Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
49. schôdza
355/2021
166
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 27. apríla 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450) a
A. súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450) a
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 166
49. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450)
1.V čl. I v § 3 ods. 3 sa slová „k odkazu 10“ nahrádzajú slovami „k odkazu 9a“.
Oprava nesprávneho odkazu na poznámku pod čiarou 9a.
2.V čl. I v bode 6 v § 21a ods. 1 písm. c) sa slová „rozhodnúť o uložení poskytovanie
dopravných služieb“ nahrádzajú slovami „rozhodnúť o uložení povinnosti poskytovať dopravné služby“.
Oprava dikcie ustanovenia tak, aby bolo zrejmé, že predmetným rozhodnutím sa dopravcovi ukladajú povinnosti.
3.V čl. I v bode 11 v § 48 ods. 3 písm. c) sa slová „pokuta sa uloží za každý spoj“
nahrádzajú slovami „pokuta sa uloží za každý spoj samostatne“.
Zjednotenie spôsobu ukladania pokút za neposkytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme podobne ako je to navrhované v čl. I v bode 13 v § 48 ods. 8.