NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z .... 2021,
ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 184/2018 Z. z., zákona č. 91/2019 Z. z., zákona č. 387/2019 Z. z. a zákona č. 65/2021 sa dopĺňa takto:
1. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22a
Osobitné ustanovenia o chove psov a ich držaní psov mimo verejných priestranstiev
(1) Zakazuje sa mimo verejných priestranstiev držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie; uväzovanie psa je možné len na dobu jeho kŕmenia, čistenia chovného priestoru, ktoré musí majiteľ preukázať, alebo na dobu vyšetrovania a ošetrovania psa; prostriedok na uväzovanie musí mať dostatočne široký obojok.
(2) Vlastník psa alebo držiteľ psa je pri držaní psa mimo verejného priestranstva povinný vykonať opatrenia, aby pes v priestoroch, na ktorých je obvykle chovaný, neohrozoval osoby zdržujúce sa v týchto nehnuteľnostiach so súhlasom ich vlastníka alebo nájomcu.“.
2. V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) poruší zákaz podľa § 22a ods. 1.“.
3. § 48 ods. 5 písm. p) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nejde o porušenie zákazu podľa § 22a ods. 1“.
4. V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenom az), ktoré znie:
„az) poruší zákaz podľa § 22a ods. 1.“.
5. V § 50 ods. 2 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nejde o porušenie zákazu podľa § 22a ods. 1“.
6. V § 53 ods. 1 písm. b) sa slovo „ochrane“ nahrádza slovami „chove a ochrane“.
7. Za § 54j sa vkladá § 54k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54k
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2021
Vlastník psa narodeného pred 1. júlom 2021 je povinný dodržiavať zákaz podľa § 22a ods. 1 od 1. júla 2024.“.
Čl. II
Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a zákona č. 355/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 ods. 1 sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:
„6. pastiersky,“.
Doterajší šiesty a siedmy bod sa označujú ako siedmy a ôsmy bod.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2021.