DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny návrh.
Hlavným cieľom návrhu zákona je rozšírenie Národného registra zdravotníckych pracovníkov o údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní a vytvorenie právneho základu Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Zároveň sa navrhuje odstránenie niektorých nedostatkov súčasnej právnej úpravy, ktoré sa prejavujú v aplikačnej praxi.
Navrhovaná právna úprava zavádza, aby údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní (pôvodne nazvaný ako Centrálny register diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve) boli súčasťou Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktorého údaje spravuje a prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií. Nedochádza k vytvoreniu nového samostatného registra, Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní sa stáva súčasťou existujúceho Národného registra zdravotníckych pracovníkov. Dôvodom takejto úpravy je skutočnosť, že v súčasnosti vedie Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, pričom podľa platnej právnej úpravy by tento register od 1. septembra 2021 malo viesť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Nakoľko Národné centrum zdravotníckych informácii dlhodobo vedie údajovú základňu národného zdravotníckeho informačného systému, súčasťou ktorej je aj Národný register zdravotníckych pracovníkov obsahujúci údaje o zdravotníckych pracovníkoch, nejaví sa oddelené vedenie údajov z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky ako systémové. Je však potrebné, aby údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike a diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve vydaných v Slovenskej republike, ktoré ministerstvo zdravotníctva SR získalo od Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave do 30. augusta 2021 mohlo spracúvať na štatistické účely, kontrolné účely a výmenu informácií pri uznávaní odborných kvalifikácií medzi členskými štátmi.
Zároveň je obsahom návrhu zákona vytvorenie právneho základu Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti ako nového národného zdravotníckeho administratívneho registra Národného zdravotníckeho informačného systému z dôvodu, že v praxi absentuje dostatočné oddelenie administratívnych údajov pacienta ako prijímateľa zdravotnej starostlivosti od zdravotných údajov pacienta obsiahnutých v elektronickej zdravotnej knižke a spracúvanie osobných údajov o osobách iných štátov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť na území Slovenskej republiky. To v praxi predstavuje vyňatie administratívnych údajov prijímateľa zdravotnej starostlivosti z elektronickej zdravotnej knižky a spracúvanie týchto údajov v rovnakom prostredí ako sa spracúvajú ďalšie údaje v národných zdravotníckych administratívnych registroch Národného zdravotníckeho informačného systému. Elektronická zdravotná knižka bude aj naďalej obsahovať administratívne údaje pacienta, tie budú ale do
elektronickej zdravotnej knižky poskytované z Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti ako údajovej základne.
Z dôvodu aplikačnej praxe obsahuje návrh zákona aj zmenu prechodného obdobia pre uzatváranie alebo odstupovanie od dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa a úradného autentifikátora, kedy sa mení pôvodný koniec prechodného obdobia z 31. decembra 2021 na 31. decembra 2022.
Zároveň prax preukázala absenciu zákonnej úpravy pre poskytovanie údajov o schválených ordinačných hodinách a doplnkových ordinačných hodinách do národného informačného systému na objednávanie pacientov, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Národné centrum zdravotníckych informácii, pričom ordinačné hodiny a doplnkové ordinačné hodiny schvaľuje príslušný samosprávny kraj. Z toho dôvodu sa navrhuje právna úprava, ktorá zabezpečí poskytovanie údajov o ordinačných hodinách a doplnkových ordinačných hodinách od samosprávnych krajov pre Národné centrum zdravotníckych informácii. Zároveň sa zabezpečí aj poskytnutie údajov o ordinačných hodinách a doplnkových ordinačných hodinách, ktoré už boli schválené pred účinnosťou novej právnej úpravy.
Z dôvodu zefektívnenia a zrýchlenia procesu získavania údajov do údajovej základne Národného zdravotníckeho informačného systému sa navrhuje zavedenie povinnosti pre zdravotné poisťovne poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácii po potvrdení prihlášky údaje o vzniku verejného zdravotného poistenia poistenca a údaje o zániku verejného zdravotného poistenia poistenca medzi zdravotnou poisťovňou a poistencom.
Návrh zákona zároveň obmedzuje rozsah údajov zo zdravotnej knižky, ku ktorým pristupuje počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 lekár alebo sestra určení poskytovateľom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas poskytovania zdravotnej starostlivosti len na doplnkové zdravotné údaje osoby.
Predložený návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívny vplyv na informatizáciu. Predložený návrh zákona nemá žiadny vplyv na životné prostredie sociálny vplyv, vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu ani vplyvy na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, nálezmi ústavného súdu, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.