VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-361/202130. schôdza výboru
97
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 26. apríla 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 455)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 455);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 455) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia;
C.poveruje
predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky spracovala do písomnej spoločnej správy výborov
2
Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložila ju na schválenie.
Jana Žitňanská
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Lucia Drábiková
Erik T o m á š
3
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 97
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 455)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, bode 7 (§ 74 ods. 16) sa slovo „smie“ nahrádza slovom „môže“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje v záujme terminologickej jednoty predmetného ustanovenia (napr. odseky 13 a 14), ako aj zákona č. 448/2008 Z. z. ako celku.
2.V čl. I, bode 9 101 písm. e)] sa slová „101 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 101 písm. a)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie, v ktorom sa navrhuje úprava 101 písm. e) platného/účinného znenia zákona č. 448/2008 Z. z.) neobsahuje piaty bod, § 101 písm. a) platného znenia zákona č. 448/2008 Z. z. obsahuje piaty bod a možno v ňom uskutočniť aj navrhovanú úpravu.