1
D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pollák, Vladimíra Marcinková, Ondrej Dostál, Ján Herák a Roman Foltin.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zmena podmienok, ktoré musí splniť organizácia príslušnej národnostnej menšiny, aby bola oprávnená navrhovať svojho zástupcu, ktorí sa zúčastní na zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej menšiny, na ktorom sa volia členovia jednotlivých odborných rád. Podmienkou účasti navrhnutého zástupcu na zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej menšiny je zápis organizácie, ktorá ho navrhla v registri kultúrnych organizácií národnostných menšín.
Podľa súčasného stavu sa na zhromaždení organizácií príslušných národnostných menšín môžu zúčastniť zástupcovia organizácií národnostných menšín, ktorí sa prihlásia na výzvu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a spĺňajú zákonom určené podmienky, aj keď reálne nevykonávajú žiadne aktivity. Návrhom zákona sa docieli to, že svojho zástupcu na zhromaždenie organizácií príslušnej národnostnej menšiny bude oprávnená navrhnúť len organizácia spĺňajúca podmienky, zapísaná v registri kultúrnych organizácií národnostných menšín, ktorá vyvíja aktívnu činnosť v oblasti svojho pôsobenia.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a nebude mať negatívny vplyv ani na podnikateľské prostredie a na služby verejnej správy pre občana. Rovnako nebude mať návrh zákona žiadne sociálne vplyvy a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
3
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
7. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa.
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
4
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Rozšírenie právomocí riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len ,,fond“) v súvislosti so zo zápisom, predĺžením potvrdenia o zápise alebo odmietnutím zápisu kultúrnych organizácií národnostných menšín do registra kultúrnych organizácií národnostných menšín (ďalej len ,,register“).
K bodu 2
K § 6a
Definícia kultúrnej organizácie národnostnej menšiny (ďalej len ,,kultúrna organizácia“), ktorá sa môže zúčastniť na voľbe odborných rád a určenie podmienok, ktoré musí spĺňať. Spôsob preukázania splnenia podmienok upravuje vykonávací predpis.
K § 6b
Vznik registra, ktorý vedie fond. Register je verejne prístupnou evidenciou kultúrnych organizácií podieľajúcich sa na voľbe a výbere členov odborných rád. Navrhovanou právnou úpravou prichádza ku zmene spôsobu delegovania zástupcov do zhromaždenia kultúrnych organizácií, ktorí sa podieľajú na voľbe jednotlivých odborných rád a podmienkou je, aby bola kultúrna organizácia zapísaná v registri.
K § 6c
Upravuje sa spôsob zápisu kultúrnej organizácie do registra, výmazu z registra a predĺženie platnosti zápisu v registri. Zápis do registra je dobrovoľný. Náležitosti žiadosti o zápis do registra a žiadosti o predĺženie jeho platnosti vrátane povinných príloh k žiadosti o zápis alebo o predĺženie jeho platnosti ustanoví vykonávací predpis. Fond zapíše do registra žiadateľa, ktorý splní všetky požadované podmienky. Zápis je platný štyri roky. Najskôr jeden rok pred uplynutím platnosti zápisu môže žiadateľ požiadať o predĺženie jeho platnosti na ďalšie štyri roky. O predĺženie platnosti zápisu možno požiadať opakovane. Fond predĺži platnosť zápisu do registra žiadateľovi, ktorý splní všetky požadované podmienky.
K bodu 3
Potreba úpravy v súvislosti so zavedením legislatívnej skratky.
K bodu 4
V súvislosti so vznikom registra a potrebou registrácie kultúrnej organizácie, ktorá záujem delegovať svojho zástupcu na zhromaždenie, ktoré volí jednotlivých členov odborných rád, sa upravuje spôsob prihlasovania zástupcov jednotlivých kultúrnych organizácií.
K bodu 5
Kancelária fondu, ktorá vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti fondu vedie register.
K bodu 6
Zmena vyplývajúca z aplikačnej praxe.
K bodu 7
Zmena vyplývajúca z aplikačnej praxe.
5
K čl. II
Nadobudnutie účinnosti sa navrhuje na 1. augusta 2021.