1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini, Erik Tomáš a Matúš Šutaj Eštok.
Cieľom návrhu je zabezpečiť stabilitu rastu a predvídateľnosti výšky dvoch príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (príspevok na osobnú asistenciu a príspevok na opatrovanie) , ktorých výšku môže podľa súčasného znenia zákona 42 ods. 7 a 8) každý rok upravovať vláda SR nariadením. V súčasnosti platné riešenie sa opiera o každoročnú možnosť vlády nariadením vlády Slovenskej republiky ustanoviť takú výšku predmetných príspevkov, ktoré budú kopírovať vývoj minimálnej mzdy. Cieľom novelizovaného znenia úpravy výpočtu výšky oboch príspevkov je kogentne ustanoviť spôsob výpočtu výšky oboch príspevkov naviazaním tohto výpočtu na výšku minimálnej mzdy bez nutnosti ďalších zásahov Vlády Slovenskej republiky, čím by sa zabezpečila predvídateľnosť vývoja rastu výšky oboch príspevkov.
Medzinárodná organizácia práce (MOP) definuje prácu ako „akúkoľvek aktivitu vykonávanú osobou bez ohľadu na pohlavie a vek, produkujúcu tovar alebo poskytujúcu službu pre používanie inou osobou alebo pre vlastné použitie“ (rezolúcia Medzinárodnej konferencie štatistikov v oblasti práce). Práca pritom „môže byť vykonávaná v akejkoľvek ekonomickej jednotke“.
Moderná spoločnosť preto musí uznávať aj starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých ľudí ako formu riadnej práce a prijímať opatrenia, aby výkon tejto práce zabezpečoval minimálne základný životný štandard tým, ktorí starostlivosť poskytujú svojim blízkym a primeraný tým, ktorí ju poskytujú ostatným ťažko zdravotne postihnutým osobám.
Nástrojom na zabezpečenie spoločensky minimálne akceptovateľného príjmu za výkon práce je minimálna mzda. Ak teda aj starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých ľudí vykonávanú v inej forme, než je pracovnoprávny či obdobný vzťah, považujeme za prácu, musíme zabezpečiť, aby sa aj na jej odmeňovanie vzťahovali minimálne štandardy naviazané na minimálnu mzdu.
Tento návrh preto formalizuje v podobe zákonných ustanovení zámer, aby bola výška odmeňovania za opatrovanie a za osobnú asistenciu garantovaná zákonom bez ohľadu na politickú situáciu v krajine.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1.
Výška hodinovej sadzby pri odmeňovaní poskytovania osobnej asistencie vychádza z výšky minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (tzv. hodinovej minimálnej
2
mzdy). Uplatňuje sa jej 1,4-násobok z dôvodu, že takáto výška minimálnej mzdy prislúcha k 3. stupňu minimálneho mzdového nároku zamestnanca podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce. Náročnosť vykonávanej práce pri poskytovaní osobnej asistencie pritom zodpovedá opisu 3. stupňa náročnosti práce v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že príjem za poskytovanie osobnej asistencie sa podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov považuje za tzv. aktívny príjem, z ktorého osobnému asistentovi vzniká daňová povinnosť a takýto daňovník je povinný požiadať správcu dane o registráciu (pridelenie DIČ). Navyše, osobný asistent nemá príbuzenský vzťah k osobe s ŤZP, ktorej asistenciu poskytuje, takže ide výlučne o pracovnoprávny vzťah bez prepojenia na povinnosti v oblasti starostlivosti podľa zákona o rodine. Pri určení výšky hodinovej sadzby za osobnú asistenciu teda berie zákonodarca do úvahy tieto skutočnosti, odlišujúce osobnú asistenciu a opatrovanie.
K bodu 2.
Základná výška príspevku na opatrovanie sa určuje tak, aby predstavovala výšku tzv. čistej minimálnej mzdy zamestnanca v pracovnom pomere v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času (na plný úväzok) (v súčasnosti 508,45 €.) Rovnako ako v prípade príspevku na osobnú asistenciu to bude v praxi znamenať, že od 1. júla do 31. decembra pôjde o aktuálnu výšku minimálnej mzdy a od 1. januára do 30. júna pôjde o výšku minimálnej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok, nakoľko suma príspevkov podľa tohto zákona sa v zmysle jeho ustanovení prehodnocuje vždy k 1. júlu. Výška príspevku pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím sa určuje ako násobok čistej minimálnej mzdy tak, aby bol zachovaný doterajší pomer medzi touto výškou a výškou príspevku pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
K bodu 3.
Nové znenie § 40 ods. 8 zabezpečuje, aby bol zachovaný doterajší pomer medzi výškou príspevku na opatrovanie pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ďalšími kategóriami definovanými v písm. a) až e).
K bodu 4.
Ods. 7. a 8. v paragrafe 42 strácajú zmysel zavedením nového mechanizmu určovania výšky príspevku na osobnú asistenciu a príspevku na opatrovanie, resp. by boli kontraproduktívne.
K čl. II
Účinnosť sa navrhuje k 1. júlu 2021, aby podľa nového mechanizmu boli určené výšky oboch príspevkov už pre druhú polovicu roka 2021.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR.