1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z. a zákona č. 300/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 2 sa za písmeno o) vkladajú nové písmená p) až r), ktoré znejú:
,,p) vydáva súhlas na zápis do registra kultúrnych organizácií národnostných menšín (ďalej len ,,register“), ak sú splnené podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. a) a b),
q) vydáva súhlas s predĺžením platnosti zápisu v registri, ak splnené podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. a) a b),
r) odmietne zápis do registra, ak nie splnené podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. a) a b),“.
Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno s).
2.Za § 6 sa vkladajú nové § 6a až 6c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
,,Evidencia kultúrnych organizácií národnostných menšín
,,§ 6a
Kultúrna organizácia národnostnej menšiny
2
(1) Kultúrna organizácia národnostnej menšiny (ďalej len ,,kultúrna organizácia“) je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, podieľajúca sa na voľbe a výbere kandidátov na členov odborných rád, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a) je občianskym združením,9a) neziskovou organizáciou,9b) nadáciou,9c) záujmovým združením právnických osôb9d) alebo neinvestičným fondom,9e)
b) pôsobí preukázateľne v oblastiach podľa § 1 ods. 1 písm. a), b) alebo c) najmenej dva roky,
c) je zapísaná v registri.
(2) Ministerstvo kultúry ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o spôsobe preukázania splnenia podmienok podľa odseku 1 písm. a) a b) žiadateľom o zápis do registra alebo o predĺženie jeho platnosti.
§ 6b
Register
Register je verejne prístupná evidencia kultúrnych organizácií, ktoré sa podieľajú na voľbe
a výbere kandidátov na členov odborných rád. Register vedie fond a obsahuje
a) evidenčné číslo kultúrnej organizácie,
b) deň zápisu kultúrnej organizácie do registra,
c) názov, identifikačné číslo kultúrnej organizácie, ak je pridelené, sídlo kultúrnej organizácie a jej štatutára.
§ 6c
Zápis do registra, výmaz z registra, predĺženie platnosti zápisu v registri
(1) Žiadosť o zápis do registra môže podať písomne žiadateľ o zápis, ktorým je právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. a) a b); zápis kultúrnej organizácie je dobrovoľný.
(2) Ak žiadosť o zápis do registra nie je úplná, kancelária písomne vyzve žiadateľa o zápis na opravu alebo doplnenie žiadosti o zápis a jej príloh v lehote desať dní odo dňa doručenia výzvy žiadateľovi o zápis.
(3) Kancelária po preskúmaní žiadosti o zápis do registra predloží úplnú žiadosť o zápis do registra riaditeľovi fondu.
(4) Kancelária
a) zapíše žiadateľa o zápis na základe súhlasu riaditeľa do registra alebo
b) oznámi žiadateľovi o zápis odmietnutie zápisu do registra, ak žiadateľ v lehote podľa odseku 2 neopravil alebo nedoplnil žiadosť o zápis a jej prílohy alebo ak zápis odmietol riaditeľ podľa § 4 ods. 2 písm. r).
3
(5) Ak fond odmietne zápis do registra, môže žiadateľ o zápis podľa odseku 1 podať novú žiadosť o zápis do registra najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od odmietnutia zápisu do registra.
(6) Kancelária vykoná výmaz kultúrnej organizácie z registra, ak
a) kultúrna organizácia požiada o výmaz,
b) kultúrna organizácia zanikne,
c) sa preukáže, že zápis do registra bol vykonaný na základe nepravdivých údajov,
d) od zápisu do registra alebo od predĺženia platnosti zápisu v registri uplynuli štyri roky a nedošlo k predĺženiu platnosti tohto zápisu.
(7) Dňom výmazu kultúrnej organizácie z registra stráca vymazaná kultúrna organizácia oprávnenie podieľať sa na voľbe a výbere kandidátov na členov odborných rád.
(8) O predĺženie platnosti zápisu v registri môže kultúrna organizácia požiadať opakovane, najskôr jeden rok pred uplynutím platnosti tohto zápisu; na konanie o predĺženie platnosti zápisu sa ustanovenia odsekov 1 až 6 použijú primerane.
(9) Ministerstvo kultúry ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom náležitosti žiadosti o zápis do registra a žiadosti o predĺženie jeho platnosti vrátane povinných príloh k žiadosti o zápis alebo o predĺženie jeho platnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 9e znejú:
,,9a) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
9b) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
9c) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
9d) § 20f Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
9e) Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 7 ods. 5 7, 9,10 a 12 sa slovo ,,organizácií“ nahrádza slovami ,,kultúrnych organizácií“.
4.V § 7 odsek 8 znie:
,,(8) Zhromaždenie kultúrnych organizácií sa skladá so zástupcov kultúrnych organizácií podľa § 6a ods. 1, ktoré sa prihlásia na výzvu riaditeľa a v prihláške uvedú
a)prioritnú oblasť podľa odseku 9, v ktorej vykonávajú svoju činnosť; ak vykonávajú činnosť vo viacerých prioritných oblastiach podľa odseku 9, na účely voľby kandidáta na člena odbornej rady, môžu uviesť len jednu prioritnú oblasť,
b)ku ktorej národnostnej menšine patria,
4
c)že potvrdzujú svoj záujem podieľať sa na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád.“.
5.§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
,,(3) Kancelária vedie register.“.
6.V § 19 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
7.V § 23 ods. 2 sa vypúšťajú slová ,,počas jedného roka.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.