VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
17. schôdza výboru
Č. CRD-353/2021
47
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
z 20. apríla 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 440)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 440),
A.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 440) schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia,
B.ukladá
podpredsedníčke výboru Vladimíre Marcinkovej informovať gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o prijatom uznesení.
Eva Hudecová Vladimíra Marcinková
György Gyimesi podpredsedníčka výboru
overovateľ
Príloha k uzn. č. 47
Pripomienky
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 440) druhé čítanie
_________________________________________________________________________________
1.K čl. I bod 2
V čl. I bode 2 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 4 za slová „až 57“ vkladá čiarka a slová „§ 67 a 71“.
Spresňuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 4 aj na trvalý pobyt občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov.
2.K čl. I bod 22
V čl. I bode 22 § 8b ods. 1 písm. d) sa za slová „medzinárodnou zmluvou“ vkladá čiarka a slová „ktorou je Slovenská republika viazaná“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa upresňuje, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná.
3.K čl. I bod 47
V čl. I bode 47 § 19 ods. 1 sa za slová „medzinárodnej zmluvy“ vkladá čiarka a slová „ktorou je Slovenská republika viazaná“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa upresňuje, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná.
4.K čl. I bod 49
V čl. I bode 49 v prílohe č. 1 sa za slovami „podpis žiadateľa“ slová „(staršieho ako 10 r.)“ nahrádzajú slovami „(staršieho ako 14 r.)“.
Poznámka o veku žiadateľa, ktorý podpisuje dotazník žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, sa zosúlaďuje s ustanovením § 8 ods. 4 prvou vetou (čl. I bod 15) v spojení s ustanovením § 8 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. V zmysle uvedených ustanovení zákona dotazník žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky vyplní žiadateľ pri podaní samostatnej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, pričom samostatnú žiadosť podávajú rodičia a ich maloleté deti, ktoré dovŕšili 14 rokov.