Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Nezaradení poslanci Milan Mazurek, Miroslav Suja a Ondrej Ďurica predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženej novely zákona je zavedenie hmotnej zodpovednosti pre fyzické osoby alebo kolektívne orgány, ktoré pri výkone verejnej moci spôsobia škodu rôzneho rozsahu ich nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom.
Aktuálne platný právny poriadok SR nepozná zodpovednosť fyzických osôb alebo kolektívnych orgánov, ktoré vykonávajú verejnú moc, za škody spôsobené ich nezákonnými rozhodnutiami alebo nesprávnym úradným postupom. Škody, spôsobené nezákonným rozhodnutím zodpovednej osoby alebo kolektívneho orgánu tak musia znášať daňoví poplatníci.
V Slovenskej republike je niekoľko mesiacov nepretržite zavedený núdzový stav, ktorý umožňuje orgánom štátnej a verejnej správy vydávať právne akty obmedzujúce základné ľudské práva a slobody, medzi ktoré patrí aj právo podnikať. Nevylúčiteľným faktom je, že Generálna prokuratúra v priebehu roka 2020 dvakrát upozornila Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vedený Jánom Mikasom, na nezákonnosť ním vydaných vyhlášok, ktoré obmedzili a do dnešných dní stále obmedzujú ľudské práva miliónov obyvateľov Slovenskej republiky.
O nezákonnosti vyhlášok svedčí aj stanovisko, ktoré vydala Generálna prokuratúra pod vedením Jaromíra Čižnára, ako aj jeho nástupcom Marošom Žilinkom. Národná rada Slovenskej republiky tak bola pod tlakom týchto rozhodnutí viackrát nútená, v niektorých prípadoch aj retroaktívne meniť zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého boli tieto vyhlášky nezákonne vydávané.
Taktiež Európsky súd pre ľudské práva aktuálne eviduje niekoľko žalôb, vedených voči Slovenskej republike, pre diskriminačné, a teda nezákonné opatrenia, zásadne poškodzujúce určité podnikateľské sektory. V prípade rozhodnutia medzinárodných justičných inštancií v prospech strany žalobcov, bude Slovenská republika nútená uhradiť vysoké reparácie subjektom a fyzickým osobám, poškodeným opatreniami vydanými jej orgánmi.
Pre predkladateľov návrhu z hnutia REPUBLIKA je neprijateľné, aby za škody spôsobené nezákonnými rozhodnutiami orgánu verejnej správy zodpovedali občania Slovenskej republiky, ktorí takýmito rozhodnutiami najviac poškodení. Za škody, spôsobené rozhodnutiami vydanými v mene Slovenskej republiky, musí byť zodpovedná osoba alebo členovia kolektívneho orgánu, ktorí ich vydali alebo ktorí vydanie takéhoto nezákonného aktu umožnili. Z dôvodu snahy o jednoznačnosť a nemennosť týchto ustanovení navrhujeme zodpovednosť za škodu spôsobenú
rozhodnutiami osôb, konajúcich v mene Slovenskej republiky, zakotviť priamo do Ústavy Slovenskej republiky.
Ďalšie podrobnosti o spôsobe ručenia verejných funkcionárov za nimi spôsobenú škodu a o postupe vymáhania škody zo strany poškodených ustanoví osobitný zákon, napr. zákon č. 514/2003 o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
II.Osobitná časť
Článok I
K bodu 1
Stanovuje sa povinnosť nahradiť škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom alebo nezákonným rozhodnutím fyzickým osobám, ktoré vykonávajú verejnú moc vo verejnej správe individuálne alebo v rámci kolektívneho orgánu.
Článok II
Navrhuje sa účinnosť zákona pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.