NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-95/2021
697
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. apríla 2021
k návrhu programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
n e s c h v a ľ u j e
návrh programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom21. apríla 2021 o 14.00 hod., zvolanej podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republikya § 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na žiadosť31 poslancov zo 14. apríla 2021.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter V o n s v. r.
Richard T a k á č v. r.