NÁVRH
Zákon
z ... 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 58/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a 134/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:
„h) registrovaný sociálny podnik,8c)
i) Slovenský Červený kríž,
j) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky,8d)
k) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:
8c) Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:
8d) Zákon č.
308/1991 Zb.
o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.”.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.