ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
71. schôdza
Číslo: CRD-355/2021
269
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 28. apríla 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 269
z 28. apríla 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I v § 3 ods. 3 sa slová „k odkazu 10“ nahrádzajú slovami „k odkazu 9a“.
Oprava nesprávneho odkazu na poznámku pod čiarou 9a.
2.V čl. I v bode 6 v § 21a ods. 1 písm. c) sa slová „rozhodnúť o uložení poskytovanie
dopravných služieb“ nahrádzajú slovami „rozhodnúť o uložení povinnosti poskytovať dopravné služby“.
Oprava dikcie ustanovenia tak, aby bolo zrejmé, že predmetným rozhodnutím sa dopravcovi ukladajú povinnosti.
3.V čl. I v bode 11 v § 48 ods. 3 písm. c) sa slová „pokuta sa uloží za každý spoj“ nahrádzajú
slovami „pokuta sa uloží za každý spoj samostatne“.
Zjednotenie spôsobu ukladania pokút za neposkytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme podobne ako je to navrhované v čl. I v bode 13 v § 48 ods. 8.