FAQ – Najčastejšie kladené otázky
(umiestnite kurzor myši na text otázky v zozname a kliknite jej ľavým tlačidlom tak sa dostanete k odpovedi na otázku, na ktorú ste klikli)
FAQ
Oznámenie typu AB
Základné otázky:
Ak sa stanem verejným funkcionárom a podám Oznámenie „Pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie“, musím tiež podávať oznámenie do 30.4. v tom istom roku?
Oznámenie sa podáva do 30 dní od ujatia sa verejnej funkcie za predchádzajúci kalendárny rok a v takomto prípade v tomto roku verejný funkcionár nepodáva oznámenie do 30.4.
Ak sa stanem verejným funkcionárom v decembri a lehota na podanie oznámenia do 30 dní od ujatia sa verejnej funkcie uplynie v januári nasledujúceho roku, za ktorý rok podávam oznámenie?
Oznámenie sa podáva za predchádzajúci rok, v ktorom sa verejný funkcionár ujal verejnej funkcie.
Napríklad k ujatiu sa verejnej funkcie došlo 20.12.2020, lehota na podanie oznámenia je do 19.1.2021. Verejný funkcionár podáva oznámenie za rok 2019 a ďalšiu povinnosť podať oznámenie má do 30.4.2021 za rok 2020 (za obdobie od 20.12. – 31.12.2020).
Ak mi skončila počas roku verejná funkcia, musím podávať oznámenie typu B v nasledujúcom kalendárnom roku?
Áno, verejný funkcionár podáva oznámenie typu B k 30.4. nasledujúceho kalendárneho roku, v ktorom deklaruje svoje funkcie, činnosti a majetkové pomery iba za obdobie, v ktorom pôsobil ako verejný funkcionár.
Ak mám vo formulári oznámenia nevyplnené strany, musím ich aj tak zaslať?
Áno, oznámenie musí byť kompletné, t. j. musí obsahovať minimálne všetkých 14 strán formulára, aj keď zostanú nevyplnené.
Čo urobím s vyplneným oznámením?
Elektronicky vyplnené tlačivo vo formáte .pdf sa musí vytlačiť cez políčko „Tlačiť všetko“ (na prvej strane oznámenia) a podpísané oznámenie sa zašle doporučene poštou na adresu:
Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava
Môžem zaslať oznámenie v elektronickej forme?
Nie, emailom ani cez Ústredný portál verejnej správy (
www.slovensko.sk
) to nie je možné.
Takto podané oznámenie nie je možné považovať za doručené.
ČASŤ A – Základné údaje o verejnom funkcionárovi
Musím vyplniť všetky údaje na prvej strane tlačiva (Oznámenie typu AB)?
Áno, vrátane telefónneho čísla a emailu z dôvodu možnosti kontaktu zo strany výboru v prípade
nedostatkov uvedených vo Vašom oznámení.
Odporúčame uvádzať kontaktné údaje, na ktorých je Vás možné zastihnúť aj v prípade, že verejnú funkciu už nevykonávate, ale ešte stále máte povinnosť podať oznámenie.
ČASŤ B – Vykonávaná verejná funkcia
Ak vykonávam viac verejných funkcií, ako ich uvediem v oznámení?
Verejný funkcionár uvedie všetky verejné funkcie, za ktoré podáva oznámenie. Ak vykonáva verejné funkcie, ktoré patria pod rovnaké písmeno (napr. zc), vloží za každú verejnú funkciu príslušnú stranu osobitne.
ČASŤ C – Údaje oznámenia
Akú podnikateľskú činnosť uvádzam v bode C/4 oznámenia AB?
Verejný funkcionár uvedie podnikateľskú činnosť, ktorú vykonáva ako SZČO (na základe živnostenského listu) alebo je zapísaný ako člen štatutárneho orgánu v obchodnom registri, alebo vykonáva povolanie ako fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok (napr. lekár, advokát, správca konkurznej podstaty, audítor, daňový poradca a pod.).
-V prípade, že ste spoločníkom a konateľom v obchodnej spoločnosti súčasne, v tomto bode uvediete iba funkciu konateľa.
-Pokiaľ sa týka spoločníka, nie je to výkon podnikateľskej činnosti, ide o podiel v obchodnej spoločnosti, ktorý uvediete do bodu D/3 (ak je podiel vyšší ako 35-násobok minimálnej mzdy).
Aké funkcie uvádzam v bode C/5 oznámenia AB?
Verejný funkcionár uvedie všetky funkcie, ktoré vykonáva popri verejnej funkcii, medzi ne nepatrí:
-verejná funkcia uvedená v bode B/strana 2 – 6 tlačiva,
-výkon podnikateľskej činnosti, ktorú uviedol v bode C/4.
Musím uviesť v bode C/5 oznámenia AB presný „Dátum ujatia sa funkcie“ a „Funkčné alebo iné požitky“?
Áno.
-Dátum ujatia sa funkcie verejný funkcionár uvedie vo formáte DD/MM/RRRR.
-V prípade, ak verejný funkcionár nemá funkčné alebo iné požitky, uvedie „žiadne“, kolónku
nemôže nechať prázdnu.
Ako uvádzam príjmy pri podávaní oznámenia pri ujatí sa verejnej funkcie?
V bode C/6a a aj bode C/6b verejný funkcionár uvedie „0“, ak nevykonával v predchádzajúcom roku žiadnu verejnú funkciu, ktorá patrí do pôsobnosti výboru (čl. 2 ods. 1 písm. a) n), p), r), u) zp) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“).
Ako uvádzam príjmy pri podávaní oznámenia k 30. 4.?
-Do bodu C/6a uvedie príjmy z verejnej funkcie, za ktorú oznámenie podáva. Vo formáte zdaniteľný príjem (hrubý príjem), bez desatinných čísel, zaokrúhlené smerom nahor.
-V prípade, že vykonáva viac verejných funkcií, ktoré uviedol v bode B, uvedie súčet týchto príjmov.
-Pokiaľ verejný funkcionár nevykonával svoju funkciu po celý kalendárny rok, za ktorý podáva oznámenie, uvedie príjmy iba za mesiace, v ktorých bol vo verejnej funkcii.
-Do bodu C/6b uvedie všetky ostatné príjmy, ktoré mal popri výkone verejnej funkcie z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Vo formáte zdaniteľný príjem (hrubý príjem), bez desatinných čísel, zaokrúhlené smerom nahor.
-Ak nebol vo verejnej funkcii v priebehu celého kalendárneho roka, tieto príjmy uvedie iba za mesiace, v ktorých bol vo verejnej funkcii.
-Za príjem sa v tomto bode nepovažuje napríklad príjem z prenájmu nehnuteľností, vyplatenie obchodného podielu, výživné a pod.
-Do bodu 6/a ani 6/b sa neuvádzajú paušálne náhrady, keďže nepodliehajú dani z príjmov.
Aké prílohy priložím k oznámeniu pri ujatí sa verejnej funkcie?
Žiadne.
Aké prílohy priložím k oznámeniu do 30. 4.?
Vyžaduje sa jedine relevantný doklad o príjmoch za predchádzajúci rok:
-kópia podaného daňového priznania alebo
-kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň (od jednotlivých zamestnávateľov) alebo
-potvrdenie/potvrdenia zamestnávateľa/zamestnávateľov o zdaniteľných príjmoch.
-Do príloh sa neprikladá kópia LV ani nič podobné.
Stačí mi zaslať potvrdenie o podaní daňového priznania?
Nie, je to nedostačujúce v zmysle čl. 7. ods. 2 ústavného zákona.
ČASŤ D – Majetkové pomery
Ako deklarujem majetkové pomery?
Strany formulára 10, 11, 12, 13 verejný funkcionár uvádza za každú fyzickú osobu žijúcu v domácnosti manžela/manželku a neplnoleté deti na samostatnej strane, kde na strane 10 musí uviesť aj ich osobné údaje.
Uvádzam majetkové pomery za manžela/manželku a neplnoleté deti aj v prípade, že nič nevlastnia?
Áno, aj keď manžel/manželka a neplnoleté deti osoba nič nevlastnia, verejný funkcionár jasne tieto osoby označí v záhlaví na každej strane a ponechá nevyplnené majetkové pomery.
Ak mám s manželom/manželkou rovnaký majetok v BSM, stačí vyznačiť v záhlaví oboch a zaslať jednu stranu miesto dvoch?
Nie, aj spoločný majetok treba uviesť na osobitných stránkach na jednej strane za Vás ako verejného funkcionára a na ďalšej za manžela/manželku.
Ak mám manžela/manželku a neplnoleté deti, ale nežijú so mnou v domácnosti, uvádzam ich majetkové pomery?
V takomto prípade majetkové pomery za manžela/manželku a neplnoleté deti verejný funkcionár neuvádza.
Ak mám partnera/partnerku, s ktorým žijeme v domácnosti, ale nie sme manželia, uvádzam za tieto majetkové pomery?
Nie, majetkové pomery uvádzate iba za manžela/manželku.
Môžem nehnuteľné veci deklarovať v prílohe?
Nie, nehnuteľné veci verejný musí funkcionár vypísať priamo do tlačiva.
Čo uvediem v bode D/2 – vlastníctvo hnuteľných vecí okrem motorového vozidla?
Vlastníctvo hnuteľnej veci uvádza verejný funkcionár len v prípade, ak ich hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy.
-Za hnuteľné veci sa považuje napr. vybavenie domácnosti, šperky, zbrane a pod.
-Verejný funkcionár neuvádza v tomto bode finančné prostriedky ani podiely v obchodných spoločnostiach, tieto uvedie v bode D/3.
-Je povinné vyplniť všetky kolónky.
Ako uvediem v bode D/2 vlastníctvo motorového vozidla?
-V kolónke druh verejný funkcionár uvedie napr. osobné vozidlo, nákladné vozidlo,
motocykel, traktor a pod.
-V kolónke továrenská značka motorového vozidla uvedie napr. Škoda, KIA, Opel a pod.
bez bližšej špecifikácie typu.
-Je povinné vyplniť všetky kolónky.
Čo uvediem v bode D/3 – vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty?
Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty verejný funkcionár uvedie len v prípade, ak ich hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy.
-Za majetkové právo alebo inú majetkovú hodnotu sa považuje napr. úspory, finančné prostriedky na účte, podiel v obchodnej spoločnosti, akcie, pôžička tretej osobe, životné poistenie a pod.
-V tomto bode sa neidentifikujú tretie osoby, napr. bankové a iné finančné inštitúcie alebo identifikácia iných fyzických osôb alebo právnických osôb.
-Je povinné vyplniť všetky kolónky.
Čo uvediem v bode D/4 – existencia záväzku?
V tomto bode verejný funkcionár okrem druhu záväzku musí vyplniť presný dátum vzniku záväzku v tvare DD/MM/RRRR.
-V kolónke výška podielu verejný funkcionár uvádza jeho/jej podiel na záväzku (napr. BSM,
1/1, 100% a pod.).
-Verejný funkcionár neuvádza v tomto bode výšku záväzku ani aktuálnu zostatkovú sumu záväzku.
Čo uvediem v bode 7 – prijaté dary alebo iné výhody?
Verejný funkcionár uvedie dary alebo iné výhody, ktoré prijal verejný funkcionár, nie jeho manžel/manželka alebo neplnoleté deti.
-V tomto bode sa neidentifikujú tretie osoby, od ktorých bol dar alebo iná výhoda prijatá.
Oznámenie typu C
Pokiaľ ukončím jednu verejnú funkciu a kontinuálne bez prerušenia mi začne ďalšia, aké sú moje povinnosti?
Za ten rok, keď sa verejnému funkcionárovi zmenila verejná funkcia, podáva k 30.4. oznámenie typu AB, ale je potrebné uviesť v oznámení obidve verejné funkcie (pokiaľ pod jedným písmenom – treba konkrétnu stranu oznámenia vytlačiť dvakrát).
Pokiaľ ukončím jednu verejnú funkciu, nastane tam pauza a o pár mesiacov začnem novú verejnú funkciu (aj keď sa tak udeje v jednom roku), aké sú moje povinnosti?
Akonáhle nastala medzi verejnými funkciami pauza (aj keby išlo o 1 deň), nastáva povinnosť za ukončenú funkciu zaslať Oznámenie typu C do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie. Súčasne verejný funkcionár podáva oznámenie k 30.4.
Skončila mi počas roku verejná funkcia. Musím podávať oznámenie typu C v nasledujúcom kalendárnom roku po uplynutí 1 roku od skončenia verejnej funkcie?
Áno, verejný funkcionár je povinný podať oznámenie typu C, túto povinnosť nemajú iba nasledovní verejní funkcionári: bývalí poslanci NR SR, sudcovia Ústavného súdu SR, členovia Súdnej rady SR, verejný ochranca práv, členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska.