ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
71. schôdza
Číslo: CRD-364/2021
277
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 28. apríla 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 459)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 459);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 459) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru, aby spracoval výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 28. apríla 2021 do písomnej správy výboru a predložil ju na schválenie gestorskému výboru
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 277
z 28. apríla 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 459)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, 6. bode sa v § 60a ods. 1 vypúšťa slovo „jedna“.
Zosúladenie terminológie s úpravou v § 49 ods. 2 a § 52 ods. 5 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2.V čl. I, 6. bode sa v § 60a ods. 4 za slová „rokovanie výboru“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.
Spresnenie ustanovenia nakoľko aj počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu môžu výbory rokovať aj štandardným spôsobom a cieľom úpravy v § 60a ods. 4 je upraviť rovnaké použitie citovaných ustanovení len na rokovanie výboru prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie (prenos obrazu a zvuku),
3.Čl. I sa dopĺňa 8. bodom, ktorý znie:
„8. Za § 150d sa vkladá § 150e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠150e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. júna 2021
Kancelária zabezpečí postup podľa § 51 a 60a v znení účinnom od 15. júna 2021 najneskôr do 1. septembra 2021.“.
Navrhuje sa doplniť prechodné obdobie, ktoré je potrebné, aby Kancelária NR SR mohla zabezpečiť plnenie úloh, ktoré jej vyplývajú z návrhu zákona, a to z dôvodu potreby technického (nákup technického vybavenia) a personálneho zabezpečenia (zaškolenie zamestnancov) plnenia úloh, ako aj potreby prípravy a schválenia podrobnejších pravidiel rokovania výborov NR SR.
4.V čl. II sa slová „1. júna“ nahrádzajú slovami „15. júna“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 až 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].