438);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 438) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
1.K čl. I, § 10 ods. 7
V čl. I, § 10 ods. 7 sa slová „Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny“ nahrádzajú slovom „ústrediu“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu použitím legislatívnej skratky zavedenej v § 10 ods. 3 návrhu zákona.
2.K čl. III, 16. bodu
V čl. III, 16. bod znie:
„16. V § 123 ods. 3 písm. c) sa slová „zástupcu ministerstva“ nahrádzajú slovami „zástupcu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; v záujme jednoznačnosti navrhovanej úpravy sa jej text upravuje tak, aby bolo zrejmé umiestnenie zavádzanej legislatívnej skratky pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
3.K čl. III, 37. bodu
V čl. III, 37. bod znie:
„37. V § 140 ods. 5 sa slová „platiť poistenie“ nahrádzajú slovami „platiť poistné“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; v záujme jednoznačnosti navrhovanej úpravy sa jej text upravuje tak, aby bolo zrejmé, že sa mení len „poistenie do rezervného fondu“ na „poistné do rezervného fondu“.
4.K čl. III, 63. bodu
V čl. III, 63. bode v úvodnej vete sa slová „Za § 293fn sa vkladajú § 293fo a 293fp, ktoré vrátane nadpisu nad § 293fo znejú“ nahrádzajú slovami „Za § 293fo sa vkladajú § 293fp a 293fq, ktoré vrátane nadpisu nad § 293fp znejú“ a „§ 293fo“ sa označuje ako „§ 293fp“ a „§ 293fp“ sa označuje ako „§ 293fq“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zákon č. 130/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý obsahuje prechodné ustanovenie s označením „§ 293fo“.
5.K čl. VI, 4. bodu
V čl. VI, 4. bode v úvodnej vete sa slová „Za § 72aq sa vkladá § 72ar“ nahrádzajú slovami „Za § 72ar sa vkladá § 72as“ a § 72ar sa označuje ako § 72as.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý obsahuje prechodné ustanovenie s označením „§ 72 ar“.
6.K čl. VII
V čl. VII, sa za 11. bod vkladá nový bod 12, ktorý znie:
„12. V § 23 ods. 1 písm. d) sa slová „l), r) a v)“ nahrádzajú slovami „l) a r)“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na čl. VII, 2. bod, ktorým sa v § 11 ods. 7 platného znenia zákona č. 580/2004 Z. z. vypúšťa písmeno v).
7.K čl. VII, 12. bodu
V čl. VII, 12. bode § 24 sa za slová „V § 24“ dopĺňajú slová „ods. 1“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na platné znenie zákona č. 580/2004 Z. z., o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8.K čl. VII
V čl. VII, sa za 13. bod vkladá nový 14. bod, ktorý znie:
„14. V § 29b ods. 9 sa slovo „w)“ nahrádza slovom „v)“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na čl. VII, 2. bod, ktorým sa v § 11 ods. 7 platného znenia zákona č. 580/2004 Z. z. vypúšťa písmeno v) a doterajšie písmeno w) sa označuje ako písmeno v).
9.K čl. VII
V čl. VII, sa za 16. bod dopĺňa nový 17. bod, ktorý znie:
„17. V § 38ew ods. 6 sa číslo „20“ nahrádza číslom „19“.“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na čl. VII, 14. bod, ktorým sa vypúšťa odsek 19 a doterajšie odseky 20 22 sa označujú ako odseky 19 až 21.
C.u k l ad á
predsedníčke výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského výboru – Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Jana Bittó C i g á n i k o v á
predsedníčka výboru
Zuzana Š e b o v á
overovateľka výboru