NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. (úplné znenie Ústavy SR), ústavného zákona 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z., ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ústavného zákona č. 306/2014 Z. z., ústavného zákona č. 427/2015 Z. z., ústavného zákona č. 44/2017 Z. z., ústavného zákona č. 71/2017 Z. z., ústavného zákona č. 137/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu SR č. 40/2019 Z. z., ústavného zákona č. 99/2019 Z. z. a ústavného zákona č. 422/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V šiestej hlave sa za druhý oddiel vkladá tretí oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Tretí oddiel
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU PRI VÝKONE VEREJNEJ MOCI VO VEREJNEJ SPRÁVE
Čl. 123a
(1) Fyzická osoba vykonávajúca verejnú moc vo verejnej správe zodpovedá za škodu spôsobenú jej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom a je povinná nahradiť škodu každému, koho práva boli porušené v dôsledku takého nezákonného výkonu verejnej moci vo verejnej správe.
(2) Ak nezákonné rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup vykonal kolektívny orgán, zodpovedajú za škodu tie osoby, ktoré ako jeho členovia vyjadrili s týmto úkonom súhlas alebo sa na tomto úkone podieľali.
(3) Podrobnosti ustanoví zákon.“.
Čl. II.
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 15. dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.