ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
71. schôdza
Číslo: CRD-353/2021
267
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 28. apríla 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 440)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 440);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 440) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 267
z 28. apríla 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 440)
______________________________________________________________________
1.K čl. I bod 2
V čl. I bode 2 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 4 za slová „až 57“ vkladá čiarka a slová „§ 67 a 71“.
Spresňuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 4 aj na trvalý pobyt občanov členských štátov a ich rodinných príslušníkov.
2.K čl. I bod 22
V čl. I bode 22 § 8b ods. 1 písm. d) sa za slová „medzinárodnou zmluvou“ vkladá čiarka a slová „ktorou je Slovenská republika viazaná“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa upresňuje, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná.
3.K čl. I bod 47
V čl. I bode 47 § 19 ods. 1 sa za slová „medzinárodnej zmluvy“ vkladá čiarka a slová „ktorou je Slovenská republika viazaná“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa upresňuje, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná.
4.K čl. I bod 49
V čl. I bode 49 v prílohe č. 1 sa za slovami „podpis žiadateľa“ slová „(staršieho ako 10 r.)“ nahrádzajú slovami „(staršieho ako 14 r.)“.
Poznámka o veku žiadateľa, ktorý podpisuje dotazník žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, sa zosúlaďuje s ustanovením § 8 ods. 4 prvou vetou (čl. I bod 15) v spojení s ustanovením § 8 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. V zmysle uvedených ustanovení zákona dotazník žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky vyplní žiadateľ pri podaní samostatnej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, pričom samostatnú žiadosť podávajú rodičia a ich maloleté deti, ktoré dovŕšili 14 rokov.