NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Z Á K O N
z ........... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 391/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z. sa mení takto:
1.V § 22 ods. 9 znie:
„(9) Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je 1,4-násobok minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom55).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:
55) § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“
2.V § 40 ods. 7 znie:
„(7) Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 0,816-násobok sumy mesačnej minimálnej mzdy55) pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 1,33-násobok sumy podľa predošlej vety pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ak tento zákon neustanovuje inak.“
3.V § 40 ods. 8 znie:
„(8) Ak fyzická osoba uvedená v odsekoch 3 a 4, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne
a)0,50-násobok sumy podľa § 40 ods. 7 prvej vety pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
b)0,65-násobok sumy podľa § 40 ods. 7 prvej vety pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím,
c)0,44-násobok sumy podľa § 40 ods. 7 prvej vety pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
d)0,62-násobok sumy podľa § 40 ods. 7 prvej vety pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
e)0,65-násobok sumy podľa § 40 ods. 7 prvej vety pri opatrovaní fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
1.ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a
2.ktorú fyzická osoba opatruje súčasne s fyzickou osobou uvedenou v prvom bode a ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne.“
4.V § 42 sa vypúšťajú ods. 7 a 8.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2021.