DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona: návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3.Predmet návrhu zákona:
a)v primárnom práve Európskej únie
nie je upravený
b)v sekundárnom práve Európskej únie
nie je upravený
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
nie je upravený.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného zákona je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4 a 5 doložky zlučiteľnosti.