Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2021
2022
2023
2024
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
708 439,00 s DPH
25 000,00
25 000,00
25 000,00
v tom: MZ SR
1
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
708 439,00 s DPH
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
708 439,00 s DPH
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
1
1
1
1
- vplyv na ŠR
1
1
1
1
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
13 905
18 540,00 €
18 540,00 €
18 540,00 €
- vplyv na ŠR
13 905
18 540,00
18 540,00 €
18 540,00 €
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
708 439,00 s DPH
25 000,00
25 000,00
25 000,00
v tom: MZ SR
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Príloha č. 2
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Výdavky na zriadenie Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní vo výške 679 680,00 s DPH a výdavky na personálne a materiálno-technické zabezpečenie Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní vo výške 35 000,00 s DPH na rok 2021 zabezpečené v zmysle Prílohy č. 9 Kontraktu na rok 2021 medzi Ministerstvo zdravotníctva SR ako zadávateľom a Národným centrom zdravotníckych informácii ako riešiteľom (ďalej ako „Kontrakt“), ktorý je dostupný v Centrálnom registri zmlúv:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5551958/
.
Nakoľko však podľa Kontraktu súčasťou výdavkov na personálne zabezpečenie aj materiálno-technické náklady na zriadenie tohto pracovného miesta, je potrebné ponížiť náklady na personálne zabezpečenie o náklady na zriadenie pracovného miesta. Pretože sa na ďalšie roky 2022 2024 predpokladajú výdavky na personálne zabezpečenie vo výške 25 000,00 €, je možné vyvodiť záver, že 10 000,00 s DPH zo sumy 35 000,00 s DPH predstavuje materiálno-technické náklady súvisiace so vznikom pracovného miesta. Z toho dôvodu je potrebné 10 000,00 s DPH odčleniť od pôvodných 35 000,00 s DPH určených aj na personálne a aj materiálno-technické zabezpečenie a začleniť ich do pôvodných 679 680,00 s DPH určených na zriadenia centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní. Z toho vyplýva, že reálne odhadované náklady pre rok 2021 na zriadenie Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní vo výške 689 680,00 s DPH a výdavky na personálne zabezpečenie Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní sú vo výške 25 000,00 €.
Zároveň je potrebné uviesť, že verejné obstarávanie na obstaranie služieb, účelom ktorých bude zriadenie Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní (analýza, realizácia technického riešenia, prvotné naplnenie údajmi) nebolo v súčasnosti ešte vyhlásené a preto výdavky v Kontrakte predstavujú len hrubý odhad výdavkov vykonaný na základe cenovej kalkulácie z roka 2020, ktorú vykonal v tom čase dodávateľ servisných služieb pre Národný zdravotnícky informačný systém. Predmetný odhad vychádzal z čiastočných informácií a požiadaviek na funkčnosť známych v tom čase. Ďalšie zabezpečenie výdavkov na údržbu Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní pre roky 2022 2024 nie je možné presne určiť, nakoľko kontrakt medzi Ministerstvom zdravotníctva SR ako zadávateľom a Národným centrom zdravotníckych informácii ako riešiteľom sa uzatvára opätovne len na jeden rok. Avšak je potrebné upozorniť, že výdavky na údržbu Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní pre roky 2022 2024 budú zabezpečené ako súčasť novej zmluvy o poskytovaní servisných služieb pre celý Národný zdravotnícky informačný systém.
Účinnosť návrhu zákona sa predpokladá 31. augusta 2021, avšak náklady súvisiace s vytvorením nového pracovného miesta vznikajú v mesiaci apríl 2021, kedy sa predpokladá obsadenie nového pracovného miesta potrebného na zabezpečenie prevádzky Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní. Dôvodom takejto skutočnosti je absencia doby medzi účinnosťou návrhu zákona a fyzickým spustením prevádzky Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní, ktorý musí byť v čase navrhovanej účinnosti návrhu zákona v prevádzke so zaškoleným personálom.
Zároveň sa však predpokladá, že výdavky na mzdové náklady pre Register na roky 2022 2024 budú zabezpečené prostredníctvom ďalších kontraktov medzi Ministerstvom zdravotníctva SR ako zadávateľom a Národným centrom zdravotníckych informácii ako riešiteľom na príslušné roky.
Nakoľko v súčasnosti vedie Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní Slovenská zdravotnícka univerzita formou tabuliek, bez akéhokoľvek technického riešenia a Slovenská zdravotnícka univerzita nemá vyčlenené finančné prostriedky na vedenie
Príloha č. 2
3
takéhoto registra ani pre personálne náklady, nie je možné očakávať žiadnu úsporu nákladov v súvislosti s návrhom zákona.
Všetky vplyvy vyplývajúce z návrhu budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov a počtu zamestnancov kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na príslušné rozpočtové roky, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
V súčasnosti vedie Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, pričom podľa platnej právnej úpravy by tento register od 1. septembra 2021 malo viesť Ministerstvo zdravotníctva SR. Nakoľko Národné centrum zdravotníckych informácii dlhodobo vedie údajovú základňu národného zdravotníckeho informačného systému, súčasťou ktorej je aj Národný register zdravotníckych pracovníkov obsahujúci údaje o zdravotníckych pracovníkoch, nejaví sa oddelené vedenie údajov z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní na Ministerstve zdravotníctva SR ako systémové.
2.2.1. Popis návrhu:
Základným cieľom návrhu zákona je rozšíriť Národný register zdravotníckych pracovníkov o údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní. Súčasne sa navrhuje vytvoriť Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým sa oddeľujú administratívne údaje pacienta ako prijímateľa zdravotnej starostlivosti od zdravotných údajov pacienta obsiahnuté v elektronickej zdravotnej knižke a zasielanie údajov o poistnom vzťahu priamo príslušnou zdravotnou poisťovňou Národnému centru zdravotníckych informácií. Cieľom návrhu zákona je aj predĺžiť prechodné obdobie uzatvárania alebo odstupovania od dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobami oprávnenými uzatvárať alebo odstupovať od dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme. Na základe potrieb aplikačnej praxe sa navrhuje aj úprava súvisiaca s poskytovaním údajov o ordinačných hodinách a doplnkových ordinačných hodinách poskytovateľov zdravotnej starostlivosti schválených samosprávnymi krajmi do národného zdravotníckeho informačného systému na technické zabezpečenie objednávania pacientov a sprístupňovanie údajov lekárovi a sestre určenými poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s výkonom očkovania z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
X iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Príloha č. 2
4
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2021
2022
2023
2024
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Príloha č. 2
5
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
Príloha č. 2
6
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
13 905,00
18 540,00 €
18 540,00 €
18 540,00 €
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
4854,00 €
6460,00 €
6460,00 €
6460,00 €
Tovary a služby (630)2
689 680,00
0
0
0
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
708 439,00 €
25 000,00
25 000,00
25 000,00
Príloha č. 2
7
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2021
2022
2023
2024
poznámka
Počet zamestnancov celkom
1
1
1
1
z toho vplyv na ŠR
1
1
1
1
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
1545,00 €
1545,00 €
1545,00,00 €
1545,00,00 €
z toho vplyv na ŠR
1545,00 €
1545,00,00
1545,00,00 €
1545,00,00 €
Osobné výdavky celkom (v eurách)
18 759,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
(610)
13 905,00
18 540,00 €
18 540,00 €
18 540,00 €
z toho vplyv na ŠR
13 905,00
18 540,00 €
18 540,00 €
18 540,00 €
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
4854,00 €
6460,00 €
6460,00 €
6460,00 €
z toho vplyv na ŠR
4854,00 €
6460,00 €
6460,00 €
6460,00 €
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Príloha č. 2
8
Metodický postup pre analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy,na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
2.1.1. Financovanie návrhu
Predkladateľ: Vypĺňa informácie v tabuľke č. 1 na základe detailných informácií o príjmoch, výdavkoch a financovaní uvedených v tabuľkách č. 3 č. 5. V prípade potreby je možné vložiť ďalšie riadky do tabuľky č. 1, aby boli zaradené všetky subjekty verejnej správy, na ktoré návrh vplyv. Ak sa vplyvom predkladaného materiálu príjmy/výdavky subjektu verejnej správy znížia, použije sa znamienko mínus (-), ak sa príjmy/výdavky subjektu verejnej správy zvýšia použije sa znamienko plus (+). V prípade, ak materiál vplyv na rozpočet verejnej správy vyjadrený v metodike ESA 2010 (pričom na hotovostnom princípe k vplyvu nedochádza), je potrebné, aby predkladateľ v takýchto prípadoch uviedol v komentári aj vplyv na rozpočet vyjadrený v metodike ESA 2010. Údaje sa uvádzajú za bežný rok a tri nasledujúce roky.
Posledným krokom v procese posudzovania vplyvov na rozpočet verejnej správy je uviesť, aká časť tohto vplyvu si vyžiada zmeny rozpočtu verejnej správy. V niektorých prípadoch by bolo možné výdavky návrhu zvažovať v priebehu rozpočtového procesu a zahrnúť potrebné výdavky (aspoň čiastočne) do rozpočtu alebo strednodobého rozpočtového rámca. Rovnako sa môžu na financovanie politík použiť iné ako rozpočtové zdroje, napr. dary, zdroje z podnikateľskej sféry alebo osobitné schémy financovania. V takýchto prípadoch nebude mať realizácia daného návrhu žiadne vplyvy na schválené rozpočtové limity. Časť vplyvu bude môcť dotknutý subjekt vykryť aj racionalizačnými opatreniami vedúcimi k úspore v iných výdavkoch.
MF SR: Preskúma všetky uvedené návrhy financovania z hľadiska ich primeranosti vrátane posúdenia návrhu na vplyv na rozpočet verejnej správy. Potvrdí, že sa uvádzajú všetky možné zdroje financovania návrhu. V prípade akýchkoľvek rozporov požiada predkladateľa, aby daný návrh upravil.
Vyplnenie časti 2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu
Pre úplnosť sa táto časť uvádza aj v prílohe č. 2, aj keď proces pripomienkového konania si môže vyžadovať takýto popis uvádzať samostatne v niektorej z iných častí predkladaného návrhu.
Predkladateľ: V príslušnej časti popíše predkladateľ svoj návrh. Popis by mal umožniť dotknutým subjektom identifikáciu svojich konkrétnych aktivít a ich vplyvov na vlastný rozpočet a mal by obsahovať najmä:
Akú problematiku návrh rieši? Jasne definovať problematiku a vysvetliť, ako ju návrh rieši. Uviesť aj iné alternatívy, o ktorých sa uvažovalo a prečo boli vylúčené.
Príloha č. 2
9
Ktoré subjekty budú implementovať návrh? Popíšte jednotlivé úlohy rôznych organizácií.
Na akej úrovni sa budú poskytovať výkony verejnej správy? Budú sa poskytovať celonárodne alebo regionálne? Koľko subjektov môže poskytnúť daný tovar / službu?
2.2.2. Charakteristika návrhu
Predkladateľ: Charakterizuje návrh na základe uvedených kategórií. Táto charakteristika by mala napomôcť ostatným dotknutým subjektom pochopiť podstatu návrhu a uľahčiť tým pripomienkovanie doložky. Jednotlivé druhy návrhov detailne popísané nižšie:
zmena sadzby návrh mení sadzbu dane alebo poplatkov alebo upravuje nominálnu (peňažnú) výšku dávky, napr. dávok štátnej sociálnej podpory. Určiť vplyv na rozpočet verejnej správy takéhoto návrhu je dosť jednoduché, keďže ide o priamy výpočet novej sadzby pre nezmenený objem aktivít (napr. počet osôb alebo transakcií), ktorých sa týka. Pravdepodobne nebudú potrebné žiadne ďalšie úpravy rozpočtu, napr. zníženie alebo zvýšenie počtu pracovníkov alebo vybavenia.
Pri výpočte vplyvov zmeny sadzby treba brať do úvahy aj tzv. “elasticitu dopytu”, keď napr. nárast daňovej sadzby napríklad na pohonné hmoty nespôsobí lineárne zvýšenie celkových príjmov z tejto dane.
zmena v nároku návrh upravuje definíciu okruhu osôb, ktoré majú nárok na dávku alebo ktorých sa dotýka určité ustanovenia zákona, t.j. znižuje alebo zvyšuje počet osôb, ktoré si môžu uplatniť nárok. Vypočítať vplyv na rozpočet verejnej správy pri tomto druhu návrhu je trochu komplikovanejšie, keďže implementujúca organizácia musí vziať do úvahy niekoľko faktorov. Organizácia musí odhadnúť zmeny, ktoré vyplývajú z návrhu na svoj rozpočet. Predpokladá sa, že nižší objem aktivít povedie k úsporám. Ak nie, je potrebné jednoznačne vysvetliť dôvody. K dispozícii by mali byť aj informácie o nákladoch v minulosti, na základe ktorých sa môže urobiť odhad.
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie) návrh zavádza novú službu alebo nariadenie v oblasti, v ktorej tieto doposiaľ neexistovali, alebo sa navrhuje zníženie rozsahu alebo úplné zrušenie existujúcej služby či nariadenia.
Tento návrh predstavuje veľkú výzvu pri odhadovaní nákladov, nakoľko pre takéto činnosti nemusí byť k dispozícii dostatok údajov. V takom prípade bude dôležité podrobne vysvetliť predpoklady.
kombinovaný návrh tento druh návrhu môže kombinovať prvky vyššie uvedených druhov, čím sa zvyšuje komplexnosť prípravy návrhu doložky.
iné používa sa na popis ostatných typov, ktoré nie pokryté v štyroch druhoch uvedených vyššie.
2.2.3. Predpoklady zmien v objeme aktivít
Predkladateľ: Od predkladateľa sa požaduje, aby určil zvýšenie alebo zníženie objemu aktivít, ktoré môže návrh vyvolať. Napríklad ak návrh požaduje každoročne preverovať kriminálne záznamy všetkých príslušníkov súkromných bezpečnostných služieb, je potrebné uviesť počet osôb (príslušníkov bezpečnostných služieb), ktorí by mali byť skontrolovaní. Ďalšími príkladmi objemu aktivít môže byť počet prihlášok, inšpekcií, prijímateľov dávok, alebo zatknutí. Pretože sa vyžadujú odhady na bežný rok a 3 nasledujúce roky, je potrebné odhadnúť objem aktivít počas tohto štvorročného obdobia. Príloha č. 2 preto obsahuje aj tabuľku č. 2 na ročné odhady objemu aktivít.
Príloha č. 2
10
Môže sa navrhovať aj zníženie objemu aktivít. Napríklad návrh zvýšiť limit pre verejné obstarávanie, kedy sa písomná ponuka bude požadovať iba pri obstarávacej cene dvojnásobne vyššej oproti súčasnému platnému právnemu stavu.
V tomto prípade by mal byť uvedený aj odhad počtu takýchto nákupov ročne. Takáto úprava by obmedzila administratívnu záťaž subjektov verejnej správy a generovala by úspory v ich prevádzkových nákladoch.
MF SR: Počas konzultačnej fázy môže zhodnotiť MF SR predpoklady uvedené predkladateľom, t.j. ich vhodnosť a konzistentnosť.
2.2.4. Výpočty vplyvov na rozpočet verejnej správy
V časti 2.2.4. prílohy č. 2 sa uvádzajú výpočty vplyvov na príjmy a výdavky, ktoré sa použijú v tabuľkách č. 3 č. 5 prílohy č. 2. Výpočty a predpoklady ohľadom objemu aktivít pomôžu ostatným stranám (pripomienkujúcim subjektom, resp. MF SR) zhodnotiť, či boli vplyvy na príjmy a výdavky počítané správne. Rozsah tejto časti nie je obmedzený a je možné uviesť všetko, čo je potrebné na vysvetlenie výpočtu vplyvov návrhu, alebo je možné uviesť odkazy na tabuľky samostatne priložené k doložke.
Výpočet vplyvu na príjmy
Predkladateľ: Uvedie výpočty vplyvov na príjmy na základe predpokladaných objemov aktivít uvedených v časti 2.2.3. prílohy č. 2.
MF SR: Skontroluje logiku týchto výpočtov a v prípade potreby požiada o ich vysvetlenie alebo úpravu.
Výpočty príjmov sú spravidla kombináciou “základu” a “sadzby”.
Výpočet nákladov
Predkladateľ: Uvedie požadované vstupy a výpočty požadovaných výdavkov na základe odhadovaného objemu aktivít v časti 2.2.3. prílohy č. 2.
MF SR: Skontroluje logiku týchto výpočtov a v prípade potreby požiada o ich vysvetlenie alebo úpravu.
Logický reťazec stanovenia nákladov:
NÁVRH ZMENA OBJEMU AKTIVÍT POŽADOVANÉ VSTUPY NÁKLADY
V tejto fáze je nevyhnutné najprv stanoviť vstupy, ktoré si vyžiadajú zmeny v objeme aktivít, ako je to uvedené v časti 2.2.3. prílohy č. 2 a následne vypočítať náklady na tieto vstupy.
Stanovenie požadovaných vstupov – bežné druhy vstupov sú:
zamestnanci práca s klientmi, uplatňovanie nariadení a riadenie činností programu. Počet (a typ) zamestnancov neurčuje iba objemy miezd (610) a poistného (620), ale vplyv aj na objem tovarov a služieb (630), keďže tieto často súvisia s počtom zamestnancov.
Príloha č. 2
11
vybavenie pracovné stoly, počítače a pod. pre zamestnancov. Zariadenia nevyhnutné na poskytovanie služieb (napr. lavice v školách alebo laboratórne vybavenie). Niektoré návrhy nemusia požadovať nových zamestnancov, ale napríklad si budú vyžadovať nákup nového vybavenia.
iné prevádzkové náklady vrátane nákladov na elektrickú energiu, vykurovanie, telekomunikácie, prenájom priestorov, pohonných hmôt, tlačenia materiálov a pod.
dopravné náklady vozidlá pre zamestnancov, výdavky na služobné cesty, autobusy pre klientov, domáca a medzinárodná preprava.
kapitálové investície – nové budovy, dátové alebo komunikačné systémy a pod.
2.3. Vyplnenie tabuliek č. 3 až 5 prílohy č. 2
Neoddeliteľnou súčasťou prílohy č. 2 tabuľky č. 3 č. 5 prílohy pre výpočet vplyvu na príjmy, výdavky a zamestnanosť.
pre návrhy bez vplyvov na rozpočet verejnej správy sa tabuľky č. 3 č. 5 nemusia osobitne vypĺňať, v prílohe č. 1 v bode 10 časti A stačí uviesť, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy.
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Zhrnutie v prílohe č. 2 časti 2.1. sa vypĺňa podľa jednotlivých subjektov verejnej správy. Ak sa vplyv týka viacerých programov programovej štruktúry (ďalej len programov), vyplnia sa tabuľky č. 3 č. 5 za každý program; predkladateľ uvedie rozčlenenie podľa programov taktiež v zhrnutí 2.1. Tento postup sa uplatní aj v prípade, ak sa návrh týka viacerých programov u viacerých subjektov verejnej správy.
2.3.1. Tabuľka č. 3: tabuľka vplyvov na príjmy
Predkladateľ: Výška odhadovaného vplyvu na príjmy za jednotlivé subjekty verejnej správy, na ktoré má návrh vplyv, sa uvedie do súhrnnej tabuľky v časti 2.1 prílohy č. 2.
Tabuľka príjmov by mala vyjadrovať celkový vplyv na príjmy podľa podrobnej klasifikácie príjmov na základe vstupov od pripomienkujúcich strán. Celkový vplyv návrhu na príjmy rozpočtu verejnej správy v členení podľa jednotlivých subjektov verejnej správy, je potrebné uviesť do súhrnnej tabuľky č. 1 v časti 2.1. prílohy č. 2.
MF SR: Vyhodnotí primeranosť projekcií a výpočtov. Potvrdí, že údaje v tabuľke náležite roztriedené a dávajú jasný obraz o vplyve návrhu na príjmy rozpočtu verejnej správy. Ak sa vyskytnú problémy, požiada predkladateľa, aby upravil príslušné číselné hodnoty.
2.3.2. Tabuľka č. 4: tabuľka vplyvov na výdavky
Predkladateľ :Výška odhadovaného vplyvu na výdavky za jednotlivé subjekty verejnej správy / programy, na ktoré návrh vplyv, sa uvedie do súhrnnej tabuľky v časti 2.1 prílohy č. 2 na základe podrobnejších údajov z tabuliek č. 3 č. 5. Na základe podkladov a konzultácií spracuje predkladateľ súhrnnú tabuľku za celý návrh. Tabuľka výdavkov by mala vyjadrovať celkový vplyv na výdavky podľa podrobnej klasifikácie výdavkov na základe vstupov od dotknutých strán.
Príloha č. 2
12
MF SR: Vyhodnotí primeranosť projekcií a výpočtov. Potvrdí, že údaje v tabuľke náležite roztriedené a dávajú jasný obraz o vplyve návrhu na výdavky rozpočtu verejnej správy. Ak sa vyskytnú problémy, požiada predkladateľa, aby upravil príslušné číselné hodnoty.
2.3.3. Tabuľka č. 5: tabuľka vplyvov na zamestnanosť
Predkladateľ: Ak daný návrh nemá žiadny vplyv na zamestnanosť, tabuľka č. 5 sa nemusí vypĺňať. V prípade, že vplyvom návrhu dochádza k nárastu alebo úbytku pracovných miest vo verejnej správe, je potrebné túto skutočnosť uviesť v tabuľke. Predkladateľ vyplní predpokladané počty zamestnancov so znamienkom plus alebo mínus do príslušného riadku podľa vykonávanej činnosti. V nasledujúcich rokoch je potrebné uvádzať celkové počty zamestnancov, nielen medziročný nárast ich počtu. Podľa predpokladaného platového zaradenia predkladateľ vyplní aj priemerné mzdové výdavky pripadajúce na jedného zamestnanca v danej kategórii, t.j. vrátane všetkých tarifných i nadtarifných zložiek platu. V ďalších rokoch by mal predkladateľ uvažovať so všeobecnou valorizáciou priemerných mzdových výdavkov na príslušný rok. Celkové mzdové výdavky na týchto zamestnancov so stanovenými priemernými mzdovými výdavkami budú v spodnej časti tabuľky prepočítané automaticky. Tabuľka zamestnanosti by mala ukazovať celkový vplyv návrhu na zamestnanosť vo verejnej správe určený na základe vstupov od dotknutých subjektov. Celkový vplyv návrhu na zamestnanosť podľa jednotlivých subjektov verejnej správy / programov je potrebné zahrnúť do súhrnnej tabuľky č. 1 v časti 2.1. prílohy č. 2.
MF SR: Vyhodnotí primeranosť projekcií a výpočtov. Potvrdí, že údaje v tabuľke náležite roztriedené a dávajú jasný obraz o vplyve návrhu na zamestnanosť vo verejnej správe. Ak sa vyskytnú problémy, požiada predkladateľa, aby upravil príslušné číselné hodnoty.