ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
71. schôdza
Číslo: CRD-361/2021
274
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 28. apríla 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 455)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 455);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 455) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 274
z 28. apríla 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 455)
___________________________________________________________________________
1. V čl. I, bode 7 (§ 74 ods. 16) sa slovo „smie“ nahrádza slovom „môže“, .
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje v záujme terminologickej jednoty predmetného ustanovenia (napr. odseky 13 a 14), ako aj zákona č. 448/2008 Z. z. ako celku.
2. V čl. I, bode 9 [§ 101 písm. e)] sa slová „101 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 101 písm.
a)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie, v ktorom sa navrhuje úprava 101 písm. e) platného/účinného znenia zákona č. 448/2008 Z. z.) neobsahuje piaty bod, § 101 písm. a) platného znenia zákona č. 448/2008 Z. z. obsahuje piaty bod a možno v ňom uskutočniť aj navrhovanú úpravu.