NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Z Á K O N
z ........... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z.z., zákona č. 554/2008 Z.z., zákona č. 180/2011 Z.z., zákona č. 388/2011 Z.z., zákona č. 468/2011 Z.z., zákona č. 433/2013 Z.z., zákona č. 450/2013 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z. a zákona č. 209/2019 Z.z. sa dopĺňa takto:
Za § 19b sa vkladá § 19c, ktorý vrátane nadpisu znie:
„ § 19c
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1)Oprávnenej osobe, u ktorej v čase od vyhlásenia núdzového stavu, vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 dňa 01.10.2020, do dňa účinnosti tohto zákona existoval nárok na rodičovský príspevok podľa § 7, vzniká dňom účinnosti tohto zákona nárok na jednorazový pandemický príspevok vo výške 300,- eur na každé nezaopatrené dieťa podľa § 3.
(2)Na nárok na jednorazový pandemický príspevok podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú podmienky podľa § 7.
(3)Osobe, ktorá sa stane oprávnenou osobou podľa § 2 po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, ale pred skončením trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len "krízová situácia") vzniká nárok na jednorazový pandemický príspevok podľa odseku 1 dňom kedy spĺňa podmienky podľa podľa § 2.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.