1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Primárnym účelom návrhu zákona je ustanoviť, že pokutu za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky podľa § 4 zákona možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do dvanástich mesiacov odo dňa porušenia povinnosti. Navrhovaná úprava za cieľ riešiť doterajšiu problémovú úpravu, prijatú zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (lex corona) s účinnosťou od 21.7.2020. V zmysle tejto úpravy bola objektívna lehota na právoplatné prejednanie priestupku 60 dní, čo bolo vzhľadom na procesné ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v praxi takmer nevykonateľné.
O vyriešenie sa pokúšal vládny návrh zákona evidovaný pod tlačou 432, tento bol však prijímaný v skrátenom legislatívnom konaní, čo bolo dôvodom pre ktorý prezidentka SR tento Národnou radou SR schválený návrh zákona nepodpísala a návrh bol opätovne vrátený do NR SR na prerokovanie. Dňa 18. 3. 2021 sa v hlasovaní o vrátenom zákone nepodarilo prelomiť veto prezidentky, preto návrh zákona ako celok nebol prijatý. Potreba vyriešiť vyššie uvedený problém však pretrvala, preto tento poslanecký návrh novely zákona o diaľničnej známke vo vecnej rovine sleduje uvedený cieľ.
Ďalej navrhovaná novela za cieľ vyriešiť praktické problémy súvisiace s úhradou diaľničnej známky a to najmä opravu údajov chybne zadaných do elektronického systému, vracanie duplicitných platieb zadaných omylom. Okrem toho je dôležitou novinkou aj zadávanie VIN čísla do elektronického systému pri úhrade diaľničnej známky, čo umožní jednoduchší prenos diaľničnej známky v prípadoch zmeny trvalého pobytu prevádzkovateľa vozidla do iného okresu alebo zmeny držiteľa vozidla v evidencii vozidiel.
Návrh zákona pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, keďže prinesie lepší výber poplatkov za diaľničné známky a účinnejší postih ich neplatičov. Návrh zákona nemá vplyvy na podnikateľské prostredie, ani sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie, ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti, ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana, ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR a nálezmi Ústavného súdu SR, platným právnym poriadkom SR, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
3
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.
4
B. Osobitná časť
K čl. I
K čl. I bodu 1
Zavádza sa povinnosť zadávať pri úhrade diaľničnej známky okrem doterajších údajov aj VIN číslo vozidla.
Povinnosť úhrady diaľničnej známky sa vzťahuje na vozidlo, nie na EČV. Doplnením VIN čísla vozidla ako ďalšieho, a zároveň hlavného identifikátora do elektronického systému výberu a evidencie úhrady diaľničnej známky bude jednoznačne zabezpečená spoľahlivá identifikácia vozidla, ku ktorému sa diaľničná známka vzťahuje a to aj v prípade chyby pri zadaní údajov o EČV do systému alebo zmeny EČV počas doby platnosti známky, napr. z dôvodu zmeny trvalého pobytu prevádzkovateľa vozidla. Všeobecné obchodné podmienky Národnej diaľničnej spoločnosti a. s. (ďalej len „VOP“) v čl. VI umožňujú zmenu údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky, pričom zavedenie zadávania VIN čísla tento proces zo strany prevádzkovateľa zjednoduší.
K čl. I bodu 2
V praxi sa najčastejšie zaznamenali prípady, pri ktorých došlo k preklepu v 1 znaku EČV pri zadávaní údajov do elektronického systému. Aj keď VOP v čl. V bod 4 pripúšťajú opravu údajov zadaných do elektronického systému, VOP túto možnosť značne obmedzujú, resp. po 15 minútach od ich zadania v podstate vylučujú. Nakoľko VOP majú súkromnoprávny charakter, navrhuje sa v zákone jasne stanoviť lehotu, v rámci ktorej je možné tento preklep opraviť na 7 dní a to v rozsahu 1 znaku.
K čl. I bodu 3
V praxi sa zaznamenali prípady, pri ktorých došlo k duplicitnej úhrade diaľničnej známky na to isté motorové vozidlo (napr. známku kúpili obaja manželia), no zo strany správcu výberu úhrady diaľničnej známky táto úhrada nebola s poukazom na znenie VOP vrátená. Obdobne ako v predošlom bode je preto dôležité, aby právo na vrátenie duplicitnej úhrady bolo priamo upravené v zákone.
K čl. I bodu 4
Aj keď je možnosť zmeny údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky v dôsledku zmeny EČV vozidla podľa VOP možná, je v nadväznosti na vyššie uvedené body potrebné upraviť túto možnosť v zákone a vzhľadom na stanovenie a precizovanie pravidiel limitovať ju na 30 dní od zmeny EČV.
K čl. I bodu 5
Ustanovuje sa, že pokutu za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do dvanástich mesiacov odo dňa porušenia povinnosti.
K čl. I bodu 6
Ustanovuje sa, že konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
K čl. II
Ustanovuje sa účinnosť zákona dňom vyhlásenia.