D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Anna Zemanová, Tomáš Šudík, Alexandra Pivková, Jarmila Halgašová, Jaroslav Karahuta Monika Kozelová, Jaromír Šíbl, Ján Szőllős a Ján Herák.
Cieľom predloženého návrhu zákona je:
1. zamedziť držaniu psov na reťaziach na priestranstvách, ktoré nie verejnými priestranstvami na čas dlhší ako je nevyhnutná doba,
2. začleniť pastierskeho psa do kategórie zvláštny pes.
Súčasná úprava je vo vzťahu k držaniu psov na súkromných pozemkoch nedostatočná. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá síce zakotvuje základné princípy držania psov na reťazi alebo na inom prostriedku na uväzovanie, avšak tvorca legislatívy rezignoval na podrobnejšie legislatívne rozpracovanie tejto úpravy v rovine zákona. V aplikačnej praxi kontrolované subjekty, ktoré zvieraťu nikdy neposkytujú voľnosť pohybu počas kontroly tvrdia, že pes je na reťazi iba krátkodobo a štandardne mu voľnosť poskytovaná je.
V súčasnosti zákon č. 282/2002 Z. z. zaraďuje medzi zvláštne psy ovčiarske psy, pričom pastierske psy sem nezaraďuje. Rozdiel medzi ovčiarskym psom a pastierskym psom je práve v tom, že ovčiarsky pes sa využíval hlavne na prácu so stádom, kým pastierske psy boli najmä na ochranu stáda na voľnom priestranstve. Z uvedeného dôvodu sa do návrhu zákona dopĺňa aj pastiersky pes.
Prijatie tohto zákona je dôležité aj v súvislosti s nedávnym prijatím novely Trestného zákona, kde skutková podstata trestného činu zanedbania starostlivosti o zvieratá 305b Trestného zákona) obsahuje postihnutie za obdobný čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch. Postihnutým za obdobný čin sa na účely Trestného zákona rozumie podľa § 128 ods. 5 Trestného zákona ten, komu bola za obdobný čin uložená sankcia alebo iné opatrenie za priestupok alebo iný obdobný delikt. Je v celospoločenskom záujme posilniť postihy voči ochrane zvierat podľa veterinárneho zákona.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a to z dôvodu vyšších pokút za priestupky a správne delikty. Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani žiadne sociálne vplyvy a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Rovnako návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa doplnenie § 22a, ktorý upravuje osobitné ustanovenia o chove psov a ich držaní psov mimo verejných priestranstiev. Právna úprava tak nekoliduje so zákonom č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov; tento právny predpis je v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a upravuje evidenciu psov obcami na účely miestneho poplatku a pravidlá ich pohybu po verejných priestranstvách z hľadiska ich znečisťovania a zamedzenia ohrozenia bezpečnosti osôb pohybujúcich sa po verejných priestranstvách.
Zákon č. 39/2007 Z. z. naproti tomu upravuje veterinárne aspekty držania psov v prostredí ich chovu. Prvou vetou sa zakazuje držanie psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie, pričom uviazanie psa sa v taxatívne uvedených prípadoch (z dôvodov kŕmenia, čistenia, vyšetrovania a ošetrovania).
Zároveň sa zakotvuje povinnosť pre prípad uviazania držať psa na dostatočne širokom obojku, aby psy neboli škrtené napr. uviazaním okolo krku šnúrou na bielizeň. Druhou vetou sa navrhuje, aby vlastník psa bol povinný vykonať opatrenia, aby pes neohrozoval iné osoby, ktoré sa po areáli nehnuteľnosti pohybujú so súhlasom vlastníka alebo nájomcu; ide najmä o maloleté deti alebo vnúčatá vlastníka alebo nájomcu nehnuteľnosti pohybujúce sa po dvore, návštevy prechádzajúce cez dvor do domu, poštár, ktorému majiteľ otvorí bránu do ulice a podobne. Vlastník zvieraťa to môže napr. vyriešiť tak, že psa uzavrie na tento čas do ohrady, v ktorej nebude uviazaný. Túto povinnosť však vlastník zvieraťa nemá voči osobám, ktoré vstupujú na jeho nehnuteľnosť bez súhlasu vlastníka, keďže inak by držanie strážneho psa v rámci prevencie kriminality nemalo potrebné odstrašujúce účinky.
K bodom 2 a 4
Vzhľadom na doplnenie § 22a navrhuje sa doplnenie skutkových podstát priestupkov a správnych deliktov o porušenie § 22a.
K bodom 3 a 5
V záujme vylúčenia pochybností, či daný priestupok alebo iný správny delikt je potrebné posudzovať podľa lex generalis § 22 ods. 2 alebo podľa lex specialis § 22a ods. 1 sa navrhuje explicitne zakotviť prednosť prioritného skúmania, či nejde o prípad porušenia špeciálnej úpravy podľa § 22a a až následne (ak sa stanoví, že nie), pravidlo subsidiárnej aplikácie § 22 ods. 2.
K bodu 6
Navrhuje sa rozšírenie prechodného ustanovenia aj na ustanovenie podrobností o chove spoločenských zvierat, nielen ich ochrane. Dôvodom je snaha o odstránenie pochybnosti o vecnom rozsahu splnomocňovacieho ustanovenia.
K bodu 7
Navrhuje sa prechodné ustanovenie, ktorým sa vo vzťahu k psom narodeným pred účinnosťou zákona, tzn. pred 1. júlom 2021 zakotvuje časovo obmedzená výnimka na zákaz podľa § 22a ods. 1 (tzn. zákaz držania na reťazi mimo verejného priestranstva) na obdobie 3 rokov, a to do 30. júna 2024.
K čl. II
Novelizuje sa zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
V súčasnosti zákon č. 282/2002 Z. z. zaraďuje medzi zvláštne psy ovčiarske psy, pričom pastierske psy sem nezaraďuje. Rozdiel medzi ovčiarskym psom a pastierskym psom spočíva v tom, že ovčiarsky pes sa využíva hlavne na prácu so stádom, kým pastierske psy určené najmä na ochranu stáda. Pasenie stád vyžaduje, aby aj pastierske psy mali voľnosť pohybu a teda aby sa na ne nevzťahovali reštriktívne pravidlá o voľnom pohybe psov. Z uvedeného dôvodu sa do kategórie zvláštny pes dopĺňa aj pastiersky pes, čím pre ne bude platiť výnimka z ustanovení o voľnom pohybe.
K čl. III
Nadobudnutie účinnosti sa navrhuje na 1. júla 2021.