VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-6217/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
498
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ............. 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2021