NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
120/1993 Z. z.
o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
374/1994 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
304/1995 Z. z.
, zákona č.
277/1998 Z. z.
, zákona č.
57/1999 Z. z.
, zákona č.
447/2000 Z. z.
, zákona č.
175/2002 Z .z.
, zákona č.
668/2002 Z. z.
, zákona č.
461/2003 Z .z.
, zákona č.
391/2004 Z. z.
, zákona č.
81/2005 Z. z.
, zákona č.
94/2006 Z. z.
, zákona č.
598/2006 Z. z.
, zákona č.
460/2008 Z .z.
, zákona č.
563/2008 Z. z.
, zákona č.
504/2009 Z. z.
, zákona č.
500/2010 Z .z.
, zákona č.
236/2011 Z .z.
, zákona č.
532/2011 Z. z.
, zákona č.
69/2012 Z .z.
, zákona č.
392/2012 Z. z.
, zákona č.
462/2013 Z. z.
, zákona č.
97/2014 Z. z.
, zákona č.
195/2014 Z .z.
, zákona č.
362/2014 Z. z.
, zákona č.
32/2015 Z. z.
, zákona č.
338/2015 Z. z.
, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.
443/2015 Z. z.
, zákona č.
340/2016 Z. z.
, zákona č.
334/2017 Z. z.
, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.
90/2019 Z. z.
, zákona č.
471/2019 Z. z.
, zákona č.
472/2019 Z. z.
a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4a ods. 2 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
2. V § 4a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Kancelária národnej rady môže uzavrieť zmluvu o zabezpečení služieb asistenta poslanca1b) podľa odseku 2 aj so spoločnosťou s ručením
obmedzeným, ktorá len jedného spoločníka, ktorý je zároveň jej jediným konateľom a ktorý spĺňa podmienky pre asistenta poslanca podľa odseku 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.