Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 Materiál nelegislatívnej povahy
x Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
 Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
február / marec 2021
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
marec/ apríl 2021
2. Definícia problému
V súčasnosti vedie Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, pričom podľa platnej právnej úpravy by tento register od 1. septembra 2021 malo viesť Ministerstvo zdravotníctva SR. Nakoľko Národné centrum zdravotníckych informácii dlhodobo vedie údajovú základňu národného zdravotníckeho informačného systému, súčasťou ktorej je aj Národný register zdravotníckych pracovníkov obsahujúci údaje o zdravotníckych pracovníkoch, nejaví sa oddelené vedenie údajov z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní na Ministerstve zdravotníctva SR ako systémové.
Zároveň v praxi absentuje dostatočné oddelenie administratívnych údajov pacienta ako prijímateľa zdravotnej starostlivosti od zdravotných údajov pacienta obsiahnutých v elektronickej zdravotnej knižke. Pre odstránenie takéhoto stavu je nevyhnutné vytvoriť Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti, ktorý bude súčasťou národných zdravotníckych administratívnych registrov.
Podľa platnej právnej úpravy platí prechodné obdobie pre uzatváranie alebo odstupovanie od dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa a úradného autentifikátora len do 31.decembra 2021. Nakoľko sa takéto prechodné obdobie javí ako nedostatočné, je potrebné predĺžiť ho do 31. decembra 2022.
Prax taktiež preukázala absenciu zákonnej úpravy pre poskytovanie údajov o schválených ordinačných hodinách a doplnkových ordinačných hodinách do národného informačného systému na objednávanie pacientov, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Národné centrum zdravotníckych informácii, pričom ordinačné hodiny a doplnkové ordinačných hodiny schvaľuje príslušný samosprávny kraj.
3. Ciele a výsledný stav
Základným cieľom návrhu zákona je rozšíriť Národný register zdravotníckych pracovníkov o údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní. Súčasne sa navrhuje vytvoriť právny základ Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým sa oddeľujú administratívne údaje pacienta ako prijímateľa zdravotnej starostlivosti od zdravotných údajov pacienta obsiahnuté v elektronickej zdravotnej knižke a zasielanie údajov o poistnom vzťahu priamo príslušnou zdravotnou poisťovňou Národnému centru zdravotníckych informácií. Cieľom návrhu zákona je aj
predĺžiť prechodné obdobie uzatvárania alebo odstupovania od dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobami oprávnenými uzatvárať alebo odstupovať od dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme. Na základe potrieb aplikačnej praxe sa navrhuje aj úprava súvisiaca s poskytovaním údajov o ordinačných hodinách a doplnkových ordinačných hodinách poskytovateľov zdravotnej starostlivosti schválených samosprávnymi krajmi do národného zdravotníckeho informačného systému na technické zabezpečenie objednávania pacientov a sprístupňovanie údajov lekárovi a sestre určenými poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s výkonom očkovania z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.
4. Dotknuté subjekty
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, vzdelávacie ustanovizne, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Národné centrum zdravotníckych informácii, zdravotné poisťovne, samosprávne kraje
5. Alternatívne riešenia
Nie sú.
Nulový variant: Pri zachovaní v súčasnosti platnej právnej úpravy by Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní viedlo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Zároveň by pretrvávalo nedostatočné oddelenie administratívnych údajov pacienta ako prijímateľa zdravotnej starostlivosti v elektronickej zdravotnej knižke. Taktiež samosprávne kraje by neboli oprávnené poskytovať údaje o schválených ordinačných hodinách alebo doplnkových ordinačných hodinách do národného informačného systému na objednávanie pacientov. Okrem toho by došlo k uplynutiu prechodného obdobia pre uzatváranie alebo odstupovanie od dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa a úradného autentifikátora, ktoré je len do 31.decembra 2021.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? x Áno  Nie
7. Transpozícia práva EÚ
-
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
 Pozitívne
 Žiadne
x Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
x Áno
 Nie
 Čiastočne
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
 Pozitívne
 Žiadne
 Negatívne
Sociálne vplyvy
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
x Pozitívne
 Žiadne
 Negatívne
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
 Pozitívne
 Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
10. Poznámky
Náklady na zriadenie a prevádzku Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní pre rok 2021 zabezpečené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. vzdelávaní vo výške 679 680,00 s DPH a výdavky na personálne
a materiálno-technické zabezpečenie Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní vo výške 35 000,00 s DPH na rok 2021 zabezpečené v zmysle Prílohy č. 9 Kontraktu na rok 2021 medzi Ministerstvo zdravotníctva SR ako zadávateľom a Národným centrom zdravotníckych informácii ako riešiteľom (ďalej ako „Kontrakt“), ktorý je dostupný v Centrálnom registri zmlúv:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5551958/
.
Nakoľko však podľa Kontraktu súčasťou výdavkov na personálne zabezpečenie aj materiálno-technické náklady na zriadenie tohto pracovného miesta, je potrebné ponížiť náklady na personálne zabezpečenie o náklady na zriadenie pracovného miesta. Pretože sa na ďalšie roky 2022 2024 predpokladajú výdavky na personálne zabezpečenie vo výške 25 000,00 €, je možné vyvodiť záver, že 10 000,00 s DPH zo sumy 35 000,00 s DPH predstavuje materiálno-technické náklady súvisiace so vznikom pracovného miesta. Z toho dôvodu je potrebné 10 000,00 s DPH odčleniť od pôvodných 35 000,00 s DPH určených aj na personálne a aj materiálno-technické zabezpečenie a začleniť ich do pôvodných 679 680,00 s DPH určených na zriadenia centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní. Z toho vyplýva, že reálne odhadované náklady pre rok 2021 na zriadenie Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní vo výške 689 680,00 s DPH a výdavky na personálne zabezpečenie Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní sú vo výške 25 000,00 €.
Zároveň je potrebné uviesť, že verejné obstarávanie na obstaranie služieb, účelom ktorých bude zriadenie Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní (analýza, realizácia technického riešenia, prvotné naplnenie údajmi) nebolo v súčasnosti ešte vyhlásené a preto výdavky v Kontrakte predstavujú len hrubý odhad výdavkov vykonaný na základe cenovej kalkulácie z roka 2020, ktorú vykonal v tom čase dodávateľ servisných služieb pre Národný zdravotnícky informačný systém. Predmetný odhad vychádzal z čiastočných informácií a požiadaviek na funkčnosť známych v tom čase. Ďalšie zabezpečenie výdavkov na údržbu Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní pre roky 2022 2024 nie je možné presne určiť, nakoľko kontrakt medzi Ministerstvom zdravotníctva SR ako zadávateľom a Národným centrom zdravotníckych informácii ako riešiteľom sa uzatvára opätovne len na jeden rok. Avšak je potrebné upozorniť, že výdavky na údržbu Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní pre roky 2022 2024 budú zabezpečené ako súčasť novej zmluvy o poskytovaní servisných služieb pre celý Národný zdravotnícky informačný systém.
Zároveň sa však predpokladá, že výdavky na mzdové náklady pre Register na roky 2022 2024 budú zabezpečené prostredníctvom ďalších kontraktov medzi Ministerstvom zdravotníctva SR ako zadávateľom a Národným centrom zdravotníckych informácii ako riešiteľom na príslušné roky.
Nakoľko v súčasnosti vedie Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní Slovenská zdravotnícka univerzita formou tabuliek, bez akéhokoľvek technického riešenia a Slovenská zdravotnícka univerzita nemá vyčlenené finančné prostriedky na vedenie takéhoto registra ani pre personálne náklady, nie je možné očakávať žiadnu úsporu nákladov v súvislosti s návrhom zákona.
11. Kontakt na spracovateľa
Ministerstvo zdravotníctva SR,
Limbová 2,
837 52 Bratislava
12. Zdroje
Súvisiace platné právne predpisy.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné