DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
V zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov predstavuje sociálny podnik subjekt sociálnej ekonomiky, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.
Slovenský Červený kríž v zmysle § 1 ods. 1 zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov predstavuje jedinú národnú spoločnosť Červeného kríža pôsobiacu na celom území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov, ktorá ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy v humanitárnej oblasti plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a týmto zákonom.
Cirkvi a náboženské spoločnosti vykonávajú činnosti podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
Vyššie uvedené subjekty považované za také subjekty, ktorých činnosť a aktivity predstavujú celospoločensky prospešnú činnosť s pozitívnym vplyvom na regionálny rozvoj. Vzhľadom na to, je žiadúce, zaradiť tieto subjekty medzi subjekty územnej spolupráce, ktoré oprávnenými žiadateľmi na poskytovanie podpory v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1 (§ 13 ods. 1)
Novela zákona radí medzi subjekty územnej spolupráce registrované sociálne podniky, Slovenský Červený kríž, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti a so sídlom na území Slovenskej republiky a právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Vďaka tejto zmene bude možné poskytnúť i týmto subjektom dotáciu v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, a tak podporiť aj ich činnosť prospešnú v prospech regionálneho rozvoja na Slovensku.
K čl. II
Navrhované zmeny nadobudnú účinnosť dňom vyhlásenia zákona, nakoľko potreba finančnej podpory činnosti týchto subjektov je vysoko aktuálna i v súčasnosti.