NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
N á v r h
Z Á K O N
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení
neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 184/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 100/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 439/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 293/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 175/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 419/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. l) sa slová „na výrobu, rozvod alebo spotrebu tepla“ nahrádzajú slovami „na výrobu tepla alebo zariadenia na rozvod tepla“.
2.V § 2 písmeno n) znie:
„n) tepelnou prípojkou zariadenie, ktorým je pripojené odberné tepelné zariadenie jedného koncového odberateľa na verejný rozvod tepla alebo priamo na zariadenia na výrobu tepla, pričom jej súčasťou nie je odovzdávacia stanica tepla,“.
3. § 2 sa dopĺňa písmenami ac) až ae), ktoré znejú:
„ac) zariadením na rozvod tepla súbor zariadení určený na rozvod tepla, ktorý tvorí potrubie s príslušenstvom pozostávajúcim najmä z meracích, ochranných, riadiacich a informačných zariadení, a pokiaľ vybudované, aj odovzdávacie stanice tepla; odovzdávacie stanice tepla delia zariadenie na rozvod tepla na primárnu časť a sekundárnu časť alebo oddeľujú zariadenie na rozvod tepla od odberného tepelného zariadenia,
„ad) odovzdávacou stanicou tepla zariadenie, v ktorom sa upravujú parametre teplonosnej látky (najmä tlaku a teploty) na hodnoty vyhovujúce odbernému tepelnému zariadeniu alebo na hodnoty potrebné na jeho ďalšie využitie (najmä distribúciu tepla, prípravu teplej úžitkovej vody a na technologické účely),
ae) odberným tepelným zariadením vnútorné zariadenie objektu spotreby tepla určené na odber tepla pre jedného koncového odberateľa; odberným tepelným zariadením nie je odovzdávacia stanica tepla.“.
4. V § 7 ods. 1 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v prípade zariadení na rozvod tepla popis primárnej časti a sekundárnej časti zariadení na rozvod tepla, na ktorých sa môže podnikať,“.
5.V § 7 ods. 2 písm. i) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v prípade zariadení na rozvod tepla popis primárnej časti a sekundárnej časti zariadení na rozvod tepla, na ktorých sa môže podnikať,“.
6.V § 12 ods. 9 sa za slovo „sa“ vkladá slovo „primerane“.
7.V § 12 odsek 10 znie:
„(10) Pri výstavbe sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území držiteľa povolenia na rozvod tepla, ktorý zabezpečuje centralizované zásobovania teplom, je tento držiteľ povolenia v konaní podľa osobitného predpisu13) účastníkom konania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b sa vypúšťajú.
8. V § 22 odsek 3 sa za slová „tepelných zariadení“ vkladajú slová „a tepelnej prípojky“.
9. V § 24 ods. 3 sa za slovo „prípojky“ vkladajú slová „a odovzdávacej stanice tepla v objekte spotreby tepla“ a na konci sa pripája druhá veta, ktorá znie: „Ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú inak, vlastníkom tepelnej prípojky a odovzdávacej stanice tepla v objekte spotreby tepla je ten, kto uhradil náklady na ich zriadenie.“.
10.V § 36 ods. 4 sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.
11.§ 36 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Predchádzajúci súhlas podľa odseku 7 a súhlas podľa § 22 ods. 3 sa na účely konania podľa osobitného predpisu13) považujú za záväzné stanoviská.25)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
25) § 140b zákona č. 50/1976 Z. z.”.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.