1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa predkladá ako návrh skupiny poslancov NRSR.
V Čl. I. sa navrhuje v reakcii na aktuálny stav šírenia ochorenia Covid-19 a s ním súvisiacou zlou finančnou situáciou slovenských domácností vyplatiť jednorazový pandemický príspevok vo výške 300,- eur na nezaopatrené dieťa. Prieskumy ukazujú, že Slovenská republika zaostáva v ochrane obyvateľstva pred finančnými následkami pandémie. Vláda sa zamieriava najmä na podporu podnikov, aj to v nedostatočnej výške, avšak z podpory je vynechaná široká masa ľudí, od občanov, ktorí prišli o prácu, cez matky, ktoré sa starajú o deti v domácnosti po študentov, ktorí nemôžu byť na internátoch, prišli o možnosť príležitostnej práce a priniesli tak výrazne vyššie náklady pre ich domácnosti. Štúdie ukazujú, že priemerný dlh slovenských domácností sa prehlbuje, pričom najviac postihnuté domácnosti, kde niektorý z rodičov (prípadne obaja) prišiel o prácu. Pandémia zároveň kladie vyššie nároky najmä na technické vybavenie rodín, keďže sa museli prispôsobiť online výučbe detí.
Jednorazový pandemický príspevok predstavuje veľmi efektívny krok, ktorým štát dokáže ochrániť najohrozenejšie skupiny obyvateľstva a aspoň čiastočne im kompenzovať výpadky príjmov. Navyše, štát v tejto oblasti vybudovanú funkčnú infraštruktúru, vie veľmi jednoducho identifikovať oprávnené osoby a rýchlo k nim dostať tento príspevok. Z tohto dôvodu nebude vyplácanie mimoriadneho príspevku komplikované, keďže prídavky sa vyplácajú oprávneným osobám každý mesiac. I napriek počiatočnej nákladnosti sa z dlhodobejšieho hľadiska môže toto opatrenie ukázať ako veľmi prínosné pre ekonomiku. Po skončení krízovej situácie bude dôležité, aby ľudia mali finančné prostriedky a mohli nimi podporiť znovuotvorené podniky slovenských podnikateľov a tým znova naštartovať ekonomiku.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Osobitná časť
K čl. I
Za § 19b sa vloží nový § 19c, ktorý upravuje prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.
Odsek 1 určuje, že osoba, ktorá bola v období od vyhlásenia núdzového stavu dňa 01.10.2020 do účinnosti tohto zákona v zmysle § 2 považovaná za oprávnenú osobu na účely prídavku na dieťa, nárok na jednorazový pandemický príspevok vo výške 300,- eur na každé nezaopatrené dieťa. Časové rozmedzie je vytýčené od momentu vyhlásenia núdzového stavu z dôvodu, aby zákon z nároku na príspevok nevylučoval osoby, ktoré v priebehu núdzového stavu do účinnosti zákona prestali napĺňať definíciu oprávnenej osoby, ale mohli byť súčasnou pandemickou situáciou negatívne finančne ovplyvnené.
2
Odsek 2 stanovuje, že na nárok na jednorazový pandemický príspevok sa budú primerane vzťahovať, všetky podmienky, ktoré zákon určuje pri nároku na prídavok na dieťa podľa § 7.
Návrh taktiež v odseku 3 neopomína osoby, ktoré v čase účinnosti zákona nenapĺňali definíciu oprávnenej osoby, ale naplnia ju neskôr počas trvania krízovej situácie. Takejto osobe vzniká nárok na jednorazový pandemický príspevok dňom kedy sa stane oprávnenou osobou v zmysle zákona.
K čl. II
Vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť sa navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.