Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 16. apríla 2021
Číslo: PREDS-95/2021
P O Z V Á N K A
Podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na žiadosť poslancov zvolávam 26. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.
Schôdza sa bude konať v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava
v stredu 21. apríla 2021 o 14.00 hod.
Poslanci navrhujú na schôdzi prerokovať bod programu:
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky ku COVID-19 a ďalším problematikám z mimoriadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 502).
Boris K o l l á r v. r.