1
Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
_____________________________________________________________________
498
V l á d n y n á v r h
ZÁKON
z .................. 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 346/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 347/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2
1.V § 40 odsek 13 znie:
„(13) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii, je povinná
a) uskutočňovať akreditovaný program v súlade s podmienkami, za akých sa osvedčenie o akreditácii vydalo, so schválenými zmenami týkajúcimi sa akreditovaného programu podľa písmena c) a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 2,
b) viesť administratívnu agendu o uskutočňovaní akreditovaného programu vrátane zoznamu účastníkov akreditovaného programu a zoznamu absolventov akreditovaného programu v príslušnom kalendárnom roku; zoznam osobných údajov v zozname účastníkov akreditovaného programu a v zozname absolventov akreditovaného programu tvorí: titul, meno, priezvisko, rodné číslo, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, dátum, miesto a štát narodenia na účely ich systematického spracúvania vzdelávacou ustanovizňou a na účely ich poskytovania komore príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „register“) 62 ods. 2 12) a národnému centru,
c) písomne oznámiť všetky zmeny týkajúce sa akreditovaného programu na schválenie ministerstvu zdravotníctva; súčasťou oznámenia je doklad viažuci sa k zmene a čestné vyhlásenie, že ostatné údaje v žiadosti a projekte študijného programu zostali nezmenené,
d) písomne oznámiť ministerstvu zdravotníctva každú zmenu údajov podľa odseku 7 písm. b); súčasťou oznámenia je doklad preukazujúci zmenu údajov,
e) viesť zoznam vydaných diplomov o špecializácii, zoznam vydaných certifikátov, zoznam vydaných potvrdení a zoznam vydaných osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve (§ 41 ods. 1 a 2) podľa dátumu ich vydania,
f) poskytovať osobné údaje zo zoznamu podľa písmena b) a poskytovať údaje zo zoznamu podľa písmena e) komore príslušnej na vedenie registra na účely vedenia tohto registra,
g) predložiť ministerstvu zdravotníctva na základe jeho vyžiadania študijný poriadok ďalšieho vzdelávania,
h) vydávať diplomy o špecializácii, certifikáty a potvrdenia podľa § 41 ods. 1 a osvedčenia podľa § 41 ods. 2 do 30 dní odo dňa ukončenia vzdelávania,
i) písomne oznámiť zdravotníckemu pracovníkovi zaradenému do ďalšieho vzdelávania zrušenie osvedčenia o akreditácii podľa odseku 17 v akreditovanom programe, v ktorom sa zdravotnícky pracovník vzdeláva, do 30 dní odo dňa zrušenia osvedčenia o akreditácii,
j) písomne oznámiť zdravotníckemu pracovníkovi zaradenému do ďalšieho vzdelávania zánik platnosti osvedčenia o akreditácii podľa odseku 19 písm. a) v akreditovanom programe, v ktorom sa zdravotnícky pracovník vzdeláva, do 30 dní odo dňa zániku platnosti osvedčenia o akreditácii,
k) zverejňovať a priebežne aktualizovať na svojom webovom sídle zoznam výučbových zdravotníckych zariadení,
33aa)
l) uskutočniť špecializačnú skúšku v rámci rezidentského štúdia najneskôr do dvoch mesiacov od prijatia písomnej prihlášky zdravotníckeho pracovníka na vykonanie špecializačnej skúšky,
m) poskytovať elektronicky postupom, metódami a v lehotách podľa osobitného predpisu33ab) kópie dokladov a údaje podľa § 92a ods. 3 národnému centru,
n) zabezpečiť pri poskytovaní kópií dokladov a poskytovaní údajov podľa písmena m) spracúvanie osobných údajov v Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní výlučne v rozsahu spracúvaných osobných údajov podľa osobitného predpisu.33ac)“.
3
Poznámky pod čiarou k odkazom 33ab a 33ac znejú:
„33ab) § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33ac) Príloha č. 1 časť B písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. ...“.
2.V § 40 odseky 20 a 21 znejú:
„(20)Vzdelávacia ustanovizeň môže požiadať ministerstvo zdravotníctva opätovne o akreditáciu príslušného akreditovaného programu najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím času, na ktorý bolo osvedčenie o akreditácii vydané; na podanie žiadosti sa vzťahujú ustanovenia odsekov 3 9. Ak vzdelávacia ustanovizeň nedodrží lehotu podľa prvej vety, ministerstvo zdravotníctva žiadosť zamietne.
(21) Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali osvedčenie o akreditácii uverejňuje a aktualizuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle; zoznam obsahuje sídlo, názov a kód fakulty vzdelávacej ustanovizne, ktorá akreditovaný program uskutočňuje, obchodné meno alebo názov vzdelávacej ustanovizne, právnu formu, sídlo vzdelávacej ustanovizne, identifikačné číslo vzdelávacej ustanovizne, kód a názov akreditovaného programu a jeho typ, kód a názov zdravotníckeho povolania, pre ktoré je určený akreditovaný program, dátum vzniku platnosti osvedčenia o akreditácii, dátum zániku platnosti osvedčenia o akreditácii a každú zmenu týchto údajov. Údaje zo zoznamu podľa prvej vety ministerstvo zdravotníctva poskytuje elektronicky národnému centru.33ab)“.
3.V § 79 ods. 1 písm. zh) sa číslo „15“ nahrádza číslom „28“.
4.§ 92a vrátane nadpisu znie:
㤠92a
Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní
(1) Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní je súčasťou Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktorého správcom a prevádzkovateľom je národné centrum.72aa)
(2) Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní slúži na
a) evidenciu zdravotníckych pracovníkov zaradených do ďalšieho vzdelávania podľa § 39ods. 3,
b) evidenciu vydaných diplomov o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore podľa § 33 ods. 4 zdravotníckym pracovníkom podľa písmena a),
c) evidenciu vydaných certifikátov v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti podľa § 33 ods. 5 zdravotníckym pracovníkom podľa písmena a),
d) evidenciu vydaných osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa § 33 ods. 3 zdravotníckym pracovníkom podľa písmena a),
e) štatistické účely,
f) kontrolné účely a
g) výmenu informácií pri uznávaní odborných kvalifikácií medzi členskými štátmi.
(3) Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní obsahuje
4
a) meno a priezvisko, profesijný titul, dátum a miesto narodenia, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, pohlavie, štátne občianstvo, rodné číslo, rodné priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul,
b) údaj o zdravotníckom povolaní,
c) registračné číslo v príslušnej komore, dátum registrácie, dátum začatia dočasného pozastavenia registrácie, dátum skončenia dočasného pozastavenia registrácie, dátum zrušenia alebo dátum zániku registrácie,
d) v elektronickej podobe kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 33 získanej ku dňu zaradenia do ďalšieho vzdelávania,
e) sídlo a označenie fakulty, sídlo, dátum začiatku platnosti, dátum ukončenia platnosti, identifikačné číslo a názov vzdelávacej ustanovizne, ktorá zdravotníckeho pracovníka zaradila do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo prípravy na výkon práce v zdravotníctve,
f) označenie špecializačného študijného programu, certifikačného študijného programu, alebo prípravy na výkon práce v zdravotníctve,
g) dátum zaradenia do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo prípravy na výkon práce v zdravotníctve,
h) údaj o rozsahu pracovného úväzku zdravotníckeho pracovníka v ďalšom vzdelávaní a údaje o žiadateľovi o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania v rozsahu názov a identifikačné číslo, ak je žiadateľom organizácia, vrátane údajov zamestnávateľa v prípade jeho zmeny počas ďalšieho vzdelávania, ak bol žiadateľom zamestnávateľ alebo meno a priezvisko, ak je žiadateľom zdravotnícky pracovník,
i) údaj o zaradení zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podľa § 39b ods. 1,
j) údaj o započítaní časti ukončeného špecializačného štúdia s uvedením kódu a názvu špecializačného odboru, z ktorého sa časť započítala, a dĺžky započítanej časti,
k) údaj o dĺžke prerušenia špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo prípravy na výkon práce v zdravotníctve,
l) dôvod prerušenia špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo prípravy na výkon práce v zdravotníctve,
m) údaj o zmene zaradenia špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na iný špecializačný odbor a dátum zmeny,
n) údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu alebo certifikačnej príprave v tom istom špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti a dátum zmeny,
o) údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu v inom špecializačnom odbore a dátum zmeny,
p) dátum a spôsob ukončenia špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo prípravy na výkon práce v zdravotníctve,
r) v elektronickej podobe kópiu diplomu o špecializácii, certifikátu alebo osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve získaného ďalším vzdelávaním zdravotníckeho pracovníka,
s) dátum vydania, typ, identifikátor a dátum vloženia kópie dokladu v elektronickej podobe podľa písmen d) a r).
(4) Ak ministerstvo zdravotníctva zistí, že údaje, ktoré vzdelávacia ustanovizeň poskytla národnému centru do Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní, nesprávne alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vyzve vzdelávaciu ustanovizeň, aby tieto nedostatky odstránila v ním určenej lehote.
5
(5) Na spracúvanie údajov v Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní sa vzťahuje osobitný predpis.25) Osobné údaje dotknutej osoby podľa odseku 3 sa uchovávajú 60 rokov od vydania diplomu o špecializácii alebo vydania certifikátu alebo osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 72aa a 25 znejú:
72aa) § 3 ods.1 písm. a) bod 2 a príloha č. 1 časť B zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).“.
5.V § 102ak ods. 6 celom texte sa slová „31. augusta“ nahrádzajú slovami „29. augusta“.
6.Za § 102am sa vkladá § 102an, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102an
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. augusta 2021
(1)Údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike a diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve 41) vydaných v Slovenskej republike, ktoré ministerstvo zdravotníctva získa od Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 31. augusta 2021 spracúva na štatistické účely, kontrolné účely a výmenu informácií pri uznávaní odborných kvalifikácií medzi členskými štátmi. Na spracúvanie týchto údajov sa vzťahuje osobitný predpis.25)
(2)Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike a diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve 41) vydaných v Slovenskej republike poskytnúť 31. augusta 2021 národnému centru údaje o zdravotníckych pracovníkoch zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike, ktorých ďalšie vzdelávanie nie je ukončené do 30. augusta 2021.
(3)Údaje, ktoré ministerstvo zdravotníctva uverejňuje a aktualizuje na svojom webovom sídle podľa § 40 ods. 21, je povinné prvýkrát poskytnúť národnému centru najneskôr 31. augusta 2021.
(4) Národné centrum je povinné do 31. decembra 2021 zapracovať údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.72aa)
(5) Vzdelávacia ustanovizeň je povinná poskytovať do Národného registra zdravotníckych pracovníkov72aa) chýbajúce údaje a doklady účastníkov akreditovaného programu podľa § 40 ods. 13 písm. b) v rozsahu Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní podľa § 92a ods. 3 do 30. júna 2022.“.
6
Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z. , zákona č. 9/2021 Z. z. a zákona č. 82/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 46 ods. 1 písm. m) sa za slová „ambulantná starostlivosť“ vkladajú slová „a poskytuje údaje o schválených ordinačných hodinách a doplnkových ordinačných hodinách a údaje o každej zmene schválených ordinačných hodín a doplnkových ordinačných hodín do národného informačného systému na objednávanie pacientov53aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53aaa znie:
53aaa) § 12 ods. 3 písm. t) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.“.
2.V § 49j ods. 2 a ods. 3 sa slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2022“.
3.Za § 49l sa vkladá § 49m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. augusta 2021
Samosprávny kraj poskytne údaje o ordinačných hodinách a doplnkových ordinačných hodinách, ktoré boli schválené do 29. augusta 2021, do národného informačného systému na objednávanie pacientov podľa § 46 ods. 1 písm. m) najneskôr do 31. októbra 2021.“.
7
Čl. III
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z.,
zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z. a zákona
č.
81/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 15 ods.1 písm. ab) sa slová „písmena z)“ nahrádzajú slovami „písmen z) a ah)“.
2.V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ah), ktoré znie:
„ah) oznámiť národnému centru k 8. a 20. dňu príslušného kalendárneho mesiaca v elektronickej podobe údaje o vzniku verejného zdravotného poistenia poistenca a údaje o zániku verejného zdravotného poistenia poistenca v rozsahu dátum vzniku verejného zdravotného poistenia, dátum zániku verejného zdravotného poistenia, dôvod zániku verejného zdravotného poistenia, číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne, označenie platiteľa poistného, typ platiteľa poistného podľa osobitného predpisu,35aaka) číselný kód pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni, meno, priezvisko, rodné priezvisko a dátum narodenia poistenca, rodné číslo, ak ho poistenec pridelené, predchádzajúce rodné číslo, ak došlo k jeho zmene, pohlavie, identifikátor fyzickej osoby pridelený registrom fyzických osôb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aaka znie:
35aaka) § 2 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.V 16 odsek 6 znie:
(6) Zoznam podľa odseku 1 písm. f) je zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť úradu v elektronickej podobe za každý kalendárny mesiac k 8. a 20. dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Zoznamy podľa odseku 1 písm. g) k) je zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť
8
úradu v elektronickej podobe za každý kalendárny mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.
4. V § 20 ods. 1 písm. e) prvom bode sa za slová „označenie platiteľa poistného“ vkladá čiarka a slová „typ platiteľa poistného podľa osobitného predpisu,35aaka)“.
5. V § 76 ods. 5 sa písmeno a) sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10. národným centrom, ak ide o výmenu informácií prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného systému.“.
6. V § 76 odsek 9 znie:
„(9) Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie informácií osobami podľa odseku 1, ktorými zdravotná poisťovňa verejne informuje o
a)svojej činnosti, výsledkoch hospodárenia a plnení zákonných povinností, ktoré vzišli z činnosti alebo údajov zdravotnej poisťovne alebo
b)poistencovi, platiteľovi poistného a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ich výslovným súhlasom.35ca)“.
Čl. IV
Zákon 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z. a zákona č. 392/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 2 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Prijímateľ zdravotnej starostlivosti na účely tohto zákona je fyzická osoba zapísaná do registra fyzických osôb podľa osobitného predpisu1aa), ktorá uzatvorené zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu1ab).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1aa a 1ab znejú:
1aa) § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
1ab) § 2 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 3 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti,”.
3.V § 3 ods. 2 písm. t) sa odkaz „15b)“ nahrádza odkazom „1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15b sa vypúšťa.
4.V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y) zo zdravotnej poisťovne.15bc)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15bc znie:
9
15bc) § 15 ods. 1 písm. ah) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. .../ ... Z. z.“.
5.V § 5 ods. 15 sa za slová „podľa odseku 1 písm. b)“ vkladajú slová „pätnásteho bodu“.
6.V prílohe č. 1 časť B vrátane nadpisu znie:
„B. Národný register zdravotníckych pracovníkov
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a profesijné tituly, štátne občianstvo, identifikátor fyzickej osoby, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, údaj o nespôsobilosti alebo obmedzenej spôsobilosti na právne úkony, ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, povolanie, odbor a typ získanej odbornej spôsobilosti a osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve, označenie právneho predpisu, podľa ktorého bola odborná spôsobilosť získaná, označenie zdravotníckeho povolania, na výkon ktorého bola odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka získaná, dátum získanej odbornej spôsobilosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre dohľad, dátum jeho pridelenia, dátum ukončenia jeho platnosti, dátum pozastavenia jeho platnosti, dátum skončenia pozastavenia jeho platnosti, odborná spôsobilosť vyplývajúca z číselného kódu zdravotníckeho pracovníka, registračné číslo v príslušnej komore, dátum registrácie, dátum začatia dočasného pozastavenia registrácie, dátum skončenia dočasného pozastavenia registrácie, dátum zrušenia registrácie, dátum zániku registrácie, dôvod dočasného pozastavenia registrácie, dôvod zrušenia registrácie, spôsob výkonu zdravotníckeho povolania,
37a)
dátum jeho začatia a ukončenia, pracovný úväzok vrátane jeho členenia, zaradenie do evidenčného počtu, výkon zdravotníckeho povolania,
37b)
dátum jeho začatia, miesto jeho výkonu a skončenia, vykonávaná odborná, špecializovaná alebo certifikovaná pracovná činnosť, druh poskytovanej zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, funkcia, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, krajina vydania a sériové číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, dátum vydania a dátum skončenia platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, oprávnenia zdravotníckeho pracovníka vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou, dátum jeho začatia, dátum jeho skončenia, dátum začatia jeho pozastavenia, dátum skončenia jeho pozastavenia, oprávnenie zdravotníckeho pracovníka predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny podľa osobitného predpisu,
37c)
dátum jeho začiatku a skončenia, dátum začatia jeho pozastavenia a skončenia jeho pozastavenia, študijný odbor, špecializačný odbor alebo certifikovaná pracovná činnosť, v ktorých držiteľ licencie získal odbornú spôsobilosť a na základe licencie v nich vykonáva príslušné pracovné činnosti, druh a číslo vydanej licencie, označenie komory, ktorá licenciu vydala, dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, dátum začatia dočasného pozastavenia licencie, dátum skončenia dočasného pozastavenia licencie, dátum zrušenia licencie alebo zániku platnosti licencie, číslo rozhodnutia o zrušení licencie, číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie, dôvod dočasného pozastavenia licencie, dôvod zrušenia platnosti licencie, primárny kľúč záznamu zdravotníckeho pracovníka v registri, sídlo a označenie fakulty, sídlo, dátum začiatku platnosti, dátum ukončenia platnosti, identifikačné číslo a názov vzdelávacej ustanovizne, ktorá zaradila zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo do prípravy na výkon práce v
10
zdravotníctve, označenie špecializačného alebo certifikačného študijného programu, označenie prípravy na výkon práce v zdravotníctve do ktorého bol zdravotnícky pracovník zaradený, dátum zaradenia, údaj o rozsahu pracovného úväzku zdravotníckeho pracovníka v ďalšom vzdelávaní, údaje o žiadateľovi o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania v rozsahu názov a identifikačné číslo, ak je žiadateľom organizácia, vrátane údajov nového zamestnávateľa v prípade jeho zmeny počas ďalšieho vzdelávania, ak bol žiadateľom zamestnávateľ, alebo meno a priezvisko, ak je žiadateľom zdravotnícky pracovník, údaj o započítaní časti ukončeného štúdia s uvedením špecializačného odboru, z ktorého sa časť započítala, a dĺžky započítanej časti, údaj o dôvode a dĺžke prerušenia vzdelávania, údaj o zmene zaradenia špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na iný špecializačný odbor a dátum zmeny, údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu v tom istom špecializačnom odbore a dátum zmeny, údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu alebo certifikačnej príprave v tom istom špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti a dátum zmeny, údaj o zaradení zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podľa osobitného predpisu,37ca) spôsob a dátum ukončenia štúdia alebo prípravy, názov štátu a názov vzdelávacej ustanovizne, v ktorej zdravotnícky pracovník získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, číslo dokladu preukazujúceho získanie odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka na výkon zdravotníckeho povolania, celkové hodnotenie a dosiahnutý prospech záverečnej, maturitnej alebo špecializačnej skúšky a názov skúšaného predmetu, dátum vydania, typ, identifikátor a dátum vloženia kópie dokladu v elektronickej podobe o získaní odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.
b) Účel spracúvania osobných údajov
Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej, kontrolnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni; poskytovanie informácií na Národnom portáli zdravia, vydanie a používanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, tvorba a vyhodnocovanie štatistických výstupov, evidencia zdravotníckych pracovníkov zaradených do ďalšieho vzdelávania,37cb) evidencia vydaných diplomov o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore,37cc) evidencia vydaných certifikátov v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti,37cd) evidencia vydaných osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve,37ce) výmena informácií pri uznávaní odborných kvalifikácií medzi členskými štátmi.
c) Okruh dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktoré získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a vykonávajú alebo vykonávali zdravotnícke povolanie.
d) Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)
Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná aktualizácia v súčinnosti s tretími stranami ako nástroja riadiacej a kontrolnej činnosti.
e) Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)
Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a profesijné tituly, štátne občianstvo, identifikátor fyzickej osoby, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, údaj o nespôsobilosti alebo obmedzenej spôsobilosti na právne úkony, ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola
11
obmedzená, povolanie, odbor a typ získanej odbornej spôsobilosti a osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve, označenie právneho predpisu, podľa ktorého bola odborná spôsobilosť získaná, označenie zdravotníckeho povolania, na výkon ktorého bola odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka získaná, dátum získanej odbornej spôsobilosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre dohľad, dátum jeho pridelenia, dátum ukončenia jeho platnosti, dátum pozastavenia jeho platnosti, dátum skončenia pozastavenia jeho platnosti, odborná spôsobilosť vyplývajúca z číselného kódu zdravotníckeho pracovníka, registračné číslo v príslušnej komore, dátum registrácie, dátum začatia dočasného pozastavenia registrácie, dátum skončenia dočasného pozastavenia registrácie, dátum zrušenia registrácie, dátum zániku registrácie, dôvod dočasného pozastavenia registrácie, dôvod zrušenia registrácie, spôsob výkonu zdravotníckeho povolania,
37a)
dátum jeho začatia a ukončenia, pracovný úväzok vrátane jeho členenia, zaradenie do evidenčného počtu, výkon zdravotníckeho povolania,
37b)
dátum jeho začatia, miesto jeho výkonu a skončenia, vykonávaná odborná, špecializovaná alebo certifikovaná pracovná činnosť, druh poskytovanej zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, funkcia, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, krajina vydania a sériové číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, dátum vydania a dátum skončenia platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, oprávnenia zdravotníckeho pracovníka vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou, dátum jeho začatia, dátum jeho skončenia, dátum začatia jeho pozastavenia, dátum skončenia jeho pozastavenia, oprávnenie zdravotníckeho pracovníka predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny podľa osobitného predpisu,
37c)
dátum jeho začiatku a skončenia, dátum začatia jeho pozastavenia a skončenia jeho pozastavenia, študijný odbor, špecializačný odbor alebo certifikovaná pracovná činnosť, v ktorých držiteľ licencie získal odbornú spôsobilosť a na základe licencie v nich vykonáva príslušné pracovné činnosti, druh a číslo vydanej licencie, označenie komory, ktorá licenciu vydala, dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, dátum začatia dočasného pozastavenia licencie, dátum skončenia dočasného pozastavenia licencie, dátum zrušenia licencie alebo zániku platnosti licencie, číslo rozhodnutia o zrušení licencie, číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie, dôvod dočasného pozastavenia licencie, dôvod zrušenia platnosti licencie, primárny kľúč záznamu zdravotníckeho pracovníka v registri, sídlo a označenie fakulty, sídlo, dátum začiatku platnosti, dátum ukončenia platnosti, identifikačné číslo a názov vzdelávacej ustanovizne, ktorá zaradila zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo do prípravy na výkon práce v zdravotníctve, označenie špecializačného alebo certifikačného študijného programu, označenie prípravy na výkon práce v zdravotníctve do ktorého bol zdravotnícky pracovník zaradený, dátum zaradenia, údaj o rozsahu pracovného úväzku zdravotníckeho pracovníka v ďalšom vzdelávaní, údaje o žiadateľovi o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania v rozsahu názov a identifikačné číslo, ak je žiadateľom organizácia, vrátane údajov nového zamestnávateľa v prípade jeho zmeny počas ďalšieho vzdelávania, ak bol žiadateľom zamestnávateľ, alebo meno a priezvisko, ak je žiadateľom zdravotnícky pracovník, údaj o započítaní časti ukončeného štúdia s uvedením špecializačného odboru, z ktorého sa časť započítala, a dĺžky započítanej časti, údaj o dôvode a dĺžke prerušenia vzdelávania, údaj o zmene zaradenia špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na iný špecializačný odbor a dátum zmeny, údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu v tom istom špecializačnom odbore a dátum zmeny, údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu alebo certifikačnej príprave v tom istom špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti a dátum zmeny, údaj o zaradení zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podľa osobitného predpisu,37ca) spôsob a dátum ukončenia štúdia alebo prípravy, názov štátu a názov vzdelávacej
12
ustanovizne, v ktorej zdravotnícky pracovník získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, číslo dokladu preukazujúceho získanie odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka na výkon zdravotníckeho povolania, celkové hodnotenie a dosiahnutý prospech záverečnej, maturitnej alebo špecializačnej skúšky a názov skúšaného predmetu, dátum vydania, typ, identifikátor a dátum vloženia kópie dokladu v elektronickej podobe o získaní odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.
f) Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v písmene e)
Ministerstvo zdravotníctva, stavovské organizácie v zdravotníctve, úrad pre dohľad, zdravotné poisťovne, ministerstvo financií, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, vyššie územné celky.
g) Zoznam osobných údajov, ktoré možno prostredníctvom informačného systému poskytnúť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Primárny kľúč záznamu zdravotníckeho pracovníka v registri, meno a priezvisko, číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre dohľad, dátum jeho pridelenia, dátum ukončenia jeho platnosti, dátum pozastavenia jeho platnosti, dátum skončenia pozastavenia jeho platnosti a odborná spôsobilosť vyplývajúca z číselného kódu zdravotníckeho pracovníka.
h) Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť vzdelávacej ustanovizni, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, profesijný titul, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, rodné číslo, zdravotnícke povolanie, odbor a typ získanej odbornej spôsobilosti a osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve, označenie právneho predpisu, podľa ktorého bola odborná spôsobilosť získaná, dátum získanej odbornej spôsobilosti, registračné číslo v príslušnej komore, dátum registrácie, dátum začatia dočasného pozastavenia registrácie, dátum skončenia dočasného pozastavenia registrácie, dátum zrušenia registrácie, dátum zániku registrácie, sídlo a označenie fakulty, identifikačné číslo a názov vzdelávacej ustanovizne, ktorá zaradila zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo do prípravy na výkon práce v zdravotníctve, označenie špecializačného alebo certifikačného študijného programu, označenie prípravy na výkon práce v zdravotníctve do ktorého bol zdravotnícky pracovník zaradený, dátum zaradenia, údaj o rozsahu pracovného úväzku zdravotníckeho pracovníka v ďalšom vzdelávaní, údaje o žiadateľovi o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania v rozsahu názov a identifikačné číslo, ak je žiadateľom organizácia, vrátane údajov nového zamestnávateľa v prípade jeho zmeny počas ďalšieho vzdelávania, ak bol žiadateľom zamestnávateľ, alebo meno a priezvisko, ak je žiadateľom zdravotnícky pracovník, údaj o započítaní časti ukončeného štúdia s uvedením špecializačného odboru, z ktorého sa časť započítala, a dĺžky započítanej časti, údaj o dôvode a dĺžke prerušenia vzdelávania, údaj o zmene zaradenia špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na iný špecializačný odbor a dátum zmeny, údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu v tom istom špecializačnom odbore a dátum zmeny, údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu alebo certifikačnej príprave v tom istom špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti a dátum zmeny, údaj o zaradení zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podľa osobitného predpisu,37ca) spôsob a dátum ukončenia štúdia alebo prípravy, názov štátu a názov vzdelávacej ustanovizne, v ktorej zdravotnícky pracovník získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, číslo dokladu preukazujúceho získanie odbornej spôsobilosti
13
zdravotníckeho pracovníka na výkon zdravotníckeho povolania, celkové hodnotenie a dosiahnutý prospech záverečnej, maturitnej alebo špecializačnej skúšky a názov skúšaného predmetu, dátum vydania, typ, identifikátor a dátum vloženia kópie dokladu v elektronickej podobe o získaní odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37ca) až 37ce) znejú:
37ca) § 39b ods. 1 zák. č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
37cb) § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
37cc) § 33 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
37cd) § 33 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
37ce) § 33 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.Príloha č. 1 sa dopĺňa časťou D, ktorá vrátane nadpisu znie:
„D. Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho poistenec pridelené, dátum, miesto, okres a štát narodenia, existenčný stav, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, dátum, štát a miesto úmrtia, pohlavie, rodinný stav, štátna príslušnosť, štát a miesto trvalého pobytu, začiatok pobytu v zahraničí, údaj o skončení trvalého pobytu, štát a miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, adresa posledného známeho pobytu, údaj o nespôsobilosti alebo obmedzenej spôsobilosti na právne úkony (ak ide o osobu, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená), údaje o vzťahoch k iným osobám, a to meno, priezvisko, rodné priezvisko a rodné číslo otca, meno, priezvisko, rodné priezvisko a rodné číslo matky a meno, priezvisko, rodné priezvisko a rodné číslo dieťaťa, osobné identifikačné číslo poistenca iného štátu s bydliskom v Slovenskej republike, predchádzajúce rodné číslo poistenca, ak došlo k jeho zmene, identifikátor fyzickej osoby, počítačové číslo občana, identifikačné číslo poistenca pridelené úradom pre dohľad, dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, dôvod zániku verejného zdravotného poistenia, identifikačné údaje zdravotnej poisťovne, identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni, číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne a číselný kód pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, dátum uzatvorenia dohody a dátum zániku dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, kód zdravotníckeho pracovníka, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, typ zdravotného poistenia, zmena údajov, primárny kľúč záznamu poistenca v registri.
b) Účel spracúvania osobných údajov
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výkon posudkového lekárstva, výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,27c) výkon pitvy, prehliadka mŕtveho tela,27d) zabezpečenie údajov pre potreby vedenia a poskytovania údajov v elektronickej zdravotnej knižke a zdravotníckej štatistiky, na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, na zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c) Okruh dotknutých osôb
Poistenci verejného zdravotného poistenia,37d) poistenci iného štátu s bydliskom v Slovenskej republike, iné fyzické osoby, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, príbuzní poistenca v priamom rade.
14
d) Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výkon posudkového lekárstva, výkon revízneho lekárstva, výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,27c) výkonu pitvy, prehliadky mŕtveho tela27d), prijímacieho konania, prieskumného konania a lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,
27)
prijímacieho konania, prieskumného konania a lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,27a) prijímacieho konania, prieskumného konania a lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,
27b)
vypracovania znaleckého posudku na účely konania pred súdom, úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe verejného zdravotného poistenia a poskytovanie osobných údajov cez Národný portál zdravia prijímateľom zdravotnej starostlivosti, ktorých sa osobné údaje týkajú.
e) Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho poistenec pridelené, dátum, miesto, okres a štát narodenia, existenčný stav, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, dátum, štát a miesto úmrtia, pohlavie, rodinný stav, štátna príslušnosť, štát a miesto trvalého pobytu, začiatok pobytu v zahraničí, údaj o skončení trvalého pobytu, štát a miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, adresa posledného známeho pobytu, údaj o nespôsobilosti alebo obmedzenej spôsobilosti na právne úkony (ak ide o osobu, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená), a to meno, priezvisko, rodné priezvisko a rodné číslo otca, meno, priezvisko, rodné priezvisko a rodné číslo matky a meno, priezvisko, rodné priezvisko a rodné číslo dieťaťa, osobné identifikačné číslo poistenca iného štátu s bydliskom v Slovenskej republike, predchádzajúce rodné číslo poistenca, ak došlo k jeho zmene, identifikátor fyzickej osoby, počítačové číslo občana, identifikačné číslo poistenca pridelené úradom pre dohľad, dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, dôvod zániku verejného zdravotného poistenia, identifikačné údaje zdravotnej poisťovne, identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni, číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne a číselný kód pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, dátum uzatvorenia dohody a dátum zániku dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, kód zdravotníckeho pracovníka, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, typ zdravotného poistenia, zmena údajov, primárny kľúč záznamu poistenca v registri.
f) Tretie strany podľa § 5 ods. 6, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, úrad pre dohľad, organizátor prehliadok mŕtvych tiel a zdravotné poisťovne.“.
Čl. V
Zákon č. 92/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z. a zákona č. 158/2020 Z. z. sa mení takto:
1.V čl. I sa vypúšťa štvrtý bod.
15
2.V čl. II sa vypúšťajú slová „okrem § 92a v čl. I štvrtom bode, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2021“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. augusta 2021, okrem čl. I § 40 ods. 13 písm. m) a n) v prvom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.