1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú do legislatívneho procesu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Milan Vetrák, Petra Hajšelová, Juraj Šeliga, Milan Laurenčík a Roman Foltin.
Cieľom návrhu zákona je zachovať pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky naďalej možnosť, aby ich asistentmi mohli byť aj fyzické osoby, ktoré si založili jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným za predpokladu, že tieto osoby zároveň aj jedinými spoločníkmi a konateľmi takýchto obchodných spoločností a spĺňajú všetky ostatné podmienky pre výkon funkcie asistenta poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh zákona nemá dopad na rozpočet verejnej správy. Nepredpokladá vplyv na podnikateľské prostredie ani na životné prostredie a nevyvoláva sociálne vplyvy. Návrh zákona nebude mať vplyv ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s Čl. I bodom 2 tohto návrhu zákona.
K bodu 2
Hoci možnosť, aby boli asistentmi poslancov aj tzv. jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, nebola vylúčená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ani doteraz, a to s prihliadnutím na odkaz č. 1b, ktorý v poznámke pod čiarou odkazoval aj na Obchodný zákonník, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky bola nedávno podrobená vládnemu auditu MF SR č. 20100029-P-13 za auditované obdobie 01.01.2019 31.12.2019 a súvisiace obdobia. V záveroch tohto auditu sa okrem iného uvádza, že: predpoklady na výkon funkcie asistenta poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže splniť iba fyzická osoba a teda asistentské zmluvy môžu byť
uzatvárané jedine s fyzickými osobami ako podnikateľskými subjektmi s vylúčením výkonu podnikateľskej činnosti prostredníctvom obchodných spoločností.“.
Napriek tomu, že Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky sa aj s prihliadnutím na ďalšie dôvody okrem toho, ktorý je uvedený vyššie, so závermi vládneho auditu nestotožnila, v snahe prijať jednoznačnú právnu úpravu a potvrdiť, že asistentom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť aj osoba, ktorá si založila jednoosobovú s.r.o., pričom je v nej jediným spoločníkom a jediným konateľom a spĺňa aj ďalšie zákonné podmienky pre výkon takejto funkcie uvedené v § 4a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, sa do zákona výslovne dopĺňa ustanovenie, ktoré takúto možnosť ustanovuje.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. augusta 2021.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Milan Vetrák, Petra Hajšelová, Juraj Šeliga, Milan Laurenčík a Roman Foltin
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona nemá dopad na rozpočet verejnej správy. Nepredpokladá vplyv na podnikateľské prostredie ani na životné prostredie a nevyvoláva sociálne vplyvy. Návrh zákona nebude mať vplyv ani na informatizáciu spoločnosti.
Na zmluvy s asistentmi poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v rozpočte Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky vyčlenené finančné prostriedky na tento rozpočtový rok, ako aj na ďalšie tri rozpočtové roky, keďže celková suma vyčlenených finančných prostriedkov na týchto asistentov sa navrhovanou právnou úpravou nemení bez ohľadu na to, či asistentmi poslancov Národnej rady Slovenskej republiky fyzické osoby podnikatelia (živnostníci) alebo fyzické osoby, ktoré sú spoločníkmi a konateľmi jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
5
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.