1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Hlavným cieľom návrhu zákona je upraviť jednu z podmienok nároku na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, a to, že v čase zverenia do náhradnej starostlivosti na základe neodkladného opatrenia alebo zverenia do predosvojiteľskej starostlivosti by dieťa malo byť mladšie ako šesť mesiacov, čo sa v aplikačnej praxi vzhľadom na dobu trvania súdnych konaní javí ako nesplniteľná podmienka. Ak táto podmienka nie je splnená, oprávnená osoba nárok na príspevok nemá. Z toho dôvodu je pre mnoho oprávnených osôb objektívne nemožné podmienku splniť, a preto pri zverení do predosvojiteľskej starostlivosti strácajú nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti a pri zverení na základe neodkladného opatrenia si ho môžu uplatniť po rozhodnutí súdu vo veci samej, čo považujú navrhovatelia za nespravodlivé. Slovenská republika deklaruje a preferuje osobnú starostlivosť o dieťa pred ústavnou starostlivosťou, preto je dôležité, aby i žiadatelia o náhradnú starostlivosť mali reálne umožnený prístup k príspevku, ktorý zlepšuje materiálne zabezpečenie dieťaťa pri prijatí dieťaťa do rodiny.
Z toho dôvodu sa návrhom zákona upravuje daná podmienka, a to tak, aby dieťa bolo mladšie ako šesť mesiacov v čase podania návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. d) až f) zákona č. 627/2005 Z. z.
Zároveň sa zvyšuje suma jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti. Jeho výška bude zodpovedať výške príspevku pri narodení dieťaťa narodeného z prvého pôrodu tretieho pôrodu a ktoré sa dožilo 28 dní podľa zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (829,86 eur).
Cieľom navrhovateľov je zrovnoprávniť výšku príspevkov, keďže pri oboch príspevkoch je ich účelom podporiť zabezpečenie základného vybavenia dieťaťa, ktoré príde do rodiny a odstrániť prekážku, ktorá bráni nároku na príspevok v podobe dlhotrvajúcich súdnych konaní o zverenie do náhradnej starostlivosti, v dôsledku čoho uplynie šesť mesačná lehota od narodenia dieťaťa a na ktoré nemajú dieťa ani náhradný rodičia vplyv.
Predkladaný návrh zákona negatívny dopad na rozpočet verejnej správy, avšak vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
2
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Nesplniteľnosť podmienky, aby dieťa malo menej ako šesť mesiacov v čase zverenia do náhradnej starostlivosti na základne neodkladného opatrenia alebo zverenia do predosvojiteľskej starostlivosti. Ďalším problémom, ktorý novela zákona rieši, je nejednotná výška príspevku pri narodení dieťaťa a jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti.
3.Ciele a výsledný stav
Hlavným cieľom návrhu zákona je upraviť jednu z podmienok nároku na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, a to, že v čase zverenia do náhradnej starostlivosti na základe neodkladného opatrenia alebo zverenia do predosvojiteľskej starostlivosti by dieťa malo byť mladšie ako šesť mesiacov, čo sa v aplikačnej praxi vzhľadom na dobu trvania súdnych konaní javí ako nesplniteľná podmienka. Z toho dôvodu sa návrhom zákona upravuje daná podmienka, a to tak, aby dieťa bolo mladšie ako šesť mesiacov v čase podania návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti.
Zároveň sa zvyšuje suma jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti. Jeho výška bude priamo naviazaná na výšku príspevku pri narodení dieťaťa.
4.Dotknuté subjekty
Rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti
5.Alternatívne riešenia
3
Alternatívne riešenia neboli zvažované.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Návrh zakladá finančný vplyv na rozpočet MPSVaR SR, nakoľko sa týka výšky jednorazového príspevku pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti, ktorý sa navrhuje zvýšiť na úroveň príspevku pri narodení dieťaťa.
Vplyv na rok 2021 predstavuje cca 86 300 eur a dotkne sa cca 75 detí priemerne mesačne, na
4
rok 2022 vplyv predstavuje cca 276 000 eur a na rok 2023 predstavuje vplyv cca 293 300 eur.
Vplyv upravenej podmienky, aby malo dieťa menej ako šesť mesiacov v čase podania návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti, nie je možné jednoznačne odhadnúť. Predpokladáme však, že pôjde o veľmi nízke počty detí.
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
UPSVaR
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve (uviesť názov zmluvy a číslo článku)
-čl. 48, 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b)v sekundárnom práve (uviesť druh, inštitúciu, číslo, názov a dátum vydania právneho aktu vzťahujúceho sa na upravovanú problematiku)
-Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/ zv. 5) v platnom znení,
-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa ustanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení,
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie (uviesť číslo a označenie relevantného rozhodnutia a stručne jeho výrok alebo relevantné právne vety)
-bezpredmetné
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota účinnosti jeho ustanovení,
5
-bezpredmetné
b)uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy,
-bezpredmetné
c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav.
-bezpredmetné
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti patrí dieťaťu, ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti za predpokladu splnenia zákonných podmienok. Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dieťa nárok na príspevok, ak ide o náhradnú starostlivosť podľa § 1 ods. 2 písm. a) c) zákona, do ktorej bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu, náhradný rodič sa o dieťa začal osobne starať a ku dňu zverenia do náhradnej starostlivosti je dieťa v ústavnej starostlivosti alebo v ochrannej výchove.
Zákonom č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 383/2013 Z. z.“) sa priznal nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti aj dieťaťu, ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. d) f) zákona a pri zverení do náhradnej starostlivosti je mladšie ako šesť mesiacov, náhradný rodič sa začal o neho osobne starať a na ktoré nebol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa 3 ods. 3 zákona). Ide o zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti alebo zverenie na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia o zverení do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, pestúnskej starostlivosti alebo do predosvojiteľskej starostlivosti.
6
Do prijatia vyššie uvedeného zákona č. 383/2013 Z. z. bolo možné poskytnúť príspevok pri narodení dieťaťa, ak nebol poskytnutý inej oprávnenej osobe, aj osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu (zrušený zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov). Podľa zákona č. 383/2013 Z. z. zostali oprávnenou osobou len rodičia dieťaťa.
V dôvodovej správe k zákonu č. 383/2013 Z. z. sa uvádza, že jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti sa navrhuje poskytnúť aj pre deti, ktoré pri zverení boli mladšie ako šesť mesiacov a ktorým tento príspevok nebolo možné poskytnúť, nakoľko v starostlivosti náhradného rodiča boli len na základe predbežného opatrenia a návrh na samotné zverenie bol podaný. Takýmto deťom doteraz bolo možné podľa zákona č. 235/1998 Z. z. poskytnúť príspevok pri narodení dieťaťa.“ V aplikačnej praxi je však v mnohých prípadoch zverenia na základe neodkladného opatrenia alebo zverenia do predosvojiteľskej starostlivosti nemožné stihnúť šesť mesačnú lehotu od narodenia dieťaťa, v rámci ktorej byť dieťa zverené. Tým pádom dieťa buď stráca nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti alebo si ho môže uplatniť keď súd rozhodne vo veci samej. Mnohé súdy totiž termíny pojednávaní vytyčujú s odkladom niekoľkých mesiacov po podaní návrhu na zverenie do starostlivosti, preto nie je objektívne možné naplniť túto podmienku. Ide skôr o ideálny prípad.
Vzhľadom na vyššie uvedené sa navrhuje zachovať jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti aj pre prípady zverenia do predosvojiteľskej starostlivosti alebo na základe neodkladného opatrenia o zverení do starostlivosti fyzickej osoby, ale s prihliadnutím na účel príspevku a jeho analógiu s príspevkom pri narodení dieťaťa sa navrhuje, aby vek dieťaťa (mladšie ako šesť mesiacov) bol viazaný na podanie návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. d) f) zákona. Nárok oprávnenej osoby na príspevok tak nebude viazaný na trvanie súdneho konania, ale na splnenie zákonných podmienok, ktoré je oprávnená osoba schopná reálne splniť. Vznik nároku po splnení všetkých podmienok stanovených zákonom, uplatnenie nároku na príspevok a nárok na výplatu príspevku zostávajú zachované podľa doterajšej právnej úpravy.
K bodu 2
Zákonom č. 61/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa zmenilo vyjadrenie sumy na výpočet jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti z relatívne pevnej sumy 503,50 eur na koeficient vo výške 5,53-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, teda 542,38 eur. Zámer predkladateľov tohto návrhu zákona je naviazať výšku jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti priamo na
7
príspevok pri narodení dieťaťa narodeného z prvého pôrodu tretieho pôrodu a ktoré sa dožilo 28 dní (829,86 eur), pričom v prípade, že príspevok pri narodení dieťaťa bude valorizovaný nariadením vlády v súlade s § 15 zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, automaticky sa zvalorizuje aj suma jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti. Dôvodom je zvýšené finančné zaťaženie pre všetkých náhradných rodičov, ak do ich rodiny dieťa príde, tak ako je tomu pri narodení dieťaťa. Cieľom zvýšenia príspevku je aj finančná pomoc pre osobu, ktorá sa rozhodla starať o maloleté dieťa napríklad vo forme pestúnstva a pod.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. augusta 2021.
8