1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) je zabezpečenie opatrení na zabezpečenie plynulého prechodu na povinné predprimárne vzdelávanie prostredníctvom dočasnej možnosti poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania aj v „nesieťových“ zariadeniach do roku 2024, ako aj úpravou niektorých ustanovení súvisiacich s predprimárnym vzdelávaním.
Vytvára sa najmä register týchto zariadení a upravuje sa ich financovanie poskytovaním príspevku na výchovu a vzdelávanie. Zároveň sa upravuje posudzovanie plnenia obsahu vzdelávania v rámci individuálneho vzdelávania detí na základe žiadosti zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadení.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nepredpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
2
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Richard Vašečka, Mária Šofranko a Radovan Sloboda poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: Ukončenie:
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Potreba zabezpečenia kapacít pre povinné predprimárne vzdelávanie.
3. Ciele a výsledný stav
Dočasné umožnenie „nesieťovým“ zariadeniam, aby počas prechodného obdobia mohli poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie a zabezpečenie jeho financovania.
4. Dotknuté subjekty
Deti, zákonní zástupcovia, zariadenia predprimárneho vzdelávania, materské školy
5. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t. j. neprijatie návrhu predpisu, čo by znamenalo, že vzdelávanie detí v „nesieťových zariadeniach“ by nebolo možné považovať za plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, čo by znamenalo nápor na kapacity „sieťových“ materských škôl.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? 💧 Áno Nie
Vyhláška o materskej škole.
7. Transpozícia práva EÚ
nie
8. Preskúmanie účelnosti**
bezpredmetné
3
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Richard Vašečka, Mária Šofranko a Radovan Sloboda, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.
Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie
c)nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Predmet návrhu zákona nie je v práve Európskej únie upravený, preto sa body 4 a 5 nevypĺňajú.
5
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 až 5
Navrhuje sa rozšírenie možnosti plnenia povinného predprimárneho vzdelávania osobitným spôsobom vzhľadom na individuálne potreby detí.
Ide aj o spresnenie v nadväznosti na súčasnú možnosť absolvovať predprimárne vzdelávanie v zahraničí osobitným spôsobom.
K bodu 6
V nadväznosti na zmeny v § 23 zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) ktorý sa vzťahovať aj na povinné predprimárne vzdelávanie sa upravuje väzba na rozhodovanie o povolení a ďalšie povinnosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a materskej školy nasledujúce po povolení osobitného spôsobu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
K bodu 7
Navrhovanou úpravou sa v rámci posilnenia princípu inklúzie dopĺňa možnosť, aby popri asistentovi učiteľa mohli pôsobiť v materskej školy odborní zamestnanci z hľadiska zhodnocovania potrieb dieťaťa a s ohľadom na jeho najlepšie možné vzdelávanie v škole a zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri rozhodovaní riaditeľa s prihliadnutím a na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu a odborných zamestnancov.
K bodu 8
V nadväznosti na úpravu ustanovení o materskej škole, a tiež v nadväznosti na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania sa splnomocňovacie ustanovenie prispôsobuje novej právnej úprave.
K bodom 9 a 10
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na poskytovanie predprimárneho vzdelávania tzv. „nesieťovými“ zariadeniami predprimárneho vzdelávania, ktoré bude registrovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) pričom povinné predprimárne vzdelávanie absolvované v týchto zariadeniach bude považované v dočasnom období za rovnocenné predprimárnemu vzdelávaniu absolvovanému v materskej škole zaradenej do siete.
K bodu 11
Navrhovanou úpravou sa vypúšťa individuálny program zo žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia o povolenie individuálneho vzdelávania. Úprava reflektuje na aplikačnú prax. Po podaní žiadosti do vydania rozhodnutia je vytvorený dostatočný časový priestor na vytvorenie individuálneho programu vzdelávania vypracovaného v spolupráci s kmeňovou materskou školou, ktorý tvorí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa.
6
K bodu 12
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na poskytovanie predprimárneho vzdelávania tzv. „nesieťovými“ zariadeniami predprimárneho vzdelávania, ktoré bude registrovať ministerstvo školstva na prechodné obdobie.
K bodu 13
Návrh súvisí s úpravou v odseku 5. Namiesto overovania osobnostného rozvoja sa navrhuje posúdenie plnenia individuálneho vzdelávacieho programu učiteľmi kmeňovej materskej školy priamo v materskej škole v priebehu marca príslušného roka. Cieľom okrem iného je odstrániť zbytočný stres detí, ktorý by mohlo vyvolať formálne overovanie ich osobnostného rozvoja.
K bodom 14 a 15
Navrhnutá právna úprava súvisí s potrebou zjednodušiť proces individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona.
Navrhuje sa, aby riaditeľ školy mohol zrušiť individuálne vzdelávanie dieťaťa na návrh povereného školského inšpektora. Úprava sa navrhuje s cieľom zabezpečiť kvalitu individuálneho vzdelávania tým, že školský inšpektor vie posúdiť, či individuálne vzdelávanie napĺňa svoj účel, a navrhovanou úpravou možnosť podať návrh na zrušenie individuálneho vzdelávania, ak sa účel nenapĺňa alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje individuálne vzdelávanie žiaka, nedostatočne napĺňa jeho účel.
Navrhuje sa, aby fyzická osoba, ktorá uskutočňuje individuálne vzdelávanie, mala možnosť rozhodovať o sebe, či chce zotrvať ako „garant“ individuálneho vzdelávania a zároveň aby mala dostatočný prehľad o kvalite individuálneho vzdelávania. Úprava sa navrhuje s cieľom zabezpečiť kvalitu individuálneho vzdelávania tým, že fyzická osoba, ktorá uskutočňuje individuálne vzdelávanie dieťaťa a vie posúdiť, či individuálne vzdelávanie napĺňa svoj účel, možnosť podať návrh na jeho zrušenie ak sa účel nenapĺňa.
K bodom 16 až 20
Vzhľadom na spresnenie ustanovení súvisiacich s povinným predprimárnym vzdelávaním a ustanoveniami o materskej škole sa spresňujú náležitosti žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Zároveň sa navrhuje doplnenie vyučovacieho jazyka, v ktorom byť predprimárne vzdelávanie poskytované, do žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, aby malo dieťa zabezpečenú možnosť získať predprimárne vzdelanie v materinskom jazyku.
Navrhuje sa doplnenie súhlasu zákonného zástupcu pred nástupom dieťaťa na liečbu a pobyt vzhľadom na to, že súčasťou rodičovských práv je podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj starostlivosť o výchovu, zdravie a všestranný vývin maloletého dieťaťa. Rovnaká úprava sa navrhuje aj pre zástupcu zariadenia, ktorý v určitých prípadoch vykonáva práva a povinnosti zákonného zástupcu.
K bodu 21
7
Rozširuje sa kompetencia okresného úradu v sídle kraja určiť pre dieťa, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, ktoré nebude môcť byť prijaté do materskej školy vybranej zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia z kapacitných dôvodov, materskú školu na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.
K bodu 22
S cieľom zabezpečenia rozšírenia kapacít pre povinné predprimárne vzdelávanie sa dočasne umožňuje, aby ho poskytovali aj zariadenia predprimárneho vzdelávania, ktoré v súčasnosti nie zaradené v sieti škôl a školských zariadení. Na to, aby zariadenie mohlo poskytovať predprimárne vzdelávanie sa bude vyžadovať zápis do osobitného registra vedeného ministerstvom školstva po splnení zákonom vymedzených podmienok (súhlas regionálneho úradu verejného zdravotníctva, program predprimárneho vzdelávania a kvalifikácia príslušných zamestnancov).
Rozsah povinného predprimárneho vzdelávania poskytovaného zariadením predprimárneho vzdelávania sa navrhuje rovnako, ako je upravené pre materské školy, t.j. najmenej 4 hodiny denne.
Návrhom sa vymedzujú časti dokumentácie, ktorú ma zariadenie viesť, rozsah údajov, ktoré je oprávnené spracúvať (ide o identické údaje, ako v § 11 ods. 6 školského zákona)
Na účely nedbania o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania bude bezpredmetné, či ide o dieťa v „sieťovej“ materskej škole alebo v zariadení predprimárneho vzdelávania. Ustanovenie § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. sa totiž vzťahujú na povinné predprimárne vzdelávanie vo všeobecnosti.
K čl. II
K bodu 1
Navrhovaná úprava sa dopĺňa z dôvodu, že povinné predprimárne vzdelávanie nie je možné prerušiť. Prerušenie dochádzky do materskej školy prichádza do úvahy iba v prípade predprimáreho vzdelávania mladších detí, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.
K bodu 2
Vzhľadom na sankčné nástroje pri zanedbávaní riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania sa navrhuje aj povinnosť obcí viesť evidenciu aj za deti vo veku plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
K bodu 3
Navrhovaná úprava nadväzuje na § 59a školského zákona. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu (ide o deti umiestnené buď v „kamenných“ centrách pre deti a rodiny (bývalé detské domovy), alebo v ich „organizačných zložkách“, teda v profesionálnych rodinách).
Ak sa dieťa počas plnenia povinného predprimárneho vzdelávania presťahuje a bude mať nové
8
trvalé bydlisko, nová materská škola, do ktorej „patrí“ podľa trvalého pobytu, sa stane jeho spádovou materskou školou do tejto materskej školy musí byť toto dieťa prijaté, ak to dovolia jej aktuálne kapacitné možnosti.
Ak do materskej školy na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ rozhodnutím prijme dieťa s trvalým pobytom v inej obci, než je tá, v ktorej trvalý pobyt, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy, do ktorej dané dieťa „patrí“ podľa miesta trvalého pobytu.
Vzhľadom na to, že nie je v každej obci zriadená materská škola, resp. kapacity niektorých materských škôl nepostačia pokryť požiadavky všetkých zákonných zástupcov/zástupcov zariadenia o prijatie detí na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania je potrebné doplniť kompetenciu obce určovať všeobecne záväzným nariadením spádovú materskú školu.
Cieľom je, aby každé dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, malo vytvorené inštitucionálne podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania s prihliadnutím aj na čo najlepšiu dostupnosť konkrétnej materskej školy pre deti z jednotlivých obcí, resp. ulíc, v prípade obcí s väčším počtom materských škôl zriadených danou obcou.
K čl. III
K bodom 1 a 2
Návrhom sa spresňujú ustanovenia o príspevku na dopravu v § 4aa tak, aby bolo jednoznačné, že sa vzťahujú aj na materskú školu zriadenú okresným úradom v sídle kraja, t. j. „štátnu materskú školu“ a na cirkevnú materskú školu.
K bodu 3
Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu.
K bodu 4
Na prechodné obdobie sa:
-vytvára možnosť poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie aj v zadaptovaných priestoroch napr. základných škôl,
-rozširuje sa spektrum poskytovateľov povinného predprimárneho vzdelávania.
V rámci novelizačného bodu I sa doplnením nového § 161l umožňuje poskytovať v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2024 povinné predprimárne vzdelávanie aj „nesieťovým“ zariadeniam, ktoré budú za splnenia vymedzených podmienok zapísané do registra vedeného ministerstvom školstva. Cieľ tohto otvorenia možností je rozšírenie kapacít na poskytovanie povinného predprimárneho vzdelávania.
Financovanie zariadení predprimárneho vzdelávania bude limitované len na „príspevok na výchovu a vzdelávanie“, aj to len vo vzťahu k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu. Potreba osobitnej úpravy v rámci prechodného ustanovenia (t. j. nie v rámci § 6b zákona č. 597/2003 Z. z.) súvisí so skutočnosťou, že pôjde o zariadenie, ktoré nebude „materskou školou“.
9
Preto nie je možná aplikácia ustanovení § 6b zákona č. 597/2003 Z. z., a to nielen vo vzťahu k odlišnej terminológii, ale aj vo vzťahu k tomu, že
-príspevok bude poskytovať priamo ministerstvo školstva,
-údaje o počte detí nebudú nahlasované podľa § 7 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z., t.j. do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov,
-okruh účelov použitia finančných prostriedkov sa líši (napr. toto zariadenie nemá pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z.).
Zároveň tu zapracované aj potrebné súvzťažné zmeny, ktoré nadväzujú na tento príspevok, keďže ide tak isto o príspevok na výchovu a vzdelávanie ako v § 6b zákona č. 597/2003 Z. z., len vo vzťahu k iným zriaďovateľom. Teda rovnako sú aplikovateľné ustanovenia o
-rozpočtovaní finančných prostriedkov [§ 3 zákona č. 597/2003 Z. z.)],
-zverejňovaní postupu rozpisu (§ 7 ods. 6 zákona č. 597/2003 Z. z.),
-podiele objemu finančných prostriedkov na bežné výdavky 7 ods. 7 zákona č. 597/2003 Z. z.),
-kontrole správnosti metód a postupov pri financovaní 8 ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z.) a
-pokutách (§ 8b ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z.).
Určuje sa postup pri financovaní na rok 2021, keďže možnosť pôsobenia zariadení predprimárneho vzdelávania sa zavádza od 1. 9. 2021, t. j. je potrebné zabezpečiť ich financovanie na mesiace september až december 2021.
Keďže k 30. 9. 2021 majú byť k dispozícii počty detí, ktoré v týchto zariadeniach plnia predprimárne vzdelávanie, možno vychádzať z počtov k 15. 9. 2021, t. j. ako pri štandardnom zbere údajov.
K čl. IV
Vzhľadom na potrebu zabezpečiť existenciu registra a zaregistrovanie zariadení predprimárneho vzdelávania tak, aby boli zaregistrované k 1. 9. 2021 sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia.