1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
ZÁKON
z ........... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 266/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 149/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 odsek 1 sa v písm. d) na konci vypúšťa bodka a vkladá čiarka a za písm. d) sa vkladá písm. e), ktoré znie:
„e) VIN číslo vozidla.“
2.V § 5 sa za odsek 4 vkladá odsek 5, ktorý znie:
„(5) Prevádzkovateľ vozidla právo na bezplatnú opravu údajov chybne alebo neúplne zadaných do elektronického systému pri úhrade diaľničnej známky najneskôr do 7 kalendárnych dní od úhrady diaľničnej známky a to v rozsahu najviac jedného znaku.
3.V § 5 sa za nový odsek 5 vkladá odsek 6, ktorý znie:
„(6) Prevádzkovateľ vozidla pri duplicitnej úhrade známky s rovnakou dobou platnosti a rovnakými údajmi zadanými do elektronického systému, právo na vrátenie úhrady diaľničnej známky do 14 dní od doručenia žiadosti.“
4.V § 5 sa za nový odsek 6 vkladá odsek 7, ktorý znie:
2
„(7) Prevádzkovateľ vozidla právo na bezplatnú zmenu údaja o EČV podľa § 5 ods. 1 písm. b) do 30 dní od zmeny tohto údaja v dôsledku zmeny držiteľa vozidla alebo zmeny trvalého bydliska držiteľa vozidla podľa osobitných predpisov7).
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7) Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
5.V § 11 odsek 6 znie:
„(6) Pokutu možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do dvanástich mesiacov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.“
6.Za § 16e sa vkladá § 16f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16f
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia
Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2021 alebo dňom vyhlásenia, pokiaľ nastane neskôr.