1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.
627/2005 Z. z.
o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 61/2018 Z. z. sa mení takto:
1.V § 3 ods. 3 písm. a) sa slová „zverení do náhradnej starostlivosti je“ nahrádzajú slovami „podaní návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti bolo“.
2.V § 3 ods. 6 sa slová „5,53-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.6c)“ nahrádzajú slovami „príspevku pri narodení dieťaťa poskytovaného na dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.6c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:
6c) § 4 ods. 1 písm. a) a § 15 zákona č. 383/2013 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.