1
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Precizujú sa povinnosti vzdelávacej ustanovizne, ktorej Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo osvedčenie o akreditácii. Oproti pôvodnej úprave sa dopĺňajú niektoré osobné údaje, ktoré je povinná vzdelávacia ustanovizeň viesť o zdravotníckych pracovníkoch v rámci administratívnej agendy o uskutočňovaní akreditovaných programoch, na účely ich systematického spracúvania a na účely ich poskytovania tretím stranám. Zároveň sa upravujú niektoré povinnosti vzdelávacích ustanovizní, vzhľadom na skutočnosť, že údaje v registri, ktoré doteraz viedla Slovenská zdravotnícka univerzita bude viesť Národné centrum zdravotníckych informácií. Zrušuje sa povinnosť vzdelávacej ustanovizni poskytovať a oznamovať na požiadanie inej vzdelávacej ustanovizni údaje, ak ide o zmenu vzdelávacej ustanovizni v ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka. Táto povinnosť sa zrušuje vzhľadom na skutočnosť, že Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní, ktorý bude súčasťou Národného registra zdravotníckych pracovníkov bude prevádzkovať Národné centrum zdravotníckych informácií. Register bude mať takú funkciu, že každá vzdelávacia ustanovizeň bude mať prístup priamo do tohto registra a bude môcť získať potrebné údaje priamo z registra.
Dopĺňajú sa vzdelávacej ustanovizni nové povinnosti a to, poskytovať elektronicky údaje a kópie dokladov a údaje Národnému centru zdravotníckych informácií ako prevádzkovateľovi Národného registra zdravotníckych pracovníkov. Zároveň sa dopĺňa vzdelávacej ustanovizni povinnosť pri poskytovaní kópií dokladov a poskytovaní údajov zabezpečiť spracúvanie osobných údajov v Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní, a to výlučne takých, ktorých rozsah neprekročí rozsah osobných údajov určených zákonom. Táto povinnosť sa navrhuje ustanoviť preto, aby vzdelávacia ustanovizeň pri poskytovaní osobných údajov chránila také osobné údaje zdravotníckeho pracovníka ako napr. národnosť, ktoré podľa zákona o ochrane osobných údajov a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov nie sú povolené spracúvať.
K bodu 2
Ustanovuje sa, že na podávanie žiadostí o opätovnú akreditáciu príslušného akreditovaného programu v termíne najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím času, na ktorý bolo osvedčenie o akreditácii vydané sa vzťahujú len odseky 3 9. Zároveň sa precizujú povinnosti Ministerstva zdravotníctva SR, ako subjektu, ktorý vydáva vzdelávacej ustanovizni osvedčenie o akreditácii. Oproti pôvodnej úprave sa navrhuje, aby údaje o akreditovanom študijnom programe nie len zverejňovalo na svojom webovom sídle, ale aby tieto údaje poskytovalo Národnému centru zdravotníckych informácií, teda subjektu, ktorý je správcom a prevádzkovateľom Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktorého súčasťou, prijatím tohto zákona, bude aj Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní. Tieto údaje dôležité na správne vedenie registra a údaje o akreditovanom študijnom programe budú priamo súčasťou registra.
K bodu 3
Na základe aplikačnej praxe sa upravuje lehota pre spravodajské jednotky na štatistické účely v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti za predchádzajúci kalendárny rok.
2
K bodu 4
Ustanovuje sa, že Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní je súčasťou Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Národné centrum zdravotníckych informácií a nie Ministerstvo zdravotníctva SR podľa súčasnej právnej úpravy, ktorej účinnosť je navrhovaná od 30. augusta 2021. Zároveň sa určuje účel vedenia Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní a rozsah údajov, ktoré majú byť jeho obsahom. Navrhuje sa, aby Ministerstvo zdravotníctva SR bolo oprávnené vyzvať vzdelávaciu ustanovizeň, aby odstránila nedostatky a určiť lehotu na odstránenie nedostatkov, ak zistí, že údaje, ktoré vzdelávacia ustanovizeň poskytla Národnému centru zdravotníckych informácií nesprávne alebo v rozpore s navrhovanou úpravou. Určuje sa lehota na uchovávanie údajov v Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní.
Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní (aktuálny kód systému: „isvs_9589“) sa začleňuje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov. Z toho dôvodu sa bude implementačná aplikácia programovať v Národnom registri zdravotníckych pracovníkov bez toho, aby sa priamo upravovali alebo menili v súčasnosti prevádzkované štruktúry a položky Národného registra zdravotníckych pracovníkov. Nebude sa teda jednať o budovanie nového Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ale o jeho rozšírenie, a to o údaje Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov ďalšom vzdelávaní.
Identifikačné údaje osoby sa sprístupňujú len oprávneným osobám podľa zákona č. 578/2004 Z. z. V Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov sa spracúva aj rodné číslo zdravotníckeho pracovníka, nakoľko rodné číslo je jediný všeobecný, jedinečný a jednoznačný identifikátor fyzickej osoby, ktorého hodnotu zároveň dotknutá fyzická osoba aj pozná a tak k dispozícii, v súčasnosti jediným možným, nenahraditeľným a všeobecne prakticky použiteľným nástrojom automatizovanej integrovateľnosti dát zdravotníckeho pracovníka medzi vzdelávacou ustanovizňou, Centrálnym registrom zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní a Národným registrom zdravotníckych pracovníkov. Nevyhnutné zavedenie používania rodného čísla pri poskytovaní údajov do Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní vzdelávacou ustanovizňou je vyvolané transformáciou z takmer úplne manuálneho vedenia registra v Slovenskej zdravotníckej univerzite do vysokej miery automatizovaného spracúvania v rámci Národného registra zdravotníckych pracovníkov v Národnom centre zdravotníckych informácii. Z potreby dostatočného dohľadávania zdravotníckeho pracovníka je potrebné v Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov spracúvať aj osobné údaje v rozsahu adresy trvalého pobytu a adresy prechodného pobytu.
V súčasnosti vedie Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, pričom podľa platnej právnej úpravy by tento register od 1. septembra 2021 malo viesť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Je však potrebné, aby údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike a diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve vydaných v Slovenskej republike, ktoré ministerstvo zdravotníctva SR získalo od Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave do 30. augusta 2021 mohlo spracúvať na štatistické účely, kontrolné účely a výmenu informácií pri uznávaní odborných kvalifikácií medzi členskými štátmi.
K bodu 5
Legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s navrhovanou účinnosťou v § 92a.
3
K bodu 6
Na zabezpečenie kontinuity právnej úpravy, vo vzťahu k prevádzkovateľovi Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní sa navrhuje, aby Slovenská zdravotnícka univerzita poskytla Národnému centru zdravotníckych informácií údaje o zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike, ktorých ďalšie vzdelávanie nebolo ukončené a určuje sa lehota na poskytnutie údajov.
Navrhuje sa povinnosť Ministerstvu zdravotníctva SR poskytnúť Národnému centru zdravotníckych informácií údaje o akreditovaných študijných programoch ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a určuje sa aj lehota ich poskytnutia. Národnému centru zdravotníckych informácií sa navrhuje povinnosť zapracovať údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní do Národného registra zdravotníckych pracovníkov, vrátane lehoty na ich zapracovanie. Vzdelávacej ustanovizni sa určuje povinnosť doplniť a zapracovať do Národného registra zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom informačného systému údaje a doklady účastníkov akreditovaného programu ďalšieho vzdelávania v rozsahu zákonom ustanovených údajov Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní, vrátane lehoty na doplnenie týchto údajov.
V súčasnosti vedie Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, pričom podľa platnej právnej úpravy by tento register od 1. septembra 2021 malo viesť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Je však potrebné, aby údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike a diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve vydaných v Slovenskej republike, ktoré ministerstvo zdravotníctva SR získalo od Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave do 30. augusta 2021 mohlo spracúvať na štatistické účely, kontrolné účely a výmenu informácií pri uznávaní odborných kvalifikácií medzi členskými štátmi.
K čl. II
K bodu 1
Ustanovuje sa oprávnenie pre samosprávny kraj poskytovať údaje o schválených ordinačných hodinách a doplnkových ordinačných hodinách alebo zmene schválených ordinačných hodín a doplnkových ordinačných hodín do národného informačného systému na objednávanie pacientov, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Národné centrum zdravotníckych informácii.
K bodu 2 a 3
Platné prechodné obdobie pre uzatváranie alebo odstupovanie od dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa a úradného autentifikátora sa predlžuje o rok.
K bodu 4
Ustanovuje sa prechodné obdobie pre samosprávny kraj poskytnúť údaje o ordinačných hodinách a doplnkových hodinách schválených do 29. augusta 2021 do národného informačného systému na objednávanie pacientov najneskôr do 30. augusta 2021.
4
K čl. III
K bodu 1
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s potrebou zasielania údajov podľa štandardov zdravotníckej informatiky.
K bodu 2
Ustanovuje sa povinnosť pre zdravotnú poisťovňu poskytnúť po potvrdení prihlášky údaje o vzniku poistného vzťahu poistenca medzi zdravotnou poisťovňou a poistencom Národnému centru zdravotníckych informácii.
K bodu 3
Precizuje sa lehota na poskytovanie údajov zdravotnou poisťovňou do Centrálneho registra poistencov SR a do Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti tak, že zdravotná poisťovňa bude poskytovať údaje dva krát mesačne s cieľom skrátenia lehoty a zabezpečenia správnych údajov.
K bodu 4 a 5
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 2.
K bodu 6
Navrhuje sa rozšíriť výnimka z mlčanlivosti o prípad, kedy sám poistenec, platiteľ poistného alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti záujem na zverejnení údajov o ňom. Navrhuje sa, aby bola v zákone výslovne upravená možnosť poistenca, platiteľa alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti udeliť súhlas na zverejnenie informácií v konkrétnom rozsahu na vopred určený účel tak, aby tak bolo zrejmé, že nejde o porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť, ak sú údaje zverejnené so súhlasom týchto dotknutých osôb.
K čl. IV
K bodu 1
Ustanovuje sa definícia prijímateľa zdravotnej starostlivosti na účely tohto zákona, ktorým je fyzická osoba, s prideleným rodný číslom. ktorá uzatvorené zdravotné poistenie a ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť na území Slovenskej republiky.
K bodu 2
Ustanovuje sa Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti ako nový národný zdravotnícky administratívny register Národného zdravotníckeho informačného systému. V dôsledku toho sa administratívne údaje prijímateľa zdravotnej starostlivosti oddeľujú od údajov elektronickej zdravotnej knižky. Elektronická zdravotná knižka bude aj naďalej obsahovať administratívne údaje prijímateľa zdravotnej starostlivosti ako pacienta, tie budú ale do elektronickej zdravotnej knižky poskytované z Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti ako údajovej základne. Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti de facto existuje v rámci údajovej základne národného zdravotníckeho informačného systému. Vzhľadom na skutočnosť spracovávania a poskytovania týchto údajov je potrebné zadefinovať právny základ pre tieto činnosti a preto je potrebné vytvoriť zákonnú kompetenciu Národnému centru zdravotníckych informácií. Financovanie tohto Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti bude zabezpečené v rámci správy Národného
5
zdravotníckeho informačného systému. Identifikačné údaje osoby sa poskytujú len oprávneným osobám podľa § 5 ods. 6 zákona č. 153/2013 Z. z.
K bodu 3
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 1.
K bodu 4
Doplnenie zdroja údajov používaných pre údajovú základňu Národného zdravotníckeho informačného systému o údaje zo zdravotnej poisťovne podľa § 15 ods. 1 písm. ah) zákona č. 581/2004 Z. z.
K bodu 5
Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky sa obmedzuje poskytnutie rozsahu osobných údajov z elektronickej zdravotnej knižky, ku ktorým pristupuje lekár alebo sestra určení poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas poskytovania zdravotnej starostlivosti, len na doplnkové zdravotné údaje osoby, ktorých súčasťou je podľa Prílohy č. 2 časti 1 písm. a) bodu 15 aj vykonané očkovanie.
K bodu 6
Určuje sa spracúvanie a poskytovanie osobných údajov v Národnom registri zdravotníckych pracovníkov v rozsahu určenom zákonom. Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní (aktuálny kód systému: „isvs_9589“)sa začleňuje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov. Z toho dôvodu sa bude implementačná aplikácia programovať v Národnom registri zdravotníckych pracovníkov bez toho, aby sa priamo upravovali alebo menili v súčasnosti prevádzkované štruktúry a položky Národného registra zdravotníckych pracovníkov. Nebude sa teda jednať o budovanie nového Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ale o jeho rozšírenie, a to o údaje Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov ďalšom vzdelávaní.
Identifikačné údaje osoby sa sprístupňujú len oprávneným osobám podľa zákona č. 578/2004 Z. z. V Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov sa spracúva aj rodné číslo zdravotníckeho pracovníka, nakoľko rodné číslo je jediný všeobecný, jedinečný a jednoznačný identifikátor fyzickej osoby, ktorého hodnotu zároveň dotknutá fyzická osoba aj pozná a tak k dispozícii, v súčasnosti jediným možným, nenahraditeľným a všeobecne prakticky použiteľným nástrojom automatizovanej integrovateľnosti dát zdravotníckeho pracovníka medzi vzdelávacou ustanovizňou, Centrálnym registrom zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní a Národným registrom zdravotníckych pracovníkov. Nevyhnutné zavedenie používania rodného čísla pri poskytovaní údajov do Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní vzdelávacou ustanovizňou je vyvolané transformáciou z takmer úplne manuálneho vedenia registra v Slovenskej zdravotníckej univerzite do vysokej miery automatizovaného spracúvania v rámci Národného registra zdravotníckych pracovníkov v Národnom cente zdravotníckych informácií. Z potreby dostatočného dohľadávania zdravotníckeho pracovníka je potrebné v Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov spracúvať aj osobné údaje v rozsahu adresy trvalého pobytu a adresy prechodného pobytu.
K bodu 7
Určuje sa spracúvanie a poskytovanie osobných údajov v Národnom registri prijímateľov zdravotnej starostlivosti v rozsahu určenom zákonom. Národný register prijímateľov
6
zdravotnej starostlivosti de facto existuje v rámci údajovej základne národného zdravotníckeho informačného systému. Vzhľadom na skutočnosť spracovávania a poskytovania týchto údajov je potrebné zadefinovať právny základ pre tieto činnosti a preto je potrebné vytvoriť zákonnú kompetenciu Národnému centru zdravotníckych informácií. Financovanie tohto Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti bude zabezpečené v rámci správy Národného zdravotníckeho informačného systému. Identifikačné údaje osoby sa poskytujú len oprávneným osobám podľa § 5 ods. 6 zákona č. 153/2013 Z. z.
K čl. V
K bodom 1 a 2
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovanou úpravou v čl. 1 novelizačnom bode 4, t. j . §92a a zároveň s spotrebou nadobudnutia účinnosti navrhovanej právnej úpravy dňa 30. augusta 2021.
K čl. VI
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť tohto zákona 30. augusta 2021. Vzhľadom na potrebnú dĺžku legisvakancie sa v čl. I § 40 ods. 13 písm. m) a n) navrhuje účinnosť od 1. januára 2022.
V Bratislave 14. apríla 2021
Eduard Heger v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Vladimír Lengvarský v. r.
minister zdravotníctva
Slovenskej republiky