DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
pozitívne
žiadne
negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Od predloženého návrhu zákona sa v prvom rade očakávajú pozitívne sociálne vplyvy, a to najmä v oblasti hospodárenia obyvateľstva, nakoľko poskytovaním dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa budú dotknuté domácnosti odbremenené od úhrady príspevkov na stravovanie svojich detí. Návrh zákona bude mať negatívny dopad na rozpočet verejnej správy.
Podľa hrubých odhadov bude navrhovaným opatrením pozitívne ovplyvnených cca 7 790 detí, čo si vyžiada zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu o cca 2,03 mil. € ročne.
Návrh zákona nebude mať žiaden vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.