ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
71. schôdza
Číslo: CRD-371/2021
268
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 28. apríla 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 460)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 460);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 460) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 268
z 28. apríla 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 460)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, 2. bode, § 59 ods. 2 písm. f) sa slová „§ 59b ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 59b ods. 8“.
Legislatívno-technická pripomienka, ide o prečíslovanie odseku 7 na odsek 8, nakoľko v návrhu zákona nie je zohľadnený doterajší odsek 6.
2.V čl. I, 3. bode, úvodnej vete sa slová „odsekmi 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekmi 7 a 8“.
Táto zmena sa premietne aj do označenia odsekov v normatívnom texte.
Legislatívno-technická pripomienka, ide o prečíslovanie odsekov 6 a 7 na odseky 7 a 8, nakoľko v návrhu zákona nie je zohľadnený doterajší odsek 6.
3.V čl. II sa slová „1. mája 2021“ nahrádzajú slovami „15. júna 2021“.
Legislatívno-technická pripomienka. Posunutie nadobudnutia účinnosti návrhu zákona súvisí s predpokladaným termínom jeho prerokovania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky ako aj potrebou dodržania lehoty podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky.