VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanieČíslo: UV-7588/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
525
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky
A.schvaľuje Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
B.vyslovuje dôveru vláde Slovenskej republiky
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2021