Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
na obdobie rokov
2021 - 2024
28. apríla 2021
1
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
na obdobie rokov 2021 - 2024
Vláda Slovenskej republiky podľa článku 113 Ústavy SR predkladá Programové vyhlásenie vlády Národnej rade SR so žiadosťou o vyslovenie dôvery.
V programom vyhlásení sa premieta túžba ľudí po zásadných zmenách v správe vecí verejných. Prejavila sa vo výsledku minuloročných parlamentných volieb, v ktorých strany vládnej koalície dostali mimoriadne silný mandát na posilnenie atribútov právneho štátu a obnovenie dynamiky hospodárskeho rastu.
Občania vo voľbách v roku 2020 odmietli politiku, ktorej podstatou je zneužívanie verejnej moci na zabezpečenie osobného prospechu, ktorá bola chránená beztrestnosťou. Politikom tak vyslali jasný signál, že sa požiadaviek na rovnosť pred zákonom a spravodlivosť nemienia vzdať. A dali tejto vláde silný protikorupčný mandát.
Parlamentné voľby v roku 2020 sa uskutočnili v tieni nájomných vrážd novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, čím vyvrcholilo dlhé obdobie privilégií oligarchie, korumpovania sudcov, prokurátorov i policajtov. Rozsah tohto problému je stále predmetom vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní, ktorým nová vláda rozviazala ruky.
Koaličné strany prebrali krajinu v situácii, keď svet ochromovala pandémia nevídaných rozmerov. So samotným vírusom a jeho následkami na spoločnosť zápasíme dodnes.
Vírus Covid-19 vyvolal masívnu mobilizáciu ľudských i materiálnych zdrojov. Počas prvého roka pandémie sa podarilo cielenými opatreniami tlmiť rast nezamestnanosti i pokles kúpnej sily občanov. Vzhľadom na absenciu finančných rezerv a pokles rozpočtových príjmov sa nárast výdavkov na protipandemické opatrenia premietol do rastu verejného dlhu, ktorý predstavuje pre verejné financie značné riziko a v blízkej budúcnosti je nutné toto riziko znížiť.
Napriek boju s vírusom sa podarilo presadiť systémové zmeny v oblasti súdnictva, sociálnej oblasti a zlepšovaní podnikateľského prostredia. Z eurofondov sa na boj proti pandémii ochorenia COVID-19 uvoľnili finančné prostriedky vo výške 1,1 miliardy EUR, ktoré smerovali na podporu udržania pracovných miest (kurzarbeit), podporu malých a stredných podnikov, financovanie systému zdravotnej starostlivosti a integrovaného záchranného systému. Zároveň sme zaviedli rad opatrení, ktorých cieľom je zjednodušiť a urýchliť čerpanie eurofondov redukciou administratívnej záťaže a komplikovanosti nastavených implementačných procesov, a to prostredníctvom viacerých legislatívnych zmien, zjednodušením riadiacej dokumentácie Systému riadenia EŠIF a jednotlivých príručiek, napríklad aj v oblasti verejného obstarávania. Tieto zjednodušenia prispeli k efektívnejšiemu čerpaniu, ktoré sa nám podarilo zvýšiť o 1,98 miliardy EUR a v spojení s dôsledným krízovým manažmentom sme zabránili prepadu finančných prostriedkov z eurofondov pri šiestich najväčších operačných programoch. V roku 2020 tak Slovenská republika neprišla z ESF, KF a ERDF ani o jediné euro, čo je neporovnateľný rozdiel oproti minulým rokom, kedy sme nenávratne prišli o viac než 150 miliónov EUR, a to iba za programové obdobie 2014-2020.
Na zmiernenie negatívnych dôsledkov korona krízy sa využijú aj finančné prostriedky z iniciatívy REACT-EU ako dodatočná finančná podpora pre krízou postihnuté odvetia, podpora aktivít na udržanie a vytváranie pracovných miest, zvyšovanie odolnosti zdravotníckeho systému, podpora dištančného
2
vzdelávania ako aj pokračovanie poskytovania sociálnych služieb občanom a posilnenie významných investícií v oblastiach, ktoré sa už realizujú v rámci politiky súdržnosti EÚ.
Počas uplynulého roka sa podarilo pripraviť návrh Partnerskej dohody, ktorý určuje prioritné oblasti podpory v rámci piatich cieľov politiky súdržnosti na roky 2021-2027. Skončili sa práce na Pláne obnovy a odolnosti SR, ktorý je cestovnou mapou k lepšiemu Slovensku. Pred nami je teraz najťažšia úloha pretaviť navrhované reformy a investície do reality, osobitne to platí pre školstvo a zdravotníctvo.
Po mimoriadne náročnom roku sme sa ocitli na politickej križovatke a opäť sa vyberáme cestou zodpovednosti a plnenia záväzkov voči občanom, ktorí nám dali vo voľbách dôveru. Volebný lístok je mimoriadne cenný dokument, je v ňom zhmotnená túžba občanov po lepšom živote, sme povinní urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ju naplnili.
Vláda SR neumožní návrat starých časov. Budeme pokračovať vo vytváraní podmienok na očistu spoločnosti od korupcie, kriminálnych sietí, ktoré cudzopasia na verejnom majetku a podkopávajú dôveru občanov v spravodlivosť.
Budeme pokračovať v zlepšovaní podnikateľského prostredia, v ktorom sa darí inováciám. Posilníme konkurencieschopnosť priemyslu a smerom k ekologicky čistým výrobám. Efektívnym využívaním fondov znížime regionálne rozdiely a zvýšime ochranu životného prostredia. Dôraz sa bude klásť na investície do pracovných miest s vyššou ekonomickou a spoločenskou hodnotou a podporu inovácií, vedy, výskumu a využívanie digitálnych technológií. Vláda SR bude podporovať predovšetkým investície do ľudského kapitálu a zavádzanie motivačných mechanizmov pre súkromný sektor na investície do vedy a výskumu, ako aj podporu partnerstiev súkromných firiem, akademického a vedecko-výskumného prostredia a verejných inštitúcií.
V riadení verejných výdavkov budeme dôsledne presadzovať princípy hodnoty za peniaze, aby sme z vybratých daní a odvodov dosiahli maximálny úžitok pre občanov. Zvýšime kvalitu vzdelávania i poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nastavíme dotačné pravidlá v poľnohospodárstve tak, aby sme podporovali produkciu s vyššou pridanou hodnotou a zvýšili tak podiel domácich potravín na trhu.
Nepoľavíme v posilňovaní sociálnych istôt občanov, sme odhodlaní uskutočňovať účinné kroky pri odstraňovaní chudoby a segregácie sociálne vylúčených spoločenstiev.
Vláda SR vysoko hodnotí členstvo Slovenska v Európskej únii a plne si je vedomá záväzkov v rámci Severoatlantickej aliancie, ktorá je bezpečnostnou zárukou pre našich občanov, že môžu žiť v mieri.
Revitalizované programové vyhlásenie vlády ambiciózne, ale reálne ciele na zvýšenie kvality života každého občana Slovenskej republiky. Vláda SR si uvedomuje, že prípadné zlyhanie by malo na našu krajinu významný devastačný dopad a narastajúca nedôvera ľudí v politický systém by posilňovala extrémy.
Takýto vývoj nedopustíme. Stále platí náš sľub, ktorý sme dali občanom vo voľbách, urobiť zo Slovenska krajinu, kde budeme radi žiť. Našim hodnotovým kompasom i plánom, ako to dosiahnuť, je toto programové vyhlásenie.
Držme si palce.
3
OBSAH
4
BOJ PROTI KORUPCII, ABY SLOVENSKO BOLO FÉROVÁ A TRANSPARENTNÁ KRAJINA
Korupcia ničí spoločnosť, znižuje sebadôveru národa a potláča talent a kreativitu jednotlivcov. Korupcia kradne peniaze tam, kde najpotrebnejšie rodinám, dôchodcom, čestným podnikateľom. Korupcia predražuje verejné služby, znásobuje cenu stavby diaľnic, lekárskych prístrojov či informačných systémov. Korupcia nás núti vynakladať čoraz viac peňazí na kontrolné systémy, aby sme vedeli odhaliť podvodníkov. Pre korupciu rastie byrokracia, ktorá komplikuje život bežným ľuďom aj podnikateľom. Korupcia je u nás podľa Svetového ekonomického fóra bezkonkurenčne najväčšou prekážkou podnikania. Menej korupcie znamená aj štíhlejší štát bez zbytočnej byrokracie, zjednodušenie podnikania, lepšiu prácu úradov a fungujúce služby. Základným predpokladom fungujúceho štátu je, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako. Odstránenie klientelizmu a rodinkárstva posilní dôveru ľudí, že rozhoduje ich talent a poctivá práca. Profesionálne, včasné a fungujúce služby štátu, či v zdravotníctve alebo na úradoch, musí občan dostať preto, lebo na ne nárok, nie preto, lebo známosti a peniaze. Základným predpokladom fungujúcej demokratickej krajiny je nulová tolerancia ku korupčnému správaniu.
Merateľným výsledkom deklarovaných protikorupčných opatrení je dosiahnuť v rebríčku vnímania korupcie Transparency International zlepšenie o 20 miest oproti aktuálnemu umiestneniu.
NOVÁ KONCEPCIA PREUKAZOVANIA PÔVODU MAJETKU
Posledné roky vnímame na Slovensku obrovskú nespravodlivosť, keď si štát nevie efektívne poradiť s ľuďmi, ktorí sa obohacujú na štáte a nadobudli rozsiahly majetok nelegálnym spôsobom. Počet odsúdených ľudí na základe súčasného platného zákona o preukazovaní pôvodu majetku je nula. Vláda SR prijme novú koncepciu zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ktorá odstráni ústavné rozpory súčasného nefunkčného zákona a zavedie efektívny nástroj na postihovanie nelegálnych príjmov.
MAJETOK POLITIKOV POD DOHĽADOM ĽUDÍ
Kľúčovým opatrením v boji proti korupcii je osobitný dôraz na etiku verejných funkcionárov a vrcholových nevolených administrátorov zastávajúcich politické posty. Vláda SR príjme hĺbkové a systémové zlepšenia pravidiel, ako aj odpolitizovanie procesu kontroly majetku verejných funkcionárov.
Vláda SR navrhne komplexnú zmenu zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
5
Vláda SR zavedie povinnosť deklarovať zmeny v majetku a uvedenie prírastku majetku verejného funkcionára v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Vláda SR zavedie štátny register verejných funkcionárov a ich majetkových priznaní, aby verejnosť mala možnosť kontroly majetkových prírastkov verejných funkcionárov. Register bude prepojený s inými štátnymi registrami s cieľom porovnania deklarovaných a skutočných údajov.
Podľa odporúčania medzinárodných inštitúcií a skúseností z iných krajín vláda SR zriadi nezávislú inštitúciu, ktorá bude mať na starosti etiku verejných funkcionárov, konflikt záujmov a kontrolu majetkových priznaní. Táto inštitúcia bude pôsobiť ako kontrolný, analytický a metodický útvar, bude poskytovať záväzné metodické usmernia, analýzy, organizovať vzdelávanie o etike verejných funkcionárov, prezentovať príklady dobrej praxe a predkladať výročnú správu o stave etiky verejných funkcionárov, ktorá bude povinne prerokovaná v NR SR s prípadnými odporúčaniami.
HMOTNÁ ZODPOVEDNOSŤ
Vláda SR zavedie funkčný mechanizmus hmotnej zodpovednosti a trestania pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami.
KONTROLA LOBISTOV
Slovensko je zároveň napriek vysokej miere korupcie a nedôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie jednou z mála krajín EÚ, ktorá nemá legislatívu vyvažujúcu legitímne záujmy rôznych skupín a verejný záujem.
Vláda SR prijme funkčný zákon o lobingu, ktorý bude kombináciou zákonnej regulácie, povinného registra lobistov a kódexu. Vláda SR takisto zavedie osobitný register pre lobistov s údajmi o tom, v ktorých veciach plánujú vykonávať lobing, aj s informáciami o ich klientoch, nákladoch a odmene za činnosť lobistu. Vláda SR prijme opatrenia na riešenie konfliktu záujmov a tzv. revolving door praktík, ktoré predstavujú riziko pre spravodlivosť a nestrannosť pri rozhodovaní.
NEZÁVISLÉ A SILNÉ KONTROLNÉ INŠTITÚCIE
Jedným zo základných predpokladov v boji proti korupcii silné, odborne pripravené a nezávislé kontrolné inštitúcie, ktoré dokážu odhaliť podvody a systémové chyby.
Vláda SR posilní výkonnostné kontroly NKÚ zamerané na efektivitu opatrení, ktoré slúžia na posúdenie účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených verejných prostriedkov.
6
Vláda SR zvýši transparentnosť a kvalifikačné a osobnostné predpoklady na obsadenie vedúcich postov na NKÚ. Vláda SR posilní kompetencie NKÚ a zváži možnosť ukladania sankcií v prípade, že kontrolný subjekt neodstráni nedostatky zistené kontrolou.
PROFESIONÁLNA A TRANSPARENTNÁ ŠTÁTNA SPRÁVA
Slovensko urgentne potrebuje posilniť schopnosti štátnej služby a sústrediť sa na budovanie profesionálnej, vzdelanej a stabilnej pracovnej sily prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na pravidlách založených postupoch riadenia. Zásadným prvkom profesionálnej a nezávislej štátnej správy je transparentnosť a etika.
Vláda SR zvýši transparentnosť výberových konaní a zavedie jednotný výberový proces.
Vláda SR zavedie jasné pravidlá týkajúce sa integrity a etiky a funkčný mechanizmus na kontrolu a riadenie konfliktu záujmov.
Vláda SR prijme nastavenie dlhodobého strategického plánu ľudských zdrojov v štátnej službe. Zavedie dlhodobé plánovanie výberových konaní a uverejňovanie plánu výberových konaní s niekoľkomesačným predstihom. Na riadenie personálnych procesov by sa mal zriadiť centrálny orgán ľudských zdrojov, ktorý by mal prehľad o štruktúre zamestnancov, krátkodobých aj dlhodobých potrebách v štátnej správe.
Vláda SR zriadi na Úrade vlády SR štátnu personálnu agentúru za účelom stransparentnenia a profesionalizácie výberových konaní.
ODBORNÍCI NAMIESTO „NAŠICH ĽUDÍ“ DO ŠTÁTNYCH PODNIKOV
Súčasťou dobre spravovaného a transparentného štátu je riadenie štátnych podnikov a transparentný výber zástupcov štátu v nich. Nekvalifikované rozhodnutia niektorých zástupcov štátu v týchto spoločnostiach spôsobovali štátu vysoké finančné straty. Zároveň títo v minulosti poberali za výkon funkcie vysoké odmeny a pri odchode aj neprimerané odstupné.
Vláda SR zavedie transparentný výberový proces tak, aby boli do funkcií zástupcov štátu vyberaní ľudia napĺňajúci tie najlepšie odborné a osobnostné predpoklady.
Vláda SR zavedie do výberového procesu prvky verejnej kontroly zverejnenie výzvy na prihlásenie sa do výberu, prihlášky a dokladov kandidáta, verejné vypočutie prihlásených kandidátov, zverejnenie konečného návrhu na voľbu.
Vláda SR obmedzí možnosť nároku na odstupné, predídeme tak tzv. zlatým padákom.
7
Vláda SR stanoví zákonný mechanizmus určenia odmien pre zástupcov štátu a upraví aj zodpovednosť týchto osôb pri výkone ich funkcie za škodu spôsobenú štátu pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.
OBSTARÁVANIE – TRANSPARENTNE, JEDNODUCHO, BEZ KRADNUTIA
Verejné obstarávanie je symbolom netransparentnosti, korupcie a administratívnej náročnosti. Problémom je najmä slabá implementácia pravidiel a procesov aj vzdelávanie obstarávateľov.
Vláda SR pomôže regiónom, aby samostatne zvládli efektívne obstarávať s cieľom vytvoriť centrá zdieľaných podporných služieb pre obstarávanie v regiónoch.
Vláda SR prijme opatrenia na zlepšenie kontroly verejného obstarávania posilnením postavenia a nezávislosti Úradu pre verejné obstarávanie.
OTVORENÉ A TRANSPARENTNÉ VLÁDNUTIE
Základným princípom otvoreného vládnutia je transparentnosť a prehľadnosť fungovania verejnej správy. Ciele pre otvorené vládnutie transparentná, fungujúca a otvorená verejná správa na všetkých úrovniach.
Jedným z kľúčových prvkov lepšej dostupnosti informácií a otvoreného vládnutia je funkčný a efektívny zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Vláda SR v súlade s princípmi otvoreného vládnutia presadí novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorou rozšíri okruh povinne zverejňovaných informácií a zvýši vymožiteľnosť práva na informácie, pričom sa zaväzuje neznižovať existujúci štandard prístupu k informáciám a nezavádzať nové výnimky obmedzujúce prístup k informáciám. Z aplikačnej praxe vyplýva, že treba opraviť nedostatky súčasného zákona a zásadne rozšíriť povinnosti a prístup k informáciám vo viacerých oblastiach v zmysle zásady „všetko, čo nie je tajné, je verejné“.
Vláda SR zavedie povinné zverejňovanie príloh a dodatkov k povinne zverejňovaným zmluvám.
Vláda SR zavedie zverejňovanie štúdií a analytických materiálov vyhotovených za verejné zdroje v maximálne možnej miere s prihliadnutím na oprávnené záujmy štátu a iných verejných subjektov.
Vláda SR vypustí výnimku zo zverejňovania zmlúv Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS). Praktické skúsenosti a pochybné obchody s pozemkami (napríklad pod bratislavským obchvatom) ukázali, že je verejným záujmom, aby NDS zverejňovala zmluvy týkajúce sa vysporiadania vlastníctva nehnuteľností.
8
Vláda SR zavedie povinné zverejňovanie informácií o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu, aj o úspešných kandidátoch na verejnú funkciu bezprostredne po ich nástupe do funkcie. Cieľom je včas odhaliť hroziaci konflikt záujmov alebo kompetenčnú nevhodnosť daného kandidáta.
Vláda SR navrhne rozšírenie povinností vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám aj na štátne firmy a dcérske spoločnosti štátnych firiem v druhom a treťom rade, keďže na tieto právnické osoby sa infozákon nevzťahuje, hoci hospodária s verejnými zdrojmi.
Vláda SR sa hlási k dôslednému aplikovaniu princípov otvoreného vládnutia na všetkých úrovniach a vo všetkých orgánoch verejnej moci.
Vláda SR zabezpečí pravidelné informovanie občanov SR prostredníctvom doručovania bezplatných informačných novín do domácností, ktoré budú obsahovať odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev.
OTVORENÁ SAMOSPRÁVA S ÚČASŤOU ĽUDÍ
Súčasná miera otvorenosti samosprávy ako celku je nedostatočná. Nástrojom na zvýšenie verejnej kontroly a miery vedomostí o samospráve je zverejňovanie dát, najmä ekonomických a legislatívnych, s ktorými úrady pracujú.
Vláda SR zavedie povinné zverejňovanie podkladových materiálov na rozhodovanie samospráv.
Vláda SR zavedie povinnosť zverejňovať majetkové priznania starostov a primátorov aj predsedov samosprávnych krajov.
Vláda SR zjednoduší pravidlá konania miestneho referenda a verejného zhromaždenia obyvateľov obce a uľahčí využitie petičného práva v samospráve.
Vláda SR zakotví právo účasti verejnosti na zasadnutí poradných orgánov samosprávy, ktoré sa podieľajú na legislatívnom procese (komisie, rady). Vláda SR zavedie elektronickú úradnú tabuľu s archívom je dôležité mať možnosť sledovať jednotlivé správne konania aj do minulosti.
9
OBNOVA DÔVERY V PRÁVNY ŠTÁT A ZABEZPEČENIE TOHO, ABY ZÁKON A SPRAVODLIVOSŤ PLATILI PRE KAŽDÉHO ROVNAKO
Vláda SR v záujme obnovy dôvery v právny štát a s cieľom očisty justície presadí reformu justície, ktorej kľúčovým opatrením je nová súdna mapa. Reforma súdnej mapy bude jedným z nástrojov na dosiahnutie efektívnej justície a pretrhnutie korupčných väzieb v justícii, ako aj na špecializáciu sudcov na hlavné agendy na úrovni okresných aj krajských súdov, na vytvorenie nových súdnych obvodov, vrátane krajských súdov, pri súčasnom znížení počtu súdov, s možnosťou nanovo spustiť výberové konania na predsedov súdov pre nové súdne obvody.
SÚDNICTVO
Vláda SR zavedie adekvátne platové ohodnotenie zamestnancov súdov a vytvorí im možnosti kariérneho rastu.
Vláda posilní transparentnosť a verejnú kontrolu výberu uchádzačov o právnické povolanie (prokurátori, exekútori, notári, správcovia) podľa vzoru výberu sudcov a prehodnotí úpravu pravidiel kariérneho postupu sudcov.
Vláda SR bude podporovať zavádzanie nástrojov na správne riešenie etických dilem v právnických profesiách, vrátane etických komisií.
Vláda SR presadí celoplošné zavedenie časových rámcov na rozhodovanie v jednotlivých veciach (dokedy byť aká vec ukončená), priebežné sledovanie po súdoch, agendách, sudcoch, pričom tieto údaje budú zverejnené. Prioritne musia byť vybavované reštančné veci a veci, v ktorých prieťahy na okresných a krajských súdoch, pričom aj krajský súd musí zohľadniť, kedy vec prvýkrát prišla na okresný súd nie, kedy prišla na jeho súd; tento aspekt je potrebné zohľadňovať v každej fáze konania.
Vláda SR podporuje dôsledné a férové vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti za prieťahy v konaní, podporuje nástroje na obmedzenie dôvodov na objektívne prieťahy v konaní.
Vláda SR podporuje zavedenie špecializácie sudcov na hlavné agendy, s čím súvisí efektívna reorganizácia súdnej mapy na úrovni okresných aj krajských súdov. Podobne, krajské súdy musia prejsť reorganizáciou, ktorej cieľom je špecializácia sudcov na hlavné agendy. Tomu sa prispôsobí aj organizácia špecializovaných senátov Najvyššieho súdu a zváži sa zavedenie pravidiel pre rotáciu členov senátov. Podporia sa inštitucionálne a procesné pravidlá pre zjednocovanie judikatúry Najvyšším súdom SR.
Vláda SR bude podporovať profesijné vzdelávanie sudcov a iných justičných zamestnancov prostredníctvom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, s dôrazom na etické požiadavky výkonu funkcie sudcu a mäkké zručnosti pri využití interaktívnych foriem vzdelávania. Rovnako bude podporované priblíženie profesijných vzdelávacích a etických štandardov naprieč jednotlivými právnickými profesiami (sudcovia, prokurátori, notári, advokáti, správcovia): ako
10
podklad pre rozhodovanie o ich disciplinárnej zodpovednosti, ale aj z dôvodu väčšej otvorenosti týchto právnických profesií.
Vláda SR v súčinnosti s parlamentom preskúma možnosť zavedenia ex ante kontroly ústavnosti zákonov (t.j. ešte pred nadobudnutím ich platnosti).
EFEKTÍVNA SPRÁVA SÚDOV
Vláda SR bude presadzovať zefektívnenie správy súdov založené na princípe „hodnota za peniaze“. Distribúcia ľudských a finančných zdrojov na súdy musí odzrkadľovať skutočné potreby súdov, ktoré sa musia zakladať na podrobných analytických vstupoch a dôslednom audite súčasného nevyhovujúceho stavu, berúc do úvahy odporúčania Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ).
Vláda SR sa zasadzuje za maximálne odbremenenie predsedov súdov od záťaže spojenej so správou súdov tak, aby sa plnohodnotne venovali riadeniu súdnictva, v rámci ktorého je dôležité uplatňovanie manažérskych prístupov. Na tento účel vláda bude centralizovať tie činnosti, ktoré je efektívnejšie vykonávať centralizovane.
MODERNIZÁCIA JUSTÍCIE
Vláda SR bude podporovať rozširovanie používania informačných technológií na súdoch stranami sporu, účastníkmi konania a ich právnymi zástupcami, najmä využívaním plnohodnotných elektronických interaktívnych formulárov a ich zdokonalením v oblasti návrhov účastníkov aj rozhodnutí súdov, využívaním online informácií o stave konania a o obsahu spisu, využívaním elektronického doručovania, ktoré sa bude týkať aj trestného konania, a využívaním mobilných aplikácií. Zabezpečí systém prehľadného sprístupňovania judikatúry a rozhodnutí všetkých súdov a dôsledné uplatňovanie zásady „jedenkrát a dosť“. Vláda SR v tejto súvislosti vyhodnotí možnosti zrušenia anonymizácie súdnych rozhodnutí. Vláda SR presadí vznik centrálneho registra súdnych rozhodnutí a doložiek právoplatností a vykonateľnosti tak, aby sa znížila administratívna záťaž veriteľov. Vláda SR zavedie externých registrátorov v agende obchodného registra.
TRESTNÁ POLITIKA ŠTÁTU A VÄZENSTVO
Vláda SR sa zaväzuje ku komplexnému vyhodnoteniu Trestného zákona a Trestného poriadku a podľa potreby navrhne aj konkrétne návrhy na ich zmeny.
Vláda SR presadí takú zmenu trestných procesných predpisov, ktorá sa dôsledne vysporiada s obštrukciami obžalovaných v trestnom konaní, zavedie povinné elektronické doručovanie v trestnom konaní, obmedzí opakované vypočúvanie tých istých osôb pri zmene procesného postavenia
Vláda SR vyhodnotí doterajšiu úpravu pomoci obetiam trestných činov so zameraním sa na reálnu a včasnú dostupnosť právnej a psychologickej pomoci. Vláda posilní postavenie detských obetí v trestnom konaní v záujme ich ochrany a zabezpečenia ich najlepšieho záujmu,
11
s dôrazom na minimalizáciu sekundárnej viktimizácie dieťaťa spôsobenej vykonávaním procesných úkonov, a vytvorí podmienky na koordinovanú multidisciplinárnu spoluprácu participujúcich subjektov v prípadoch násilia páchaného na deťoch.
Vláda SR vyhodnotí a sfunkční laický prvok (tzv. prísediaci) pri rozhodovaní v trestných veciach a zároveň vyhodnotí rozhodovanie samosudcami s ohľadom na hornú hranicu trestnej sadzby pri ukladaní trestov.
Vláda SR zváži zavedenie inštitútu obžaloby vo verejnom záujme v prípadoch domáceho násilia tak, aby vec mohol prerokovať súd aj bez ingerencie orgánov činných v trestnom konaní. Vláda SR následne v súčinnosti s parlamentom zváži zavedenie inštitútu súkromnej obžaloby v trestnom konaní aj bez ingerencie orgánov činných v trestnom konaní, v ktorom budú posudzované vybrané trestné činy týkajúce sa sféry poškodeného podľa vzoru nemeckej právnej úpravy. Vláda SR zároveň podľa vzoru americkej právnej úpravy zváži v súčinnosti s parlamentom zavedenie obžaloby vo verejnom záujme (qui tam actio popularis) v situáciách, keď je prokuratúra nečinná a štátu vznikla škoda, najmä v dôsledku korupcie alebo klientelizmu, vrátane odmenenia osôb, ktoré takúto žalobu podajú, ak bude úspešná.
Vláda SR podnikne všetky potrebné kroky k vybudovaniu a fungovaniu detenčného ústavu.
Vláda SR podporuje probačnú službu pri presadzovaní alternatívnych trestov v rámci filozofie restoratívnej justície s osobitným zameraním na odsúdených mladistvých, reálne zabezpečenie intervenčných programov, programov pre páchateľov domáceho násilia, výchovných programov, osobitne v oblasti boja proti extrémizmu a radikalizácii, ale v ostatných oblastiach (napr. drogová trestná činnosť, násilné správanie). Vláda bude klásť dôraz na účinnú implementáciu elektronického monitoringu osôb (ESMO).
Vláda SR v súlade s medzinárodnými štandardmi zavedie zo strany verejného ochrancu práv pravidelný monitoring dodržiavania práv odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a na iných miestach, kde je obmedzená osobná sloboda (napr. prevzatie a držanie osoby v zdravotníckom zariadení s informovaným súhlasom alebo bez neho). Zároveň vláda posilní postavenie verejného ochrancu práv v takých prípadoch, keď existuje podozrenie z excesívneho použitia sily ozbrojenými zložkami štátu.
Vláda SR bude pokračovať v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií, s osobitným dôrazom na vzdelávanie a posilňovanie pozitívnych sociálnych väzieb prostredníctvom zvyšovania dostupnosti foriem kontaktu väznených osôb s rodinou, najmä kontaktu medzi dieťaťom a jeho odsúdeným rodičom. Vláda SR preskúma zvýšenie ochrany záujmov Slovenskej republiky prostredníctvom noriem trestného práva pred rizikom hybridných hrozieb, týkajúcich sa najmä šírenia propagandy a dezinformácií, podpory extrémistických zoskupení a kybernetických útokov.
12
PROKURATÚRA
Vláda navrhne, aby každé miesto prokurátora bolo obsadzované na základe transparentného výberového konania.
Vláda SR zároveň presadí otvorenie Rady prokurátorov aj osobám, ktoré nie prokurátormi a ktoré spĺňajú najvyššie morálne a odborné kritériá, pričom úroveň otvorenosti a transparentnosti jej rokovaní nastaví podľa vzoru Súdnej rady.
Vláda SR zavedie nástroje transparentnosti do výberového konania na právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokuratúry podľa vzoru výberu vyšších súdnych úradníkov.
Vláda SR ďalej zavedie ročné štatistické výkazy prokurátorov, vrátane ich zverejňovania a náhodného prideľovania vecí prokurátorom podľa vzoru sudcov.
Vláda SR sa aj legislatívne zasadí za proaktívny charakter prokuratúry, najmä vo veciach preskúmavania zákonnosti vo vzťahu k otázkam ochrany verejného záujmu a samosprávy.
Vláda SR bude dôsledne trvať na dodržiavaní zákazu negatívnych pokynov a okrem iného v tejto súvislosti preskúma zúženie právnej úpravy § 363 Trestného poriadku tak, aby zodpovedala jej pôvodnému zmyslu.
OCHRANA ZRANITEĽNÝCH OSÔB
Vláda SR vyhodnotí doterajšiu účinnosť reformy osobných bankrotov s cieľom dať priestor poctivým dlžníkom a obmedziť priestor podvodníkom. V tejto súvislosti sa zameria aj na dohľad nad súdmi a Centrom právnej pomoci, analýzu zlyhaných pôžičiek zo strany štátu, ako aj prepojenie osobných bankrotov s účinnými sociálnymi, preventívnymi a osvetovými nástrojmi v prospech dlžníkov.
Vláda SR presadí, aby sa dlhy fyzických osôb voči verejnoprávnym inštitúciám vymáhané v exekúcii stali nevymáhateľnými, ak dlžník zaplatí ich určenú časť (exekučná amnestia).
Vláda SR vytvorí podmienky na zapojenie sa súkromných veriteľov do exekučnej amnestie.
Vláda SR presadí reformu opatrovníckeho práva zameranú na osoby s hendikepom z dôvodu fyzického alebo mentálneho poškodenia zdravia a ochranu ich postavenia v právnych vzťahoch, vrátane ochrany ich majetku.
Vláda SR bude s najvyššou prioritou pokračovať v budovaní systémových riešení na ochranu a podporu obetí domáceho násilia, sexuálneho násilia a násilia páchaného na ženách, a to v úzkej spolupráci s občianskou spoločnosťou.
Vláda SR vykoná revíziu právnej úpravy Centra právnej pomoci, vrátane vyhodnotenia spolupráce s advokátmi, aby bola v porovnaní so súčasným stavom pokrytá početnejšia skupina ľudí s nízkym príjmom, ktorá si nevie zabezpečiť prístup k spravodlivosti inak, a vyhodnotí potrebu zvýšenia počtu pobočiek Centra právnej pomoci.
13
RODINNÉ SÚDY
Vláda SR bude presadzovať prísnu špecializáciu v rodinnoprávnej agende, interdisciplinárny prístup pri rozhodovaní o dieťati za účasti psychológov, kolíznych opatrovníkov, sociálnych pracovníkov, mediátorov či znalcov, širšie využívanie mimosúdneho riešenia, pravidlo osobného vypočutia dieťaťa sudcom vo vhodne upravených priestoroch súdu s podporou pre náležitú metodológiu vypočutia dieťaťa, vrátane pravidla „do mesiaca prvé stretnutie s účastníkmi konania“.
REKODIFIKÁCIA SÚKROMNÉHO PRÁVA
Vláda SR sa zaväzuje vypracovať nový Občiansky zákonník a zákon o obchodných spoločnostiach, a to po dôslednej participatívnej diskusii o jeho základných právnych inštitútoch a na základe spoločenskej zhody, berúc do úvahy praktické skúsenosti spojené s uvádzaním novej českej úpravy do praxe.
Vláda SR vykoná analýzu rekodifikácie občianskeho procesného práva a podľa potreby navrhne zmeny právnej úpravy, ktoré budú odrážať skúsenosti s jeho takmer päťročnou aplikáciu, ako aj požiadavky vyplývajúce z tohto programového vyhlásenia, vrátane prehodnotenia právnej úpravy súdnych poplatkov.
SPRAVODLIVOSŤ A PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE
Vláda SR si je vedomá toho, že všetky opatrenia týkajúce sa súdnictva sa dotýkajú nielen občanov, ale aj podnikateľov. Zlepšením prístupu k spravodlivosti sa vláda preto osobitne zameria na zlepšenie podnikateľského prostredia, a to zavedením nového obchodného registra, zlepšením vymáhateľnosti najmä nesporných pohľadávok exekúciou alebo dobrovoľnou dražbou, podporovaním zrýchlených foriem súdneho konania či rozhodcovského konania a v neposlednom rade vyhodnotením uplatňovania protischránkového zákona pri zachovaní jeho zmyslu a podstaty, pričom cieľom musí byť dosiahnutie stavu, keď súdy a iné relevantné orgány budú jednoznačne postupovať tak, aby sa čestné podnikanie stalo výhodnejším ako podnikanie nečestné.
Vláda SR sprísni požiadavky na odbornosť a kvalifikáciu dražobníkov a dražobných spoločností a zavedie elektronické dražby. V prospech podnikateľov vláda zavedie preventívne nástroje včasného varovania hroziaceho úpadku a pripraví revíziu insolvenčného konania tak, aby sa znížili náklady pre poctivých dlžníkov či veriteľov a skrátil sa čas potrebný na uspokojenie pohľadávok. Úpravami v registri úpadcov vláda posilní transparentnosť verejných úpadkových konaní.
LEGISLATÍVNY PROCES NA VLÁDNEJ ÚROVNI
Právny poriadok Slovenskej republiky doposiaľ nemožno považovať za dostatočne stabilný a predvídateľný. Nedostatok stability a predvídateľnosti právneho poriadku narúša jeden zo základných prvkov právneho štátu, a to právnu istotu, čím negatívne pôsobí na všetkých adresátov práva, vrátane občanov a podnikateľského prostredia. Bez kvalitného právneho
14
poriadku zároveň nie je možné ani dobré fungovanie justície a dosiahnutie spravodlivosti pre všetkých. Samotný proces tvorby práva nemôže byť dielom náhody alebo vplyvu finančných oligarchov. Vláda SR sa preto zasadí za posilnenie stability a predvídateľnosti právneho poriadku, najmä v záujme zlepšenia postavenia občanov a kvality podnikateľského prostredia, ako aj za odstraňovanie prekážok strategického plánovania, trvalého rozvoja a udržateľnosti.
Vláda SR zásadným spôsobom posilní princíp právnej istoty, a to prípravou vládnych návrhov zákonov a nastavením pravidiel legislatívneho procesu tak, aby stabilita a predvídateľnosť boli imanentnými pre výsledky legislatívneho procesu. Na tento účel vláda SR prostredníctvom podpredsedu vlády SR, ktorý koordinuje legislatívu, najmä:
posilní plánovanie legislatívnych prác prípravou plánu legislatívnych úloh na návrh podpredsedu vlády SR, ktorý koordinuje legislatívu a zasadí sa za jeho dôsledné dodržiavanie,
zabezpečí, že návrh zákona mimo plánu legislatívnych úloh bude môcť byť predložený do legislatívneho procesu na úrovni vlády SR len po prerokovaní s podpredsedom vlády SR, ktorý koordinuje legislatívu,
bude komplexne a participatívne hodnotiť vplyvy návrhov právnych predpisov, vrátane vplyvov na strategické plánovanie, a len návrhy predpisov, ktorých vplyvy budú dôsledne zhodnotené, bude predkladať do legislatívneho procesu,
zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez ich náležitého prerokovania, osobitne s dotknutými subjektmi a verejnosťou, a to najmä tým, že sa zasadí o to, aby sa neodôvodňovane neobchádzalo medzirezortné pripomienkové konanie,
zabezpečí dodržiavanie zákazu nepriamych novelizácií právnych predpisov a obsahovo nesúvisiacich novelizácií právnych predpisov (tzv. prílepkov),
bude rozvíjať využívanie elektronických nástrojov pri tvorbe a publikovaní legislatívy, vrátane Zbierky zákonov Slovenskej republiky, čím prispeje aj k posilneniu transparentnosti legislatívneho procesu,
v súčinnosti s parlamentom schváli účinný zákon o lobingu, ktorý z hľadiska udeľovania sankcií za jeho porušenie previaže s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu,
15
v súčinnosti s parlamentom preskúma možnosti vylepšenia zákona o vydávaní aproximačných nariadení vlády SR a v nadväznosti na audit systému transpozície európskej legislatívy do slovenského právneho poriadku spracovaný podpredsedom vlády SR, ktorý koordinuje legislatívu, preskúma možnosť zavedenia ďalších legislatívnych nástrojov a mechanizmov na tieto účely, v spolupráci s podpredsedom vlády SR a ministrom hospodárstva bude dôsledne predchádzať goldplatingu, t. j. nadpráci pri preberaní legislatívy EÚ; vláda bude dôsledne dbať na to, aby pri transponovaní a aplikovaní sekundárnych právnych aktov nedochádzalo, okrem odôvodnených prípadov, k zavádzaniu povinností nad rámec ustanoveného rozsahu EÚ; pri takýchto zmenách regulácií bude vyznačené, čo je nevyhnutná povinnosť a čo je vlastná úprava, resp. rozšírenie; v nadväznosti na realizovaný audit goldplatingu bude vláda pokračovať v odstraňovaní neopodstatneného presahu slovenskej legislatívy nad rámec legislatívy EÚ.
Vláda SR bude udržiavať silný mandát Legislatívnej rady vlády SR, ktorej predsedá podpredseda vlády SR, ktorý na starosti legislatívu, tak, aby bez jej súhlasného stanoviska nedochádzalo k prerokúvaniu návrhov zákonov vládou SR. Legislatívna rada vlády SR nebude hodnotiť vecnú stránku návrhu zákona, ale iba legislatívno-technickú.
V záujme zjednotenia legislatívnej techniky bude vláda SR v súčinnosti s parlamentom pracovať na zjednotení časti legislatívnych pravidiel vlády SR a Národnej rady SR, vrátane prijatia spoločných legislatívno-technických pokynov vlády SR a Národnej rady SR.
V záujme vytvorenia silného aparátu štátu pre legislatívnu činnosť vláda SR podporí vzdelávanie v oblasti tvorby legislatívy na právnických fakultách nad rámec súčasných mechanizmov a v záujme odovzdávania skúseností medzi generáciami legislatívcov využije aj potenciál tzv. emeritných legislatívcov.
V záujme dostupnosti právnych predpisov vláda SR navrhne zrušenie opatrenia ako formy právneho predpisu, ktoré sa ako jediné ex lege nevyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky v úplnom znení, a zabezpečí, aby všetky opatrenia boli spätne publikované v elektronickej Zbierke zákonov Slovenskej republiky, nielen v informatívnom znení.
INŠTITUCIONÁLNE ZABEZPEČENIE
V záujme podpory uvedených cieľov vláda SR bude udržiavať silný mandát pre podpredsedu vlády SR, ktorý koordinuje legislatívu prostredníctvom priamo riadeného centralizovaného útvaru na Úrade vlády SR. Tento útvar bude naďalej plniť všetky legislatívne činnosti aj pre ostatné ústredné orgány štátnej správy, ktoré podriadené vláde SR, a bude plniť legislatívne činnosti pre ministerstvá pri návrhoch právnych predpisov zásadného významu a pri návrhoch právnych predpisov vyžadujúci si koordináciu medzi viacerými ústrednými orgánmi štátnej
16
správy. Vytvorením centralizovaného útvaru sa budú koncentrovať legislatívne kapacity, ktoré následne budú môcť byť využité na dosiahnutie vyššej kvality návrhov právnych predpisov, a zároveň sa dosiahne zníženie nákladov s tým spojených. Okrem toho bude tento útvar plniť aj úlohy spojené s odborným a organizačným zabezpečovaním činnosti vlády SR.
LEGISLATÍVNY PROCES NA PARLAMENTNEJ ÚROVNI
Vláda SR podporí snahu parlamentu zlepšiť ochranu verejného záujmu a kvalitu tvorby práva, a to z rovnakých dôvodov, aké uvedené v časti o legislatívnom procese na vládnej úrovni, najmä:
novelizáciu ústavného zákona o ochrane verejného záujmu s cieľom zlepšiť a vyjasniť v súčasnosti nastavené pravidlá,
zabezpečenie účasti verejnosti na legislatívnom procese v parlamente.
ÚČASŤ VEREJNOSTI NA LEGISLATÍVNOM PROCESE
Demokracia je vláda ľudu, a ak chceme poznať jeho názor, treba sa ho naň opýtať. Mnohí politici to robia neradi, musia však cítiť, že občiansky hlas je silný a dôsledný. Nie je nevyhnutné s každým názorom súhlasiť, ale treba urobiť všetko preto, aby ho mohli občania vyjadriť. Ústava SR uvádza, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú priamo alebo prostredníctvom volených zástupcov.
V tomto duchu vláda SR v súčinnosti s Národnou radou SR zváži zavedenie možnosti legislatívnej iniciatívy občanov na základe kvalifikovaného návrhu a pri stanovení náležitých podmienok.
ĽUDSKÉ PRÁVA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Vláda SR zefektívni a skvalitní systém podpory a ochrany ľudských práv v Slovenskej republike, vrátane nezávislých mechanizmov a mimovládnych organizácií.
Vláda SR posilní systémové financovanie mimovládnych organizácií, tak ako ich definuje zákon o registri mimovládnych organizácií, a vyhodnotí možnosti rozšírenia asignácie podielu dane z príjmu. Osobitne bude vláda podporovať organizácie, ktoré sa venujú ochrane a podpore ľudských práv, budovaniu demokratického občianstva, odstraňovaniu všetkých foriem diskriminácie, odhaľovaniu korupcie; organizácie zamerané na kontrolu efektivity verejných financií a verejných obstarávaní, prácu so znevýhodnenými a slabšími sociálnymi skupinami, ako aj s obeťami trestných činov domáceho a sexuálneho násilia a násilia páchaného na ženách, boj proti konšpiráciám a prevenciu extrémizmu; ako aj organizácie, ktoré sa venujú ochrane pred závislosťami a ich prevencii.
17
V oblasti ľudských práv bude vláda SR podporovať ochranu práv detí vo všetkých politikách štátu.
Vláda SR bude podporovať aktívne občianstvo a zjednoduší postupy participácie verejnosti na správe vecí verejných, vrátane participácie na tvorbe, implementácii a kontrole verejných politík, vrátane právnych predpisov. V tejto súvislosti bude vláda prijímať regulácie a verejné politiky týkajúce sa mimovládneho sektora v úzkom dialógu s ním. Vláda bude podporovať zvyšovanie povedomia o totalitných obdobiach slovenskej histórie, uctenie si pamiatky rovnako obetí fašistického aj komunistického režimu na Slovensku, rozšíri úlohy a zlepší postavenie Ústavu pamäti národa, bude sa usilovať o začlenenie jeho činnosti do vzdelávania na stredných a vysokých školách. Vláda SR podporuje výstavbu múzea zločinov totalitných režimov. Vláda SR zároveň podporí všetky formy vzdelávania v prospech posilnenia občianskeho povedomia o význame demokracie a jej kľúčových pilierov a nástrojov.
Vláda SR bude realizovať politiky zamerané na znižovanie nerovností medzi mužmi a ženami a odstraňovanie diskriminácie žien. Vláda SR zlepší legislatívu v oblasti majetkových práv, týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.
Vláda SR vníma občiansku spoločnosť ako jeden z dôležitých pilierov demokracie v Slovenskej republike a záujem o spoluprácu s občianskym sektorom na princípoch partnerstva, rovnocennosti, transparentnosti a efektívnosti pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme.
Vláda SR sa hlási k politike podpory dobrovoľníctva a participácie verejnosti na tvorbe verejných politík a legislatívy. Špeciálna pozornosť bude v týchto oblastiach venovaná odstraňovaniu „formalizmu“ a byrokratických prekážok.
Vláda SR bude pokračovať v aktivitách Iniciatívy pre otvorené vládnutie, zachová Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ako aj svoje existujúce stále poradné orgány.
Vláda SR podporuje zachovanie systému asignácie 2 % z dane a bude vytvárať podmienky na vysoko transparentnú a efektívnu podporu mimovládnych neziskových organizácií z verejných a európskych zdrojov. Pozornosť bude venovaná aj ďalšej podpore filantropie, individuálneho darcovstva a moderných spôsobov realizácie verejných zbierok.
NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
Vláda SR považuje ochranu a podporu národnostných menšín za svoje prirodzené poslanie. Nebude podnikať kroky, ktoré by smerovali k rušeniu či obmedzovaniu nadobudnutých práv národnostných menšín, a bude naďalej poskytovať účinnú ochranu ich príslušníkom, pri súčasnom rešpektovaní štátnej zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky.
18
Príslušníkom národnostných menšín bude vláda vytvárať možnosti na zachovávanie ich kultúrnych zvyklostí, jazyka, tradícií a nebude prijímať také opatrenia, ktoré by smerovali k asimilácii väčšinovým obyvateľstvom alebo takú asimiláciu podporovali.
Na základe toho vláda SR:
prijme zákon o postavení národnostných menšín, ako jeden z prostriedkov spomalenia asimilácie príslušníkov národnostných menšín a záruku uplatňovania menšinových práv vyplývajúcich z Ústavy SR. Zákon bude upravovať postavenie národnostných menšín a dôsledne aplikovať a precizovať ich práva garantované Ústavou SR.
za účelom využitia ústavného práva zúčastňovať sa na riešení veci verejných zváži možnosť zriadenia Úradu pre národnostné menšiny.
Do jeho pôsobnosti by malo patriť najmä presadzovanie a dodržiavanie vnútroštátnych a medzinárodných záväzkov SR v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín, príprava strednodobých a dlhodobých opatrení v oblasti zachovania, rozvoja a podpory práv príslušníkov národnostných menšín, príprava súhrnných správ o situácii národnostných menšín na území SR a pod. Do pôsobnosti úradu by patrilo aj monitorovanie postavenia a potrieb početne najvýznamnejších neautochtónnych národností na území SR. Zriadenie tohto úradu by viedlo k zrušeniu Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, ako aj Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
Zváži možnosť rozšíriť pôsobnosť zákona o používaní jazykov národnostných menšín na vyššie územné celky. Napríklad vo vzťahu k maďarskej národnostnej menšine by sa toto opatrenie týkalo dvoch VÚC (Trnavského a Nitrianskeho).
ZLEPŠENIE POSTAVENIA A SITUÁCIE RÓMOV
Vláda SR sa bude zasadzovať za zlepšenie sociálneho, ekonomického a občianskeho postavenia Rómov v spoločnosti. Vynaloží všetko úsilie na to, aby konkrétne opatrenia viedli k hmatateľným zmenám, predovšetkým u tej časti Rómov, ktorí v 21. storočí na Slovensku žijú bez prístupu k pitnej vode a základnej infraštruktúre. Veľký dôraz bude klásť na efektívne využívanie verejných zdrojov, vrátane eurofondov, na zmenu kvality života, najmä bývania, za priamej účasti samotných Rómov.
Situáciu skupiny najzraniteľnejších občanov, ktorí tvoria jednu tretinu z celkovej populácie Rómov žijúcich na Slovensku, nemožno ďalej prehliadať, a to nielen preto, lebo Slovensko nevyužitím ich potenciálu ekonomicky stráca, ale i v súvislosti s prevenciou pandemických ochorení, ako je COVID 19, a ochranou zdravia a životov všetkých občanov.
Vláda SR vyhodnotí stav následkov COVID 19 a prijme účinné opatrenia na predchádzanie podobným pandémiám.
19
Vláda SR sa bude usilovať o znižovanie chudoby, predovšetkým v segregovaných oblastiach v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Osobitný dôraz bude klásť na zlepšenie štandardov bývania, prístupu k pitnej vode a základnej infraštruktúre, ako i zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti vláda SR bude aktívne podporovať férové vysporiadanie právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
Vláda SR bude presadzovať politiky, ktoré budú napomáhať zvýšenie zamestnanosti Rómov, s dôrazom na mladých. V tejto súvislosti vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu. Vláda SR preto vynaloží maximálne úsilie na zastavenie neoprávneného zaraďovania rómskych detí do špeciálnych základných škôl a zabezpečenie ich prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu, a to na všetkých úrovniach.
Vláda SR s cieľom zlepšiť zaškolenosť a pripravenosť bude iniciovať opatrenia, aby sa s predškolským vzdelávaním zraniteľných rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia začalo čo najskôr, najlepšie od troch rokov veku. Vláda SR bude taktiež podporovať opatrenia, ktoré zamedzia predčasnému ukončeniu školskej dochádzky či opakovaniu ročníkov a následnému opustenie školského systému bez vzdelania a potrebnej kvalifikácie, čoho sme svedkami v súčasnosti. Vláda SR bude podporovať zosúladenie prechodu rómskych detí zo základného školstva na vyššie formy vzdelávania za účelom získania potrebnej kvalifikácie, vrátane digitálnych a podnikateľských zručnosti, potrebných na účinnú inklúziu do spoločnosti a do pracovného trhu.
Popri pomoci najzraniteľnejším skupinám z radov Rómov sa vláda SR bude zasadzovať za zlepšovanie celospoločenského vnímania Rómov v spoločnosti a budovanie vzájomnej občianskej spolupatričnosti. Vláda SR bude taktiež posilňovať rómsku kultúrnu identitu a rómsky jazyk.
Vláda SR zváži posilnenie štatútu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity voči relevantným ministerstvám, do ktorých kompetencie spadá zodpovednosť za implementáciu vytýčených cieľov v jednotlivých oblastiach.
Na podporu sebestačnosti a integrácie obyvateľov marginalizovaných skupín sa vláda SR zaväzuje:
Podporovať vznik a fungovanie sociálnych podnikov v obciach a regiónoch s cieľom zvyšovať zamestnanosť a pracovné návyky občanov z marginalizovaných skupín.
Zvážiť zavedenie vyplácania sociálnych dávok v týždňových intervaloch na účet v banke, namiesto vyplácania v hotovosti.
Zaviesť vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa neplnoletým matkám na účet v banke, ktorý bude viazaný na výdavky spojené so starostlivosťou o dieťa.
Zaviesť automatické inkaso platieb za bývanie z bankového účtu prijímateľa sociálnych dávok.
20
ZAISTENIE BEZPEČNOSTI OBYVATEĽSTVA VNÚTORNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ
Zákonnosť, poriadok a bezpečnosť občanov kľúčovými a trvalými predpokladmi zdravého vývoja každej slobodnej a demokratickej spoločnosti. Zásadným opatrením na systémové budovanie bezpečnosti občanov, poriadku a zákonnosti v štáte je prijatie Bezpečnostnej stratégie SR, ktorá jasne pomenuje bezpečnostné záujmy štátu, bezpečnostné riziká, charakterizuje bezpečnostné prostredie a prostredníctvom bezpečnostnej politiky stanoví spôsob presadzovania bezpečnostných záujmov štátu.
Kľúčovými inštitúciami pre bezpečnosť občanov, poriadok a zákonnosť preventívne a represívne zložky štátu, ich efektívna koordinácia a vzájomná spolupráca na úrovni štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, mimovládnych organizácií, právnických osôb a fyzických osôb a spolupráca s partnermi v medzinárodnom prostredí.
KRÍZOVÉ RIADENIE A CIVILNÁ OCHRANA
Vláda SR prehodnotí aktuálny stav legislatívy, štruktúry krízového riadenia, materiálno–technického vybavenia a personálneho zabezpečenia. Vláda SR sa zasadí o novú Koncepciu bezpečnostného systému SR, v ktorej budú zapracované poznatky z riešenia krízovej situácie vyvolanej ochorením COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na úrovni jednotlivých orgánov krízového riadenia. V súvislosti s tým vláda SR prehodnotí postavenie