ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
71. schôdza
Číslo: CRD-327/2021
271
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 28. apríla 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 445)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 445);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 445) schváliť s touto zmenou:
K čl. I
V čl. I § 360b ods. 3 písm. b) sa slovo „24“ nahrádza slovami „dvadsiatich štyroch“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zosúlaďuje terminológia predkladaného návrhu zákona so súčasným znením Trestného zákona.
C.p o v e r u j e
predsedu výboru, aby spracoval výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 28. apríla 2021 do písomnej správy výboru a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok